Att välja gravskick och gravplats

Vägledning vid val av viloplats för kista eller urna.

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Om möjligt ska det alltid vara dennes önskemål som är vägledande vid val av gravplats. Har den avlidne inte uttryckt någon önskan får de anhöriga ta ställning till en bra lösning, och bör då även väga in sitt eget behov av plats att gå till i beslutet. Det är viktigt att tänka igenom detta noga eftersom det är stor skillnad mellan en helt anonym gravplats och en grav med namn och årtal. Gravplatsen är en plats att sörja på, både i det korta och det långa perspektivet.

Några frågor att ta ställning till:
• Är det en kista eller aska som ska gravsättas?
• Ska det finnas plats för ytterligare gravsättningar i framtiden?
• Har du/ni önskemål om det geografiska läget eller platsens tillgänglighet?
• Finns särskilda önskemål om utformning av gravplatsen?
• Vill du/ni sköta gravplatsen själv?
• Kanske finns en befintlig familjegrav som kan användas?
• Är gravsättning av aska i minneslund eller askgravlund ett alternativ?

KISTGRAV / URNGRAV

En traditionell enskild gravplats

ASKGRAVPLATS

En egen plats med namn.

MINNESLUND

Ett anonymt gravskick

ASKGRAVLUND

Namnskylt på gemensam plats.

Välkommen att kontakta Malungs församling om du har frågor angående
gravskick, eller vill boka tid för visning av tillgängliga alternativ.
Församlingsexpedition tel: 0280-198 00
e-post: malung.forsamling@svenskakyrkan.se

Askgravplats Yttermalungs kyrkogård

MALUNGS FÖRSAMLINGS KYRKOR OCH KAPELL
finns i Malung, Malungsfors, Öje, Yttermalung och Tyngsjö.

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan täcker kyrkoavgiften (medlemsavgiften) kostnader för begravningsgudstjänst i kyrkan inklusive präst, vaktmästare och kyrkomusiker.
Alla våra kyrkor och kapell kan användas för begravningsgudstjänster.

Borgerliga begravningsceremonier hänvisar vi till Hole bystuga i Malung.

Minneslund. Fors kyrkogård.

BRA ATT VETA

Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten på uppdrag av staten och verksamheten finansieras genom begravningsavgiften.

BEGRAVNINGSAVGIFT betalar alla folkbokförda i Sverige, oavsett trosuppfattning, via skattsedeln. Begravningsavgiften täcker kostnader för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning samt en gravplats i 25 år.

GRAVSKICK är det sätt som en avliden gravsätts på. Jordbegravning med stoftet i kista. Aska på bestämd plats, placering i minneslund/askgravlund eller spridning på annan plats.

GRAVPLATS är den plats där den avlidne gravsätts: kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund eller askgravlund.

GRAVSÄTTNING sker när stoft eller aska placeras på en allmän eller enskild begravningsplats. Enligt begravningslagen skall stoftet efter en avliden gravsättas eller kremeras inom en månad från dödsdatum. Urna/aska skall gravsättas inom ett år från kremeringen.
Anhöriga som önskar strö ut aska över vatten eller naturmark måste ansöka om särskilt tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

GRAVRÄTT uppkommer när en bestämd gravplats på en begravningsplats upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt i 25 år. Vid en ny gravsättning under den tiden förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. Vid önskemål om förlängning efter 25 år utgår en administrativ avgift.

BEGRÄNSAD GRAVRÄTT innebär att gravrättsinnehavare har begränsade rättigheter och skyldigheter. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning men det är kyrkogårdsförvaltningen som bestämmer hur gravvården ska se ut och hur gravplatsen får smyckas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och plantering inom gravområdet.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE är den eller de personer som antecknats i gravregistret som innehavare av en gravrätt.

Broschyren "Att välja gravskick och gravplats" finns att hämta på församlingsexpeditionen. - Klicka här för att se digital broschyr i PDF-format, går att skriva ut.