Foto: Bengt Rundgren

Begravningskapellet och kyrkogården

Begravningskapellet ligger på vår vackra kyrkogård och byggdes 1959.
Under 1920-talet gjordes utredningar om det framtida behovet av gravplatser och de resulterade i den ”nya” delen av kyrkogården, som togs i bruk 1943. Gravkoret som var beläget på B-kvarteret hade med tiden blivit i dåligt skick. Ett nytt gravkapell, ritat av Thomas Warne vid F. Klemming Arkitektkontor AB i Eskilstuna, med erforderliga utrymmen, såsom bisättningsrum och förråd uppfördes och stod klart för invigning 4 okt 1959.
I kapellet finns vackra mosaikfönster designade av konstnären Folke Heybrock.Kapellet rymmer 60-70 personer. Kapellet byggdes till 2015 med ny entré samt plats för katafalkvagnar.
För att hitta till kyrkogården och kapellet följer du Ruddamsgatan tills den tar slut, åker uppför en liten backe och du har kyrkogården framför dig.
 
Instrumenten i kapellet 
Orgeln i begravningskapellet är av märket Johannus orglar, modell Vivaldi och installerades hösten 2009.
Elpianot i begravningskapellet är av märket Kurzweil PC3X och inköptes år 2008.

Mariefreds begravningsplats från 1805
Runt Mariefreds kyrka, byggd 1621-1624, låg tidigare också församlingens begravningsplats. Men av två skäl anlades en ny kyrkogård under tidigt 1800-tal: dels skulle området runt kyrkan inte räcka till för framtida behov, dels härjade vid denna tid smittsamma sjukdomar och man ville minska risken för epidemier. Det område som togs i anspråk var en del av dåtida Gripsholms Kungliga djurgård.

År 1805 ägde så vitt vi vet den första begravningen rum. En gravsten finns bevarad från detta år, i graven vilar landskamreraren Johan Stenberg och hans maka Ann-Lis, född Åkerman. Först år 1864 upprättades gravkarta och begravningsplatsen planerades. Gångar anlades, träd och buskar röjdes och alléer planterades. Ett gravkor, byggt av byggmästare Hjellström, stod färdigt år 1878.

Stenmuren som delvis omgärdar begravningsplatsen har tillkommit i två omgångar. Den södra muren mot Ärnäsvägen, restes troligen 1834 i samband med att Kölnholmen, där ångbåten Mariefred lägger till, fick landförbindelse och en lastbrygga anlades. Sten från muren till den år 1671 invigda kyrkogården vid kyrkan användes. Den västra delen av muren tillkom på 1930-talet med vad man idag kan kalla för beredskapsarbete. Dessa stenblock kom från ett av ortens lokala stenhuggerier och fraktades på plats med släde.

Den numera höga hagtornshäcken, som bildar gräns mot norr resp öster, har även den tillkommit i två etapper. Den norra ersatte en tidigare planterad granhäck, den östra planterades i början på 1970-talet.

Minneslunden, belägen i östra ekbacken, togs i bruk 1975. Den gjordes mer tillänglig under hösten 1999 då ljusbärare och anordning för vaser tillverkades.
År 2020 renoverdes dammen och vattenfallet byggdes om, vilket resulterad i en mycket vacker, stillsam plats.

Ekonomibyggnaden med kontor, personalutrymmen, förråd och spolhall byggdes 1986 och under våren 2002 utökades det med ytterliggare garage- och förrådsutrymmen.

I genomsnitt sker 8-10 jordbegravningar, 20 urnnedsättningar och 20 gravsättningar i minneslund om året.
Antalet gravsättningar i minneslunden har ökat de senaste åren. Gräs och vilda vår- och sommarblommor får växa fritt för att miljön skall upplevas så naturlig som möjligt.

Minnesstenar
På kullen i ekbacken mittemot minneslunden finns två stenar till minne av de församlingsbor som omkom vid M/S Estonias förlisning 1994.

Gamla gravar och kulturhantverk
Många grusgravar med stenramar betraktas som kulturminnen och bevaras så som de från början utformats. Det finns 17 st gravar med staket av smide eller gjutjärn och med kedjor, värdefulla prov på gammal gravkultur. De restaureras kontinuerligt genom att rengöras och målas, i vissa fall också svetsas. Text och symboler guldfärgas.
Kurt Tucholsky, tysk författare och samhällskritiker, bodde några veckor år 1929 i Mariefred och hans önskemål om att efter sin död få sin grav på Mariefreds kyrkogård uppfylldes. Han begravdes här 1936 och graven besöks årligen av många turister.
På kyrkogården finns även tre monument över polska ubåtsmän som var internerade i Mariefred, i Marielundsviken i Läggesta, under kriget 1940-45.

Hantverk
Det finns otaliga exempel på stor hantverksskicklighet i stenhuggar- och smideskonst. Många gravvårdar av sten med sin speciella design är tillverkade av lokala hantverkare, Ståls- och Larssons stenhuggerier var verksamma under 1900-talets första hälft. Även skickliga smeder bodde i stan och levererade flertalet prov på sina yrkeskunskaper. Hellsberg och Bommler har tillverkat staket och järnkors som pryder flera gravar.
Andra detaljer till gravvårdar i gjutjärn som pollare, staketsektioner och kors har gjutits vid Åkers Bruk, Hellefors Styckebruk och J. & C. G. Bolinders Mek. Verkstad i Stockholm.

Vårdåtaganden
Församlingen har ca 120 st fondgravar och ca 400 gravar där kostnad för vård betalats för viss tid och sköts genom kyrkorådets försorg. Beställning av plantering, plattläggning och tvätt av gravvård förekommer och utförs efter överenskommelse.

Plantering
Plantering på gravar, där kyrkorådet åtagit sig skötseln, sker två gånger om året med penséer på våren och begonia, silverek, pelargonia och lobelia under sommaren. Rabatterna rensas, luckras, vattnas och förbereds efter säsongen för vintern. Vissa gravar är planterade med perenna växter.

Övriga data
Begravningsplatsen ligger ca 25 grader vriden mot nord-väst. Den totala längden är 222 meter och bredden 108. Av denna yta är ca 10 600 kvadratmeter gräsyta i gravområde, ca 12 100 kvadratmeter övriga gräsytor, 1 300 meter grusgångar.

Muren som delvis omgärdar begravningsplatsen är totalt 258 meter och har tillkommit som tidigare sagts under två etapper.
Den stora häcken som omgärdar resten av området är ca 400 meter lång. Övriga häckar i gravområde utgör ca 800 meter.

Antalet gravvårdar idag är ca 1 200.

Läs mer om kyrkklockorna i vår församling.