Foto: Mona Davidsson

Ny belysning på Gamla kyrkogården

I höst får Gamla kyrkogården ny och modern belysning. Utmed huvudgången placeras 35 pollararmaturer med nedåtriktad spotlight. Arbetet börjar den 22 augusti, och beräknas pågå under två månader.

Gamla kyrkogården i centrala Malmö går mot ljusare tider. Den gamla belysningen ska ersättas av ny längs huvudstråket mellan Gustav Adolfs torg och Slottsgatan. 
Här rör sig dagligen ett stort antal fotgängare och cyklister och bättre belysning ökar den upplevda tryggheten på platsen, och gör samtidigt stråket mer estetiskt tilltalande.

Ny belysning och markbeläggning längs huvudstråket

Trettiofem så kallade pollararmaturer ska monteras och förses med nedåtriktade spotlights. 
Förutom belysningen omfattar projektet också markarbeten – nuvarande asfalt ska tas bort och ersättas med rödsingel.

Under arbetet kommer mittgången (gulfärgad på kartan) att ha begränsad framkomlighet från och med 22 augusti och fram till 4 november. De röda punkterna på kartan visar vilka grindar som är öppna som vanligt under denna period.

Tillgängligheten begränsad under arbetet

Arbetet sker i två etapper, med start vid Slottsgatan. Varje etapp innebär också att tillgängligheten påverkas på olika sätt. Fotgängare, cyklister och transporter kommer att hänvisas till sidogångar, och tvärgångar. Ambitionen är att i den mån det går genomföra arbetet på ett sätt som stör besökare och omgivning så lite som möjligt, men avstängda gångstråk, buller och trafik är att vänta under denna period.
Tyvärr kan också möjligheten att besöka vissa gravområden påverkas. Berörda gravrättsinnehavare har informerats.
Vecka 34, den 22 augusti, påbörjar entreprenören Mark & Miljö arbetet i nära samarbete med kyrkogårdsförvaltningen. Det beräknas vara klart i slutet av oktober.

För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst på telefon 040-27 92 00.

Frågor och svar om arbetet på Gamla kyrkogården

Här fyller vi på med svar på frågor som du som besökare undrar över.

Varför tas asfalten bort och ersätts med rödsingel?

De planerade grusytorna kommer anläggas med en stenmjölsmix (0-6mm) som grusmaterial, genom att komprimera (packa ihop) materialet får det en hård yta som inte ska begränsa framkomligheten för rullatorer, rullstolar mm. Gångarna får också en svag bombering (ytan görs svagt välvd) vilket syftar till att beläggningen ska bibehålla sin funktion även vid nederbörd och vinter.
 
Äldre grusgångar har ett ytskikt av singel/makadam som gör dem svårframkomliga och förvaltningen arbetar på att åtgärda dessa efterhand. Genom att använda ett slitlager av grus istället för asfalt så minskar problematiken med trädrötter som lyfter eller på annat sätt påverkar beläggningen vilket tyvärr är ett stort bekymmer på många av begravningsplatserna. Grusbeläggningar möjliggör också för regnvatten att tränga ner i marken vilket gynnar växtligheten samtidigt som det minskar belastningen på ledningsnätet vid skyfall. Användandet av grus som markbeläggning är en återgång till ytornas tidigare utseende och bidrar till att de historiska värdena och kyrkogårdens karaktär bevaras.
 
I valet av grusbeläggning gjordes även bedömningen att det skulle bidra till att gynna fotgängare framför cyklister, sparkcyklar, longboards med flera alternativa transportmedel som många upplever håller för hög fart inom ytorna. En allmän hastighetssänkning bedömer förvaltningen bidrar till en tryggare miljö och bättre upplevelse för alla besökare. Den nya förbättrade allmänbelysningen kommer ytterligare bidra till detta.