Foto: Jan Robertsson

Yttermalungs kapell

Yttermalungs kapell är resultatet av en omfattande ombyggnad på 1960-talet. Det är modernt utformat men har ändå kvar en ålderdomlig och traditionell karaktär. Många ljusinsläpp och den pastellbetonade färgsättningen gör kyrkorummet ljust och luftigt. De stora fönstren i söder öppnar upp mot kyrkogården och åkrarna utanför.

Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen var från 1500-talet ersattes av ett nytt 1660. Det byggdes sedan om drygt 100 år senare, 1779. På 1820-talet genomfördes ännu en ombyggnad. Först 1846 fick Yttermalungs kapell begravningsrätt då en kyrkogård invigdes i anslutning till kapellet. Innan dess fördes de döda till Malung.
 1890 revs kapellet och ersattes med en ny byggnad i tidens anda. Det nya kapellet som ritades av arkitekt Gustav Sjöberg, uppfördes efter en korsformad centralplan med sakristia bakom altaret och torn i väst.
 1940 anlades en ny väg till kyrkan och kyrkogården utvidgades. Grindstolpar av granit samt en granittrappa från Malungs stenhuggeri sattes upp 1944.
 1962 lämnade Yttermalungsborna in en skrivelse med 315 underskrifter där de krävde en upprustning av kapellet. Och under åren 1964-1965 genomfördes en stor ombyggnad. Kyrkans planform och dess nygotiska karaktär förändrades genomgripande. Kapellet omvandlades till långkyrka, med utbyggt polygonalt kor i öster, sakristia i norr och torn i väst. Arkitekt var Tore Virke. Vid ombyggnaden utnyttjades delvis de befintliga väggarna och även enstaka fönster bevarades. Den kapade delen av södra korsarmen omvandlades till sidskepp med stora fönster-system från golv till tak. Det ursprungliga synliga bjälklaget övertäcktes med furupanel och hela kyrkorummet fick en mer förenklad karaktär i kontrast till den ursprungliga nygotiska överarbetade inredningen.
 Den nya kyrkobyggnaden är en modernistisk och funktionell skapelse, och av kapellets ursprungliga arkitektur och karaktär finns inget kvar. Utvändigt fick kapellet efter ombyggnaden en stramare och förenklad utformning och brädfodrades med vitmålad lockpanel. Tornets tak och spira fick en annorlunda och förenklad utformning.
 En del äldre inventarier och inredningar från 1890-talets kapell finns bevarade. Dopaltaret som anges vara från 1779 var tidigare huvudaltare men omplacerad redan 1890 till södra korväggen som dopaltare. Nuvarande altartavla är målad 1792 och föreställer Kristi förklaring. Själva altaret härrör från 1890 liksom altarringen. Predikstolen härstammar också från 1890 men den har sänkts och förlorat sin fot. Foten gjordes om till dopfunt och placerades framför dopaltaret.
 Ljuskronan av mässing över mittgången är från 1890-talet. Den kompletterades 2003 med en liknande nytillverkad krona. Tornets båda klockor härstammar från 1890. En äldre gjutjärnsklocka från 1680 flyttade i samband med ombyggnaden från tornet till kyrkorummets norra vägg. 

Besöksadress: Hagariset 51, 782 91 Malung