Församlingsinstruktion

Styrdokument för Maria Magdalena församling

”Vi tar emot dig med kärlek och förväntan”

Svenska kyrkan lever i en tid av omdaning. Långsamt vänjer vi oss vid förändringen mellan kyrka och stat som genomfördes år 2000. Vissa saker har nu hunnit ikapp oss: utträden, minskade intäkter och en ny situation där vi i flera avseenden behöver definiera om oss själva. Det är en bild. Samtidigt: ett fortsatt stort förtroende och ett medlemskap på över 60% (nationellt), stora tillgångar och en religiositet och andlighet som formuleras på nytt och tar andra vägar. Dessa olika rörelser påverkar den primära enheten, församlingen Maria Magdalena, och manar oss till eftertanke och inriktning.

Församlingsinstruktionsarbetet innebär en samling kring det som är våra specifika utmaningar och vår kontext. Tillsammans får vi ställa oss frågor kring vår identitet, vårt nu och vår framtid.

Församlingsinstruktionen är Maria Magdalena församlings grundläggande dokument och ska vägleda vår verksamhet och inriktning under de fyra kommande åren. Församlingsinstruktionen ska fungera som underlag för budget och målarbete.

Maria Magdalena församlings vision:
”Vi tar emot dig med kärlek och förväntan”

Under dopgudstjänsten, direkt efter dophandlingen uttalas följande mening: vi tar
emot dig med kärlek och förväntan.
Vilka är vi? Vem är du? Kanske rör vi oss mellan dessa pronomen under våra liv som medlemmar, förtroendevalda och anställda, och det är som det ska. Vår vision präglas av öppenhet och gemensamt ansvar liksom av en relationell aspekt. Vi önskar vara en plats där man får leva sitt liv, tolka sin verklighet, föra ett samtal och fördjupa sin gudserfarenhet. Vi önskar vara en plats där glädje och sorg får rum, evighet och vardaglighet – en plats där vi tar emot varandra med kärlek och förväntan.

Omvärldsbeskrivning
En lördagsmorgon runt Mariatorget ringlar sig kön lång till bageri Petrus, ett bland många surdegsbagerier i området. Där hastar kvinnor förbi med yogamattan under
armen. Där står pappor och gungar morgonpigga barn i den lilla park som torget hyser, en människa går runt och skramlar med sin pappmugg. Det är lättare att hitta en parkering eftersom många boende åker till sina landställen över helgen. I kön till bageriet utbyts hälsningsfraser och snabba lägesuppdateringar, många ansikten känns igen och en aning av ett lokalt och mindre sammanhang känns i storstadspulsen. Slår man sig  ner på bänken på Mariatorget kommer både den hemlöse och höginkomsttagaren att passera inom loppet av några minuter. Där sitter änkor tillsammans med någon från hemtjänsten för att få andas lite frisk luft, där passerar grupper av äldre barn på väg till fotbolls- eller karateträningen.

Till kyrkan denna lördag kommer det några för bön och ljuständning. Där sker en vigsel, noggrant koordinerad av förstatärnan i brudföljet. Vigselparet tycker att kyrkan är vacker, efterföljande mottagning äger rum på van der Nootska, så det passar perfekt. Vi döper två barn, det första är tillhörigt i Hägersten men bodde i området tidigare. Det är nära 100 gäster i kyrkan, det finns mycket att fira då föräldrarna ännu inte har hunnit gifta sig. Det andra dopet är mindre och dopkandidaten bor i församlingen, organisten får gärna spela någonting fint och passande.

I kaffehörnan sitter människor under hela dagen som dricker kaffe och läser tidningen. Någon kommer in under dopet och behöver ekonomisk hjälp. Finns det en diakon i närheten? Under dagen kommer det att repeteras på orglarna inför morgondagens konsert och de som är i tjänst kommer att ta hand om kyrkorummet och möta dem som kommer in. Till kyrkogården kommer anhöriga för att sköta om sina gravar, några promenerar med sina hundar, andra slår sig ner för en stunds reflektion på en bänk.     

Maria Magdalena församling präglas av innerstadens särdrag, här vistas och möts många olika människor. Skillnaden är stor mellan det myller som finns på Swedenborgsgatans gågata en sensommarkväll i augusti och tystnaden som råder på samma plats i ett vinterkallt januari. Församlingen hyser parker och allmänna utrymmen med olika karaktär. Förutom Mariatorget finns här Södra Stationsområdet med många barnfamiljer och förbipasserande och Mariabergets turiststråk.

Maria Magdalena församling har förändrats de senaste tjugo åren. Detta avspeglas framför allt i demografin, hos de bosatta i området. Även om inkomstnivån är
betydligt högre idag så finns en traditionell söderanda kvar med särskilda ideal som
delas av många. Enligt en enkät som genomfördes 2016 månar man om kyrkans
diakonala insatser och här finns en självbild av solidaritet och omhändertagande som präglar området.

I församlingen finns en hög andel boende med akademisk utbildning och här finns
intellektuella och kreativa ambitioner. Nöjesutbudet är stort,  man är van vid hög
kvalitet på aktiviteter som man deltar i. I kyrkovalet 2017 hade Maria Magdalena församling högst valdeltagande av alla församlingar i Svenska kyrkan.

Omvärldsanalys
Bland människorna i Maria Magdalena församling är ett sekulärt synsätt utbrett och det andliga och religiösa rör, i första hand, den privata sfären. Samtidigt märks en rörelse eller en längtan tillbaka till det andliga. I det materiella välståndet anas också en tomhet, där församlingen etablerar kontakt erfars detta ofta som meningsfullt.
Hos den yngre generationen som nu växer upp finns en längtan hos många efter ett rum och ett språk för att uttrycka sin andlighet. Vi tar emot dig med kärlek och förväntan. Vi vill låta kyrkans språk flätas samman med nya uttryck och erfarenheter. De unga vuxna upplever ofta en kommunikationsbrist från kyrkans håll. Kanske har vi aldrig blivit synliga för dem under deras liv. Vi tar emot dig med kärlek och förväntan – församlingen är din!

För dem i arbetsför ålder utmanas ofta tillvaron av ett hektiskt schema där barnens aktiviteter i mångt och mycket styr den lediga tiden. Vi tar emot dig med kärlek och förväntan – sitt i vår kyrkbänk och andas ut.

För de äldre i vår församling finns en vilja till att samlas kring en igenkänningsbar gudstjänst, att få samtala och mötas och fortsatt få tas i bruk och känna sig behövd. Vi tar emot dig med kärlek och förväntan.

För de ekonomiskt och socialt utsatta behövs en plats där man kan få stöd och hjälp, värme och mat. Vi tar emot dig med kärlek och förväntan.

 

Det pastorala programmet - GUDSTJÄNST
Gudstjänsten är centrum i all vår verksamhet. Det senaste året har vi fått vara med om en ökad delaktighet och det är en rörelse som vi vill förvalta. I Maria Magdalena församling vill vi fortsätta måna om söndagens högmässa där vi i vårt vackra kyrkorum får närma oss helighet och mystik utan att begripa allt. Söndagens gudstjänst i Maria Magdalena församling är en mässa att växa in i och leva ett liv med. Tillgängligheten ska märkas i bemötandet, vi tar emot dig med kärlek och förväntan. Vi ska fördjupa arbetet kring våra onsdagsmässor: där kommer församlingens konfirmander och ungdomar vara delaktiga, men gudstjänsten är till för alla. Även våra tisdagsmässor har vuxit till ett snittantal på drygt 25 personer.
Vi vill fortsätta måltidsgemenskapen runt altaret med soppa i kyrkorummet efteråt.

Till våra Små och Storagudstjänster kommer ca 250 personer. Genom dessa möter vi barnfamiljer och breddar vår gudstjänstton, vilket vi vill måna om även framåt.   

Mål för Gudstjänstlivet 2021-2025
• Vi ska öka antalet gudstjänstdeltagare med minst 5% per år i vår huvudgudstjänst.

Prioriterade vägval:
•Vi vill bjuda in olika åldersgrupper och människor att fira gudstjänst på söndagar klockan 11.00. Primärt sker detta genom vår verksamhet i veckorna och dem som vi möter där.

• Vi ska ha körmedverkan vid samtliga huvudgudstjänster med undantag
för sommartid och storhelger.

• Vi ska ha några tillfällen per år då all personal medverkar i vår gudstjänst
och då vi blir synliga i närområdet.

 

Det pastorala programmet - MISSION
I missionsbefallningen har vi fått ett grundläggande uppdrag, en mission. Jesus sa ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”. Maria Magdalena församling är en del av den världsvida kyrkan, den samhörigheten har betydelse för oss. Att döpa är en del av vår identitet och det vill vi göra i kärlek och förväntan. I Maria Magdalena församling tänker vi att dophandlingen understryker ett faktum som redan äger rum. Att vi alla hör samman med Gud och att livet djupast är relation. Ingen sekularisering eller trend i samtiden kan utplåna detta faktum. Ett uppdrag som vi har som kyrka är att synliggöra den relationen, väcka den, levandegöra och gestalta. Det sker genom dophandlingen förstås, men det kan också ske på andra sätt; genom en inbjudan till dop, en verksamhet där relationen till Gud är närvarande; genom en anteckning i avvaktan på dop, väckt nyfikenhet eller ett samtal; genom att ta människor i bruk med en vilja att bidra.

Under de kommande fyra åren vill vi att all verksamhet beaktar detta uppdrag. Vi vill inte sälja en produkt, inte övertyga, inte driva någonting utan lyhördhet, inte bli en del av det högljudda informationsflödet. Istället vill vi varsamt levandegöra det som vi tror på i vårt sammanhang, varsamt bidra till lokalsamhället, varsamt finnas med i människors liv.  Mission handlar också om att synliggöras och mötas; att gå ut och vara närvarande; att nå längre än till dem som redan finns i vår verksamhet. Detta kan ske genom ett utskick, en skolavslutning, eller ett inslag i Marianytt likaväl som i själavård eller konfirmandundervisning.

Mission är också att leva nära vårt grundläggande uppdrag i allt vad vi gör, ”vi tar emot dig med kärlek och förväntan”. När människor kommer i kontakt med församlingen vill vi att de ska ana både evigheten och kärleken till vår nästa, att de bär med sig någonting speciellt när de går härifrån. 

Mål för missionen 2021-2025

•Samtliga församlingsbor ska under ett år komma i kontakt med församlingen och uppleva kontakten som positiv.

Prioriterade vägval:

• Ta fram en särskild inbjudan till dop och dopuppföljning som sedan ska kommuniceras.

•Medvetandegöra församlingsborna om vår verksamhet och möjligheten att vara medlem.   

• Anordna ett större musikarrangemang per år som syftar till att nå en bredare och ny publik.

• Ta människor i bruk och ge dem förutsättningar att bidra. 

 

Det pastorala programmet - UNDERVISNING
Undervisning handlar om att tillsammans formulera vad kristen tro kan vara, att låta
uttryck och erfarenheter utbytas och brytas med varandra. I Maria Magdalena
församling vill vi formulera all undervisning som ett delande där tradition, då och nu, jag och du får utforskas.

Maria Magdalena församling vill särskilt måna om sin barn- och ungdoms-
verksamhet. I det ingår både dop- och dopuppföljning. Studier visar att konfirmation är den enskilda händelse som mer än någonting annat stärker människors relation till Svenska kyrkan och gör den livslång. Genom våra konfirmandgrupper får vi de flesta aktiva inträdena under ett år. Genom våra barnkörer skapar vi relationer till människor som annars inte hade varit här. När vi tar emot skolklasser väcker vi en nyfikenhet som kan skapa en relation på längre sikt. Vi vill att all undervisning präglas av delande och nyfikenhet och att vår vision får genomsyra allt vi säger, gör och är.

Vi konstaterar att för många som söker sig till vårt kyrkorum så är det den musik
de får ta del av där, som leder till nya och fördjupade andliga erfarenheter. Rummet
och musiken berör vårt innersta.          

 

Mål för undervisning 2021-2025

• Att under ett år medvetandegöra våra medlemmar om vilken verksamhet som bedrivs och hur de bidrar till att göra detta möjligt.

Prioriterade vägval:

• Förvalta det konfirmandarbete som har byggts upp och fortsatt ha tre
konfirmandgrupper.

• Förvalta och hitta nya vägar för samarbetet med skolor och förskolor i området.

• Medvetandegöra körmedlemmar och dem med anknytning till annan verksamhet
om vilket sammanhang de befinner sig i och möjligheten att bli medlem. 

• Hitta vägar för undervisning för vuxna i form av samtalsgrupper och annat.

 

Det pastorala programmet - DIAKONI
Diakoni är omsorg om medmänniskan och skapelsen och handlar om att lindra den
nöd som finns inom församlingen. Under åren som ligger framför oss vill vi sträva efter att låta det diakonala perspektivet finnas med i allt det vi gör. Vi vill ständigt se och möta den svaga, ensamma och utsatta, och tolkar det som ett kall för alla kristna.
Församlingens diakonala arbete har ett särskilt stöd hos våra medlemmar. Under de kommande fyra åren vill vi värdesätta diakonala verksamheter och kommunicera
att detta sker till våra medlemmar.               

Mål för diakoni 2021-2025

• Att stärka församlingens diakonala profil och kommunicera detta till samtliga församlingsbor.

Prioriterade vägval:

• Stärka diakonin inom församlingens verksamheter, i första hand med hjälp av relationsbygge till någon medarbetare i det diakonala teamet.

• Hitta en mötesplats för våra äldre där de finner meningsfullhet och gemenskap.

• Utveckla våra öppna diakonala mötesplatser såsom sommarkafé, middagsböner
och sopplunch.

• Vidhålla och utforska samverkan med externa aktörer som exempelvis Ny Gemenskap och Stadsmissionen.

 

Sammanfattning
Under de kommande fyra åren vill vi att all verksamhet i församlingen genomsyras
av en medveten doppastoral. Vi behöver fundera över dopets innebörd och livets
relationella aspekter som också ska synliggöras på olika sätt.

Vi vill medvetandegöra människor om möjligheten att vara medlem, och den betydelse för vår verksamhet som varje medlem har. Samtidigt vill vi måna om den öppna folkkyrkan dit alla är välkomna, vilket våra medlemmar utgör förutsättningen för. Under de kommande fyra åren vill vi utöva medlemsvård genom att kommunicera och finnas till för de knappt 10.000 som är tillhöriga i vår församling.           

Övergripande mål:

• Mellan 2021 och 2025 vill vi få fler inträden än utträden. 

Prioriterade vägval:

• Det ska vara lättillgängligt att bli medlem.

• Dopfrekvensen ska öka med 5% om året

• Inträden ska öka med 5% om året.