KISTGRAV / URNGRAV

En traditionell enskild gravplats

För de anhöriga innebär en kistgrav eller urngrav en specifik plats dit man kan gå för att sörja och söka tröst och ro, men också en plats att vårda. För många känns det viktigt att ha en egen gravsten att kunna sätta blommor och tända ljus vid.

Båda alternativen, kistgrav/urngrav, upplåts med 25 års gravrätt och bör förses med en gravvård (gravsten alt. gravkors), detta ombesörjs och bekostas av dödsboet. Inför val av gravvård bör man kontakta kyrkogårdsförvaltningen eftersom det inom vissa gravkvarter kan finns särskilda gravvårdsbestämmelser angående höjd och bredd. Övrig gravutsmyckning, rabatt och plantering är frivillig och sköts av anhörig/gravrättsinnehavare. Vill man ha hjälp med plantering och rabattskötsel erbjuds möjligheten att teckna gravskötselavtal med församlingen.

Vid kistbegravning är det vanligast att man gravsätter kistan i samband med begravningsceremonin.
Vid kremering bokar man tid för urnnedsättning hos församlingsexpeditionen.
Anhöriga får närvara vid gravsättningen. En kyrkogårdsvaktmästare medverkar och om önskemål finns kan även en präst närvara.

Gravrätten upplåts kostnadsfritt i 25 år. Vid en ny gravsättning under den tiden förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. Vid önskemål om förlängning efter 25 år utgår en administrativ avgift.

Gravrättsinnehavare kan välja att använda sig av en befintlig kist/urngrav eller välja en ny gravplats. Kyrkogårdsförvaltningen anvisar lediga gravplatser. I en kistgrav kan man gravsätta både kista och urna.

Det måste alltid finnas minst en gravrättsinnehavare, det kan också vara flera som då delar på ansvaret. Gravrättsinnehavare äger gravanordning (gravsten eller gravkors) och är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat, säkert och värdigt skick.

  • Kist- och urngravar finns på församlingens samtliga kyrkogårdar.

För att bevara karaktären och nyttja befintliga markresurser på våra kyrkogårdar erbjuder församlingen gamla gravar som nya urngravar. De gravplatser som återupplåts har upphört och återlämnats till församlingen av tidigare gravrättsinnehavare. Det rör sig om gravar där det gått minst 25 år sedan senaste gravsättningen.

För att främja återbruk och bidra till minskad miljöpåverkan erbjuder församlingen återlämnade och avidentifierade gravstenar till självkostnadspris.

Välkommen att kontakta Malungs församling om du har frågor angående
gravskick, eller vill boka tid för visning av tillgängliga alternativ.
Församlingsexpedition tel: 0280-198 00
e-post: malung.forsamling@svenskakyrkan.se