Foto: Mona Davidsson

Om begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Men alla sörjer på sitt eget sätt och man kan också avstå från att ha en ceremoni.

Begravningar kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning, eller vara en borgerlig begravning utan religiösa inslag. Kapellen upplåts även till icke-kristna och borgerliga begravningar. Det finns en neutral ceremonilokal i Malmö, det är S:t Knuts kapell på Östra kyrkogården.

Begravningens olika delar

Då de anhöriga beslutar om hur en begravning ska gå till bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt. Begravningen omfattar olika delar.

Begravningskostnader

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett tro eller medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten.

Ordna begravning själv

Här finns en checklista för den som önskar ordna med begravningen på egen hand.

Begravningslagen

Begravningslagen är den lag som i Sverige gäller för hur man ska gå tillväga efter att någon har avlidit. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier samt riktlinjer för gravrätt.

Medling vid tvist

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller inte samt om var den avlidne ska begravas. Detta sker genom samtal med de anhöriga som är oense.

Om man inte kan komma överens, lämnas tvisten vidare till länsstyrelsen för beslut. Så länge tvisten är olöst kan kremering eller gravsättning inte ske.

Det är viktigt att kyrkogårdsförvaltningen kontaktas så fort som möjligt om en tvist uppstått. Detta för att ärendet ska hanteras på rätt sätt. Kontakta Kundtjänst som kan ge mer information kring hur det går till.

Begravningsombudet

För att tillvarata intresset hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan i begravningsfrågor, finns ett så kallat begravningsombud som utses av länsstyrelsen.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan kan vända sig till begravningsombudet för rådgivning i frågor som rör begravningar.

Begravningsombud i Malmö:
Bengt Persson, tel 0703-55 74 07
E-post: bengt.persson@bredband2.com

Han ska se till att pengarna används rätt - och är neutral och obunden

Vad ska betalas med kyrkoavgift och vad ska betalas med begravningsavgift? – Svenska kyrkan är ett kristet samfund som har uppdraget att sköta begravningsverksamhet för alla. Det är en fråga om tillit, och måste utföras korrekt, säger Bengt Persson. Han är begravningsombud med uppdraget att bevaka just detta.