Foto: Jan Robertsson

Öje kapell

Öje kapell är uppfört vid Ogströmmens västra strand där ån mynnar ut i Öjesjön.

Kapellet och kyrkogården har en lång och betydelsefull historia som går ända tillbaka till 1500-talet. Och trots många ombyggnationer har kapellet behållit intressanta inredningar och inventarier som predikstolen, det medeltida färdkorset och de ovanliga allmogemålningarna på läktaren.

Sannolikt fanns det redan på 1500-talet någon sorts enklare kapellbyggnad i Öje. Denna ersattes av ett nytt kapell som uppfördes 1655. I början av 1800-talet ansågs byggnaden vara så nedgången att det var nödvändigt med en upprustning från grunden. Arbetet påbörjades 1828 och en ny kapellbyggnad av rödtjärat liggtimmer under brutet tak med torn i väst invigdes 1830.
 1912 var det dags för nästa ombyggnad och då fick kapellet sitt nuvarande yttre utseende. Den största förändringen berörde tornet som byggdes in genom en förlängning av långhuset. Samtidigt fick tornet ny tornhuv med spira. Utvändigt brädfodrades byggnaden och vitmålades. Även invändigt genomfördes stora ändringar och det ursprungliga kapellet blev i stort helt förändrat.
 I slutet på 1950-talet genomfördes en genomgripande restaurering för att så långt som möjligt återställa 1800-
talets interiör. I samband med detta ändrades bland annat bänkuppsättningen, innerväggarnas beklädnad, fönstren samt färgsättningen. Dessutom flyttades predikstolen och en ny orgel installerades.
Utvändigt skedde en del ändringar på 1980-talet då det byggdes ett skärmtak över ingången i väster och taken kläddes med kopparplåt.
 Trots omfattande förändringar under årens lopp har kapellet behållit ett flertal värdefulla inredningar och inventarier. Predikstolen är från tiden omkring 1600-talets mitt eller möjligen andra hälft. Upphovsman och ursprung är okänt men den har suttit i Venjans äldsta kyrka och inköptes till Öje 1796. Predikstolens korg pryds av statyetter som föreställer Kristus och evangelisterna.
 Bilderna på läktarens front består av dekorerade pannåer i så kallad dalmålningsteknik och uppsattes 1835. De fem målningarna har bibliska respektive folkliga motiv och flankeras av två texttavlor. Ursprunglig bemålning är till större delen bevarad.
 I kapellet finns också ett träkors från sen medeltid med delvis målad utsmyckning. Korset av furu är troligen ett inhemskt bygdearbete från tiden omkring 1500. Bilderna på korset föreställer på ena sidan Jesus på korset och på andra sidan Jungfru Maria. 

Besöksadress: Kapellbacken, 780 61 Öje