Foto: Robertsson Media

Information till kyrkogårdsbesökare

inventering av gravstenar

Församlingen är skyldig se till att begravningsplatsen är en säker miljö, både för besökare och för anställda. Gravstenar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara och det har förekommit att människor skadats allvarligt av vältande gravstenar. Centrala Gravvårdskommittén, CGK – är ett nätverk med representanter från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation – Föreningens Sveriges Kyrkogårdschefer, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund samt stenindustrin. De har tagit fram riktlinjer för inventering och provtryckning av gravstenar. Församlingen kommer att tillämpa dessa riktlinjer inför arbetet med inventering/provtryckning.

Församlingens personal kommer under 2018 att påbörja arbetet med att inventera gravstenar som är över 30 cm. I inventeringen ingår ett trycktest på 35 kg, kontroll av dubbar samt kontroll av lutning före och efter trycktest.  De stenar som bedöms osäkra kommer att läggas ned eller förankras tillfälligt med träpåle och band. Dessa gravar kommer att förses med skyltar som förklarar att de är instabila och ska åtgärdas. Berörda gravrättsinnehavare vars stenar bedöms osäkra kommer att få ett brev där det framgår att gravvården ej är säker och måste åtgärdas samt att församlingen ska kontaktas när åtgärden är utförd. Dessa brev kommer att skickas ut under hösten 2018. 

Enligt begravningslagen 7 kap. 3§ skall gravrättsinnehavaren hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig att åtgärda stenen samt stå för kostnader i och med detta.

För frågor och ytterligare information kontakta församlingsexpeditionen.
Besöksadress: Kyrkvägen 28, 78230 Malung
Öppettider: Måndag –Fredag 09.00-12.00
Tel: 0280-198 00, 0280-198 03

 

angående osäker gravanordning

Information till berörda gravrättsinnehavare.

Gravplatser med gravrättsinnehavare är av stor betydelse för kyrkogårdar som bevarandevärda kulturmiljöer. Församlingen ser därför gärna att så många gravplatser som möjligt har gravrättsinnehavare. Tillsammans med innehavarna ansvarar församlingen för att hela kyrkogården hålls i ett ordnat och värdigt skick, såväl gravplatser som kyrkogårdens allmänna delar.

Vid besiktning av er gravplats har det tyvärr konstaterats att gravanordningen ej klarar de allmänna reglerna för gravanordningar i Sverige. Anledningen kan vara: bristfällig dubbning/lutar kraftigt/saknar förankring i marken, klarar ej trycktest. Gravanordningen kan därmed välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom kan det finnas en risk att gravanordningen går sönder när den faller.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen, dvs. gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen.
Ni ombeds därför att ordna så att gravstenen får en säker montering.

Brev angående detta kommer att skickas ut under hösten 2018.

Malungs Församling har för närvarande ingen möjlighet att hjälpa er med åtgärdandet av gravstenen. Vi föreslår att ni vänder er till något av de stenhuggeriföretag som utför dessa tjänster. Ni är fria att välja vilket ni vill eller åtgärda själva. I Malungs finns: Malungs Gravör och Golv tel.070-230 98 70. 

När gravvården är åtgärdad ber vi er att kontakta församlingsexpeditionen. Detta så att vi kan registrera samt kontrollera att gravvården är godkänd.

För frågor kontakta församlingsexpeditionen.
Besöksadress: Kyrkvägen 28, 78230 Malung
Öppettider: Måndag –Fredag 09.00-12.00
Tel: 0280-198 00, 0280-198 03