Foto: Björn Wänn

Begravning

Begravning i Maria Magdalena församling.

När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen. Om man väljer en kyrklig begravning kan man begära att ha den i församlingskyrkan eller i något av gravkapellen på de stora kyrkogårdarna söder eller norr om staden.

Begravning i Maria Magdalena församling

En tid före begravningen kommer prästen att ta kontakt med de anhöriga. Prästens funktion är att stödja, hjälpa och utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med de anhöriga. Vid speciella önskemål om musik, vänd er gärna till kyrkomusikern (klicka här för kontaktinformation).

Tveka inte att kontakta församlingen om du vill ha hjälp med något, vare sig det gäller praktiska frågor eller någon att prata med.

Bokning av begravning

Bokning av begravning sker genom att ringa: 08-462 29 43 eller genom att skicka e-post till maria.magdalena@svenskakyrkan.se

Vi har telefontid för bokning tis-fre kl 9-12.

Maria Magdalena kyrkogård och gravar

Kyrkogården till S:ta Maria Magdalena kyrka är en av stadens äldsta kyrkogårdar, och den första på Södermalm. Kung Magnus Eriksson lät omkring år 1350 uppföra ett S:ta Maria Magdalena kapell med kyrkogård för begravning av stadens fattiga och sedan dess har människor under århundranden fått sin sista viloplats här.
Maria Magdalena församling innehar denna historiska begravningsplats utan att vara huvudman för begravningsverksamheten. Huvudmannen är Stockholms stad (kyrkogårds-förvaltningen), men det är församlingen som har ansvar för begravningsverksamhetens utförande och administration samt ansvarar för skötseln.

De fyra gravskicken

1.Urngravplats med gravrätt

På Maria Magdalena kyrkogård finns två olika typer av urngravar med gravrätt: med stående gravsten eller liggande gravsten. 
Antalet urngravplatser är begränsade på Maria Magdalena kyrkogård och därmed förbehållna vid dödsfallet folkbordförda i Maria Magdalena församling. Beslut om tilldelning av urngrav för annan än folkbokförd i församlingen fattas på delegation av kyrkoherde tillsammans med kyrkorådets ordförande. 

En urngrav har plats för upp till nio urnor och upplåts med gravrätt i 25 år. Gravrätten kan endast utövas av den som är antecknad som gravrättsinnehavare.

Blankett om anmälan av gravrättsinnehavare ska sändas till dödsboet av församlingen och dödsboet ska inom sex månader anmäla gravrättsinnehavare. 

Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får gravsättas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya, överlåta eller återlämna gravrätten. Innan gravvården/stenen får uppsättas ska ansökan med ritning och 
undertecknad av gravrättsinnehavaren eller dess ombud lämnas till församlingen. Gravanordning får endast monteras efter beslut av församlingen. Varje gravanordning ska vara försedd med gravplatsnummer.

Stående gravvårdar ska ha måtten: höjd 60-75 cm samt bredd max 50 cm och 15 cm djup och ska monteras med GRO-sockel. 

Liggande gravvårdar ska ha måtten:  bredd 45-55 cm och djup 30-55 cm permanenta delar får endast sticka upp max 20 cm ovan mark. 

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och är skyldig att godta det intrång som vållas av gravöppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser. Gravanordningar bekostas av gravrättsinnehavaren och är dennes egendom. Plantering får endast ske på planteringsytan vid graven. Buskar, träd eller växter som kan innebära olägenhet för intilliggande gravar får inte planteras. Har äldre plantering vuxit så att den innebär sådan olägenhet ska gravrättsinnehavaren informeras och vidta åtgärd. 

Församlingen kan åta sig grundskötsel (gräsklippning samt puts runt gravsten) för gravrättsinnehavarens räkning mot en avgift motsvarande 0,5 % av gällande prisbasbelopp avrundat till närmsta tiotal kronor (2022: 240 kr) per år. Betalning avser kalenderår oavsett när gravsättning sker. 

När upplåtelsetiden för gravrätten gått ut har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse på 15 år om:
- Gravplatsen är väl vårdad
- Upplåtelsen inte medför något synligt men för 
    planering och skötsel av gravplatsen

Vid förnyelse av gravrätt där upplåtelsetiden löpt ut utgår en administrationsavgift motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp avrundat till närmaste tiotal kronor. Som bekräftelse på förnyelsen av gravrätten ska församlingen utfärda ett nytt gravbrev.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att anmäla adressändring. När en gravrättsinnehavare avlider får gravrätten endast överlåtas till någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen. Gravrätten kan även överlåtas till Allmänna arvsfonden.

2. Askgravplats med begränsad gravrätt

Askgravplatser med begränsad gravrätt erbjuds i den yttre ringen av ”askgravlunden” på Maria Magdalena kyrkogård. Begränsningen består i gravanordningens givna utseende och beskaffenhet.  

Detta gravskick ger, dels anhöriga och närstående möjlighet att vila tillsammans under en och samma sten, dels möjlighet att som gravrättsinnehavare sätta sin personliga prägel genom namnplaketternas design och planteringens utformning samt ansvara för skötsel inom den avgränsade planteringsytan bakom varje sten.

En askgravplats har plats för upp till åtta urnor och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Gravrätten kan endast utövas av den som är antecknad som gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som får avgöra vem som får gravsättas i graven, bestämma namnplakettens utformning samt förnya, överlåta eller återlämna gravrätten.

Innan namnplaketten monteras ska ansökan med ritning och undertecknad av gravrättsinnehavaren eller dess ombud lämnas till församlingen. 

Namnplaketten får endast monteras efter beslut av församlingen och utförs av församlingen. Namnplaketten beställs hos av församlingen anvisad leverantör och bekostas av gravrättsinnehavaren.

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och är skyldig att godta det intrång som vållas av gravöppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser. Plantering får endast ske inom planteringslådan som är placerad bakom stenen och inte överstiga 40 cm på höjden. Buskar eller växter som kan innebära olägenhet för intilliggande gravar får inte planteras. Har äldre plantering vuxit så att den innebär sådan olägenhet ska gravrättsinnehavaren informeras och vidta åtgärd. 

När upplåtelsetiden för gravrätten gått ut har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse på 15 år om:
- Gravplatsen är väl vårdad
- Upplåtelsen inte medför något synligt men för planering och skötsel av gravplatsen

Vid förnyelse av gravrätt där upplåtelsetiden löpt ut utgår en. administrationsavgift motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp avrundat till närmaste tiotal kronor. Som bekräftelse på förnyelsen av gravrätten ska församlingen utfärda ett nytt gravbrev.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att anmäla adressändring. 
När en gravrättsinnehavare avlider får gravrätten endast 
överlåtas till någon som genom släktskap eller på något annat 
sätt har nära anknytning till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen. 

Kostnaden är 30 % av Pbb (14 490 kr 2022) och betalas innan gravsättning sker och inkluderar:
• Hyra av sten i 25 år
• Planteringslåda
• Montering av namnplakett
• Sammetspåse för askan

Vid ny gravsättning förlängs gravrätten upp till 25 år och kostnaden som då utfaller är 0,3 Pbb/25 X antalet år. 

Tillkommer dessutom för gravrättsinnehavaren vid varje gravsättning:
• Beställning av och kostnaden för namnplakett 

3. Askgravlund med bestämd gravplats 

Askgravplatsen är ett gravskick utan gravrätt av kollektiv karaktär, man delar utrymmet med andra under en gemensam sten. På Maria Magdalena kyrkogård består askgravplatsen av de innersta cirklarna av stenar. Församlingen svarar för vården av askgravplatsen och för all plantering inom denna.

Askgravplatsen är inte anonym då anhöriga får närvara vid gravsättning om de önskar och att en namnplakett i mässing fästs på stenen.

Innan gravsättning sker i askgravplatsen ska den som ordnar med gravsättningen (anhörig eller ombud) signera blankett för medgivande av villkoren. Det är ej möjligt att välja eller reservera plats utan gravsättning sker i bestämd ordning. Man har rätt till denna typ av grav under 25 år och namnskylten sitter monterad under samma tid (ej förlängningsbart).

Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som församlingen anvisar. 

Kostnaden är 10% av Pbb (4830 kr 2022) och betalas innan 
gravsättning sker och inkluderar:
• Namnplatta inklusive montering
• Sammetspåse för askan

4. Minneslund

Minneslunden är ett gravområde av kollektiv karaktär där den avlidne gravsätts anonymt. Detta innebär att askan efter den avlidne gravsätts utan de anhörigas närvaro och utan att de får vetskap om den exakta platsen där askan vilar. Det går ej att reservera plats för någon närstående, utan gravsättning sker enligt särskild ordning. Gravsättning av aska sker som regel under tiden 15 april - 31 oktober och utförs av församlingens personal under värdiga former. 
Meddelande sänds till anhörig när gravsättning har skett. 

Maria Magdalena församling svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Man är hänvisad till en gemensam smyckningsplats för lösa blommor och ljuständning. Vissna blommor och rester av ljus tas bort genom församlingens omsorg. 

Både församlingsbor och icke församlingsbor får gravsättas i minneslunden. Namnen på de gravsatta skrivs in ordnade efter dödsdatum i en minnesbok. Boken finns exponerad i S:ta Maria Magdalena kyrka. 

Se även nedan sammanfattning av begravningsskick och avgifter i tabellform

För frågor om begravningsverksamheten

vänligen kontakta Isabelle Erkendal, 08-462 29 43, isabelle.erkendal@svenskakyrkan.se

Läsa i folderversion (pdf)

Begravningsskick och avgifter

Reglemente för kyrkogården och begravningsverksamheten

Maria Magdalena församling innehar en allmän begravningsplats (se begravningslagen SFS 1990:1144) utan att vara huvudman för begravningsverksamheten. Huvudmannen är Stockholms stad (kyrkogårdsförvaltningen).

På kyrkogården gäller Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter för offentlig plats, vilket bland annat innebär att det råder alkoholförbud och att hunden måste vara kopplad. 

I begravningslagen står det också att ”En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttas.”

1. Maria Magdalena kyrkogård är en allmän begravningsplats och det som 
 enligt begravningslagen gäller för en allmän begravningsplats gäller således 
 för Maria Magdalena kyrkogård.

2. Maria Magdalena kyrkogård förvaltas av Maria Magdalena församling. Maria Magdalena församlings kyrkoråd har ansvaret för begravningsverksamheten. Församlingens kanslichef är verkställande tjänsteman såvida beslut inte delegerats till annan.

3. På Maria Magdalena kyrkogård tillhandahåller Maria Magdalena församling   plats i urngrav för vid dödsfallet folkbokförda Maria Magdalena församling samt askgravplats, askgravlund och minneslund även för övriga.

4. För upplåtelse av urngrav till annan än församlingsbo ska ansökan göras till kyrkoherden som tillsamman med kyrkorådets ordförande tar beslut.

5. Förtida upplåtelse i gravplats medges ej. Detta innebär att gravplats endast kan upplåtas i samband med gravsättning av en avliden person.

6. Församlingen är ansvarig för att hålla de allmänna ytorna i ett ordnat och värdigt skick och gravrättsinnehavarna ansvarar på samma sätt för de upplåtna gravrätterna.

7. En gravrättsinnehavare kan när som helst under löpande gravrätt återlämna gravrätten.

8. Stående gravstenar ska monteras med GRO-sockel.

9. Församlingen har skyldighet att utföra säkerhetskontroller av alla stående   gravstenar. Om gravstenen ej uppfyller kraven kommer gravstenen säkras och gravrättsinnehavaren uppmanas att snarast åtgärda bristerna.

10. Det är gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att   säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.

11. Gravsättning av urna eller aska sker som regel under tiden 15 april - 31 oktober.

12. Av säkerhetsskäl får gravlyktor och gravljus endast placeras under tiden 1 oktober-31 mars. Gravlyktor/gravljus som ej tagits bort kastas av församlingen.

Sorgegrupp i höst

En möjlighet att dela sorgen med andra.