ASKGRAVLUND

Namnskylt på gemensam plats.

Askgravlund är ett icke-anonymt alternativ till minneslund.

Vid valet av askgravlund får anhöriga en plats att besöka, men utan att
förbinda sig till den skötsel som följer med traditionell grav.

En namnskylt, som bekostas av dödsboet, sätts upp på monumentets pelare.
Gravplats i askgravlunden upplåts utan gravrätt. Gravsättning av aska utförs
av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former vid lämplig årstid.
Askan grävs ner inom det gemensamma gravområdet utan närvaro av anhöriga.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av askgravlundens område.
Anhöriga får endast smycka med snittblommor i vas och gravljus på den
gemensamma smyckningsplatsen.
All övrig smyckning plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

• Askgravlunden "Viloskogen" finns på Malungs kyrkogård.

Välkommen att kontakta Malungs församling om du har frågor angående
gravskick, eller vill boka tid för visning av tillgängliga alternativ.
Församlingsexpedition tel: 0280-198 00
e-post: malung.forsamling@svenskakyrkan.se