Foto: Mona Davidsson

Husie kyrkogård

I historiskt hänseende är trakten en gammal kulturbygd och hör troligen till de tidigast befolkade i området. Man har funnit flera spår efter stenåldersboplatser och flintgruvor i trakten. I omgivningarna kring kyrkan har funnits ett flertal stora högar som synliga minnen från bronsåldern.

Husie församling införlivades i Malmö kommun 1935 och kyrkogården ingår numera i Malmö pastorat. Husie kyrka och kyrkogård är belägna på en mjukt rundad kulle på vars krön kyrkan reser sig och syns vida omkring. Kyrkan är uppförd 1855-1857. Tornet härstammar dock från en medeltidskyrka.

Den östra delen av Husie kyrkogård är den äldsta.

Foto: Mona Davidsson

Kyrkogården har antagligen från början helt varit omgiven av en stenmur, som numera endast delvis begränsar i öster och söder.

Husie kyrkogård har moderniserats genom åren. Personal- och ekonomilokaler har uppförts. Ett begravningskapell byggdes 1932 efter ritning av länsarkitekten Nils A Blanck, en minneslund anlades 1989. År 2010 anlades en första askgravplats. Ännu en askgravplats stod färdig 2019.

Minneslund, Husie kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Askgravplats, Husie kyrkogård Foto: Mona Davidsson
Askgravplats, Husie kyrkogård. Foto: Mona Davidsson