Återtagna gravplatser

Kyrkorådet i Malmö har beslutat att förklara gravrätten till vissa gravplatser förverkad på grund av vanvård.

Malmö kyrkogårdsförvaltning återtar dessa gravplatser.
Beslutet fattades den 6 maj 2021. Berörda gravrättsinnehavare får även information via brev.
Vill ni överklaga beslutet ska det ske skriftligt. I överklagandet ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär.

Läs mer HÄR om vilka gravplatser det gäller och hur det går till att överklaga.