Foto: Mona Davidsson

Gravar och gravplatser

Alla har rätt till en gravplats. Den som är folkbokförd i Sverige har, oavsett trossamfund, rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Inför valet av gravplats är det många frågor att tänka igenom. Det finns flera olika alternativ både vad gäller kist- och urngravar. Det är viktigt att noga tänka genom valet av gravplats så att man inte ångrar sitt val i efterhand.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det i princip omöjligt att få tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska*. Aska som gravsatts i minneslund får heller inte flyttas. 

Efter kremation får urnan stå kvar i krematoriet upp till ett år innan den gravsätts. Dödsboet kontaktas då via brev och påminns om att det är dags att gravsätta urnan.

Det finns olika gravskick, typer av grav, beroende på om man väljer en kistgrav eller grav för urna. För kista finns vanlig enskild gravplats eller kistlund. För urna finns enskild gravplats, minneslund eller askgravplats. 

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna till med ytterligare information och rådgivning om de olika gravskicken och bestämmelserna kring dessa. Kontakta kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se%20 för mer information.

* Ett alternativ till flytt av aska kan vara så kallad symbolisk flyttning. Läs mer om symbolisk flyttning på sidan FAQ

Kundtjänst

Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst
Telefon: 040-27 92 00 
Telefontid: vard kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Besökstid: tisdag samt torsdag kl 10.00-12.00

E-post till kundtjänst

kyrkogardsforvaltning.malmo@svenskakyrkan.se 

Besöksadress
Östra kyrkogården. 
För gångtrafikanter eller bussresenärer: Sallerupsvägen 151 (Hpl Kyrkogården). För infart med bil: Scheelegatan 38 D

Postadress
Malmö kyrkogårdsförvaltning
Box 16017
200 25 Malmö