Meny

Församlingsinstruktion

Styrdokument för Maria Magdalena församling

Maria Magdalena församling – I Kristus delar vi bröd och liv

Maria Magdalena församling befinner sig i en omvälvande tid. Två stora renoveringar har precis gjorts, dels av ett hyreshus och dels av S:ta Maria Magdalena kyrka, vilket påverkat församlingen både vad gäller verksamhet och ekonomi. Vi står nu inför en nystart på många olika plan.

I arbetet med församlingsinstruktionen har vi haft samtal med alla i församlingen verksamma grupper såsom körer, barnverksamhet och samtalsgrupper. Vid tre tillfällen har det varit öppna samtal med inbjudan till alla som velat vara med. Vi räknar med att 250- 300 personer i åldrar från två år och uppåt har varit med i de samtal som förts. Förtroendevalda och anställda har arbetat tillsammans för att kartlägga församlingens behov och ta fram de mål vi vill arbeta mot de kommande åren.

Omvärldsbeskrivning

Maria Magdalena är den äldsta församlingen på Södermalm och efter delningar i flera nu den minsta. Ytan är starkt begränsad och nybyggen inte möjliga. Vår befolkning kan inte öka annat än i ytterst liten omfattning. Den största åldersgruppen är 25-64 år men andelen äldre och speciellt gruppen 80-89 år ökar. De som bor i församlingen jobbar i större utsträckning än i övriga Stockholm med information och kommunikation; inom tjänstesektorn eller i offentlig förvaltning. Utbildningsnivå och betygsgenomsnitt är högre än medeltalet i Stockholm. Under en lång följd av år har många hyresrätter ombildats till bostadsrätter, vilket inneburit att det krävs en stabilare ekonomisk grund av de boende än tidigare. Inkomstnivåerna har de senaste åren ökat samtidigt som de fattiga i församlingen har blivit fattigare och, med ökade kostnader för boendet, har de fått allt svårare att få ihop sin ekonomi.

De arbetsplatser som finns i församlingen är i huvudsak inom restaurang- och tjänstesektorn.

På Södermalm finns flera aktörer som arbetar med socialt utsatta personer och personer med missbruksproblematik, t.ex. Ny Gemenskap och Stadsmissionen.
I vår församling finns såväl ett antal förskolor, grundskolor som gymnasieskolor, äldreboende och för närvarande ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Antalet medlemmar minskar och är nu c:a 54 %. Aktiva utträden är den största anledningen och de senaste tio åren har i snitt 124 personer per år lämnat. Dop och vigslar ökade något fram till 2014 jämfört med de senaste åren, men minskade under tiden i S:t Paulskyrkan 2015. Andelen döpta av andelen födda barn i församlingen var 28 % år 2014, vilket är en kraftig  minskning jämfört med 53 % år 2004. Andelen kyrkliga vigslar var 36 % av alla vigslar i församlingen 2014, en siffra som varierat mellan 27 % och 42 % de senaste åren.

Ekonomi

Maria Magdalena församling har, efter de stora renoveringarna en ansträngd ekonomi. För att kunna betala de stora lånen behöver vi bl.a. få fler inkomstkällor. Den största potentialen är våra lokaler. Församlingen ska de kommande åren arbeta med att yteffektivisera verksamheten med syftet att bl.a. kunna hyra ut större delar av våra lokaler. En omorganisation görs och personalgruppen har minskats. Vi arbetar också för effektiviseringar och besparingar t.ex. genom samarbete med församlingar inom kontraktet.

Omvärldsanalys

Maria Magdalena församling är en församling där väldigt många människor både bor och vistas. Folklivet är rikt och utbudet stort. Mitt i denna puls finns vår församling och kyrka.

Många människor lever under stress, människor i aktiv ålder har svårt att få livspusslet att gå ihop. Intervjuer med bl.a. distriktläkare visar att det finns en vilsenhet och rotlöshet hos många. Människor mår i allmänhet psykiskt sämre än vad vi upplevt tidigare.

Det finns förväntningar på att kyrkan ska vara ett ”trygghetstecken”, som ska finnas här mitt i stadens puls och påminna om något annat än prestation och stress. Många önskemål om möjligheter för både social gemenskap och grupper för samtal och fördjupning har framkommit. S:ta Maria Magdalena kyrka och kyrkogården är viktiga oaser för församlingsbor och andra som vistas här - lugna platser som erbjuder en stunds vila från stadens brus.

De olika organisationerna som arbetar för socialt utsatta ser vi som möjliga samarbetspartner. Redan i dag finns ett samarbete med Ny Gemenskap samt Södermalms övriga församlingar kring Kafé Gemenskap. Vi ser att samarbetet med övriga aktörer på Södermalm skulle kunna berika både vår församling och det omkringliggande samhället. Det finns en stor vilja bland våra församlingsbor att delta och bidra i kyrkans sociala arbete, vilket utgör en potential till utveckling av det diakonala arbetet.

Bland vår befolkning finns ett ökande antal äldre, över 80 år, och det ställer allt större krav på oss gällande verksamheter och mötesplatser för den målgruppen. Vid årsskiftet 2015-2016 avslutades ett tre år långt projekt som handlade om våra äldre, deras behov och förväntningar på kyrkan. Med en åldrande befolkning ser vi att det är av stor vikt att vi tar vara på de erfarenheter och kunskaper som projektet gav oss.

Den allra största gruppen i församlingen är i yrkesverksam ålder och det är därmed människor som är upptagna med yrkesliv och familj. Samtidigt finns det i dessa grupper en stress och en vilsenhet som församlingen, på ett naturligt sätt, skulle kunna möta.

Det stora utbudet av restauranger och kaféer gör att folklivet är rikt och att väldigt många människor rör sig i vår församling, runt Slussen och Mariatorget. För församlingen blir det allt viktigare att synas ute på gator och torg för att på olika sätt skapa mötesplatser mitt i folkvimlet.

Församlingen behöver fortsätta arbeta för att bibehålla och skapa goda och hållbara kontakter med de skolor som finns i vårt område. Skolor och förskolor är viktiga platser för församlingens möte med barn och unga men också med lärare, pedagoger och föräldrar.

I Maria Magdalena församling finns både en väl etablerad kärna av medlemmar och människor som varit aktiva under lång tid samt nyinflyttade, både äldre och barnfamiljer. Att ta emot nya församlingsbor och nyinträdda medlemmar på ett välkomnande och inkluderande sätt är en förutsättning för vår församlings växande.

Gudstjänst, kyrka och musik

Församlingen firar i dag högmässor, musikgudstjänster samt mässor med ”Små och stora”. Under terminerna erbjuds söndagsskola alla söndagar utom då det är mässa med ”Små och stora”. Söndagsskolan är välbesökt och växer stadigt. I veckorna firas två enkla mässor, en under dagtid och en under kvällstid. Vi har en stor och engagerad församlingskärna och en trogen grupp med kyrkvärdar och gudstjänstvärdar. I församlingen finns både de som vill bevara det traditionella språket och uttrycket i gudstjänsten och de som vill arbeta för en förnyelse. De kommande åren behöver vi arbeta med att hitta en god balans mellan tradition och förnyelse, där högmässan utgör ramen för vårt gudstjänstfirande.

Barnen i församlingen har uttryckt ett stort intresse för gudstjänst - för dem är söndagsskolan och nattvarden viktiga delar av deras liv. För vår församling är det självklart att alla som vill känner sig välkomna att delta i firandet av gudstjänst och nattvard. Orden ”ett enda bröd och en enda mänsklighet” ska inte bara gestaltas med ord utan också genom delaktighet och välkomnande. Möjligheterna för personer i alla åldrar att delta och bidra i gudstjänsten är under utveckling.

Maria Magdalena har ett rikt musikliv med förnämliga orglar och många körer och intresset för konserter är stort. Församlingens körer och musiker bidrar till ett levande gudstjänstliv. I samtal med våra församlingsbor har det framkommit önskemål om ett ännu mer varierat utbud av musik. Detta är något vi behöver se över. Bland körmedlemmar i alla åldrar finns också intresse för att arbeta tillsammans med församlingens andra körer, att få blanda olika åldrar.
I nuläget finns inget i vårt kyrkorum som berättar om den Maria som gett kyrkan dess namn. Vi vill genom konst och föredrag öka kunskapen om Maria från Magdala och låta henne bli en inspirationskälla för vårt arbete.

Gudstjänst, musik och konst är källorna som ger inspiration och kraft till att vara Kristi kropp i världen.

Våra mål med gudstjänst, kyrkorum och musik de kommande åren är:
* Att vara kulturbärare med vår kyrka och musiken i centrum.
* Att skapa en gudstjänst med balans mellan tradition och förnyelse som ger stora möjligheter till delaktighet för alla åldrar.

Diakoni

Diakonin är inte, i huvudsak, en avgränsad verksamhet som ska utföras av ett fåtal anställda eller ideella medarbetare. Diakoni är den grundhållning som bör genomsyra hela församlingen, oavsett verksamhet eller sammanhang. Vi vill i allt som görs synliggöra våra ledord: I Kristus delar vi bröd och liv.

Det finns från människor i alla åldrar en stor efterfrågan på sociala mötesplatser och möjligheter till samtal, enskilt eller i grupp. För att möta församlingens behov kommer vi att fokusera på att skapa fler samtalsgrupper, förstärka arbetet med soppluncher och skapa andra tillfällen där människor kan mötas på ett kravlöst och okomplicerat sätt. Projektet ”Att slippa göra resan ensam” har bl.a. visat på att tillgängligheten i våra lokaler, på olika sätt, behöver ses över.

På Kafé Gemenskap serveras varje vardag frukost till socialt och ekonomiskt utsatta medmänniskor. Ny Gemenskap är huvudansvarig för verksamheten och vi bidrar med ekonomiska och personella resurser. Gästerna på Kafé Gemenskap har många olika behov och det är av stor vikt att vi hittar former för att på olika sätt stödja och myndiggöra våra gäster.

Vi ser det som värdefullt att gå samman med andra aktörer för att möta utsatta medmänniskor.

Maria Magdalena har ett antal stiftelser vars avkastning delas ut som ekonomiskt stöd åt behövande. De som söker ekonomiskt stöd ur våra stiftelser är i ökande grad äldre personer, som söker hjälp till att betala tandvård och glasögon. Andelen barnfamiljer och yngre vuxna som söker stöd har minskat. En ny grupp hjälpsökande är de nyanlända, ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna, som bor/är placerade inom församlingens gränser.

Användandet av våra stiftelser och dess avkastning begränsas av att det i de flesta urkunder anges att hjälp endast får ges till boende i församlingen. Den ökade rörligheten i befolkningen gör att många personer från andra församlingar vänder sig till oss för att få ekonomisk hjälp, något vi i dag inte kan ge annat än i begränsad utsträckning.

Under samtalen om församlingsinstruktionen visade det sig att det finns många församlingsbor som vill vara med och bidra i det diakonala arbetet. Under en tid har vi saknat organisation och strukturer för att härbärgera detta engagemang i någon större utsträckning. De kommande åren behöver vi därför ställa om organisationen så att fler ideella får plats och kan bidra.

Målet med vår diakonala verksamhet de kommande åren är:
* Att, med medmänniskan i centrum, driva ett socialt arbete som kanaliserar ideellt engagemang.

Undervisning

Undervisningen i församlingen utgår från den enskilda individens behov och erfarenheter. För oss är det viktigt att skapa mötesplatser där människor kan dela erfarenheter av tro och liv på ett relevant sätt. Det finns önskemål om föreläsningar och grupper som syftar till fördjupad kunskap om tro och om kyrkans historia. Undervisning sker i dag genom olika samlingar och visningar för skolor, samtal i grupper och i gudstjänstens predikan. Vi vill i högre utsträckning än tidigare använda kyrkorummet som en plats för lärande, guidningar och för samtal, som ska kunna äga rum i kyrkorummet, liksom meditationer och föreläsningar. Vi avser att ordna utställningar i kyrkan för att berätta om kyrkans kulturhistoriskt intressanta föremål, kristna riter mm.

Vi vill utveckla ett lärande i de grupper som redan finns. Genom information och i dialog med körer, samtalsgrupper m.m. vill vi sprida kunskap om t.ex. församlingens internationella arbete, om dopet och gudstjänsten. I vår undervisning vill vi bidra till den enskilda människans växande och lärande i liv och tro men också arbeta för en ökad medvetenhet om att hela mänskligheten hör ihop. Vi vill knyta samman det diakonala engagemanget, gudstjänsten och missionen med undervisningen. Att vara kristen och att vara församling är att leva i medvetenhet om och ansvarstagande för helheten.

Barnens intresse för tro och gudstjänst har visat sig vara stort. De önskar större delaktighet (se mål för gudstjänst) och mer kunskap om bl.a. nattvarden.

Vårt mål med undervisningen de kommande åren är:
* Att skapa fler mötesplatser för andlighet, lärande och social gemenskap.

Mission

Information och kommunikation är oerhört viktiga inslag i missionen. Vid samtalen med våra församlingsbor har det framkommit önskemål om tydligare information gällande vad som händer i församlingens olika delar. För att hitta nya, eller förtydliga gamla, vägar till kommunikation startar vi, hösten 2016, ett projekt med målet att ta fram en handlingsplan för kommunikationsarbetet, gällande både yttre och inre kommunikation. Under somrarna brukar församlingen servera kaffe på Mariatorget en gång i veckan. Erfarenheterna av att stå ute på torget är väldigt goda. Att visa sig utanför de egna lokalerna och möta människor mitt i vardagen är ett bra sätt att få kontakt. Därför ser vi över möjligheterna att vid fler tillfällen och på flera olika sätt möta våra församlingsbor på gator och torg.

Det internationella arbetet är en viktig del i vårt arbete och vi vill ge fler församlingsbor möjlighet att inhämta kunskap om och få bidra i detta arbete. Det är ett arbete som innebär både att samla in medel till pågående projekt och att verka för ökad kunskap.

I en tid då individualismen är stark är det extra viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om att vi har ett ansvar för våra medmänniskor både när och fjärran.
Vårt mål med missionsarbetet de kommande åren är:
* Att arbeta för en kommunikation som signalerar öppenhet och närvaro samt tydliggör kyrkans uppdrag, lokalt och globalt.

I Kristus delar vi bröd och liv – detta ska gestaltas i allt vi gör. Vi delar brödet vid nattvardsbordet men också vid frukostar på Kafé Gemenskap, vid våra soppluncher och kyrk-kaffen. Vi delar liv med varandra, både med de människor som finns i vår församling men också med människor i andra delar av världen. Som det står i Galaterbrevet 3:28
”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”.