Foto: Mona Davidsson

Södra Sallerup

Södra Sallerups kyrkogård är den östligaste av Malmö kyrkogårdsförvaltnings kyrkogårdar. Södra Sallerups församling blev en del av Malmö 1952 och en del av den kyrkliga samfälligheten tio år senare.

Efter det att Malmö övertagit förvaltningen av kyrkogården har renoveringsarbeten utförts, bland annat har den vackra kyrkogårdsmuren med entréer, även benämnd bogårdsmur, genomgått en restaurering. Muren har även förlängts och begränsar sedan 1975 kyrkogårdens då nyanlagda del mot väster. Samtidigt byggdes då även en personal- och ekonomibyggnad. 1996 togs en minneslund i bruk, anlagd på gammal gravplatsmark på kyrkogårdens äldre del.

Foto: Mona Davidsson

Liksom övriga byar i Malmös omgivning berördes Södra Sallerup av det svensk-danska kriget 1675-1679 och historien berättar bland annat om en drabbning på själva kyrkogården den 29 oktober 1678.

Efter domkyrkobygget i Lund, klart i mitten av 1100-talet, byggdes det många kyrkor runt om på den skånska landsbygden, så även den vackra kyrkan i Södra Sallerup. Med sina äldsta delar daterar sig kyrkan till senare hälften av 1100-talet. Kyrkan byggdes till med korsarmar 1863-1864.

Minneslund, Södra Sallerups kyrkogård Foto: Mona Davidsson