Vision för S:t Petri kyrka

S:t Petri kyrka vill vara ett öppet rum där människor både kan få andrum från stadens myller och där samma myller kan få återspeglas genom gudstjänster, visningar, skolbesök, musik och konserter. Här finns utrymme för öppenhet, gemenskap, tradition och förnyelse.

En historisk sevärdhet mitt i Malmö

S:t Petri kyrka är den äldsta av Malmös tre citykyrkor. Kyrkan ligger centralt i stadens äldsta delar i närheten av Centralstationen, Tingsrätten och Universitetet. Området präglas av shoppingstråk, företag, hotell, caféer och restauranger samt teatrar och konserthus.

Runt kyrkan rör sig ett konstant flöde av människor. Som värdig representant för 1300-talets baltiska tegelgotik är S:t Petri en sevärdhet i Malmö och attraherar årligen ett stort antal turister från hela världen.

S:t Petri kyrka fungerar som en hållplatskyrka

S:t Petri kyrka fungerar som ”hållplatskyrka”. Kyrkorummet ska vara ett rum där människor känner att de kan stanna upp en stund i livet och uppleva att den stunden får betydelse. Det 700 år gamla kyrkorummet ska präglas av öppenhet och välkomnande för alla människor som är bosatta eller rör sig i Malmös centrala delar.

Både stillhet och rörlighet präglar S:t Petri kyrka

I S:t Petri kyrka vittnar väggar, golv och tak om alla de människor som velat följa Jesus under hundratals år. Som kyrka mitt i hjärtat av staden vill S:t Petri kyrka vara en självklar del i samhället – en kraft att lita på. Kyrkorummet erbjuder ett stilla rum mitt i stadens myller, men speglar också detta myller i kyrkorummet genom gudstjänster, visningar, skolbesök, musik och konserter samt genom nätverkande med olika aktörer i närområdet.

Tradition och förnyelse i gudstjänstfirandet

I S:t Petri kyrka firas många olika typer av gudstjänster. Söndagens gudstjänst har firats i 700 år i S:t Petri kyrka. Gudstjänster i S:t Petri ska fortsätta vara traditionsbärare och firas med en liturgi som samspelar med det gotiska kyrkorummet. Den traditionella högmässan visar på en universalitet där många kan känna sig hemma då liturgin står i centrum och är det som bär. Även om man inte förstår språket känner man igen sig i liturgin, i kyrkorummet och i symbolerna. I Svenska kyrkan Malmö är det S:t Petri kyrka som har ett särskilt uppdrag att kontinuerligt fira högmässa varje röd helgdag.

Veckans andra gudstjänster ger utrymme för en variation och förnyelse som speglar mångfalden av kyrkobesökarna. S:t Petri kyrka är öppen för ekumeniska och interreligiösa gudstjänster som svarar mot verkligheten i Malmö.

Musik och kultur har en särställning

Musikens roll i gudstjänsten

Musiken är en viktig del av S:t Petri kyrkas gudstjänstliv och det finns en ambition att ha kör, körensemble eller solist i majoriteten av högmässorna. Evangeliet förmedlas både genom ord och toner.

konserter är ett uttryck för människans innersta längtan

Musikens centrala roll i S:t Petri kyrka kommer också till uttryck i ett rikt utbud av konserter. S:t Petri kyrkas väletablerade samarbete med andra aktörer i Malmös musik- och kulturliv bidrar både till stadens musikliv och till kyrkans förvaltande av den sakrala musiken som ett uttryck för människans innersta längtan.

Öppenhet och gemenskap

S:t Petri kyrka ska präglas av öppenhet och vara en plats för många andliga traditioner där man känner sig välkommen oavsett etnicitet, kön och könsuttryck eller sexuell identitet.

S:t Petri kyrka tar ställning för människors lika värde

I kyrkorummet blir öppenheten synlig bland annat genom regnbågsmarkörer. Här finns beredskap för att öppna upp kyrkorummet för särskilda sammankomster som manifesterar människors rättigheter och står upp för alla som blir exkluderade, förtryckta och ignorerade av samhället.

en plats för den som vill vara anonym och den som söker sällskap

Det öppna kyrkorummet är både ett rum för den som vill vara anonym och för den som söker sällskap av andra. S:t Petri kyrka erbjuder gemenskap genom olika mötesplatser med öppna eller slutna grupper för barn, ungdomar och vuxna. I församlingshemmet och i S:t Petri Kammare finns utrymme för konfirmander, barn-och familjeverksamhet, skolverksamhet och kaféer, bibelgrupper, samtalsgrupper samt Kraftstationens arbete med ungdomar och unga vuxna. Det diakonala arbetet med samtal och stöd, fondhantering och socioekonomisk rådgivning är fortlöpande en viktig del i mötet med dem som kommer till S:t Petri.

Evangeliet i fokus

Alla som arbetar i S:t Petri kyrka bär ett gemensamt ansvar för det diakonala arbetet och för att väcka människors längtan och leda dem till en fördjupning av den kristna tron. I allt arbete vill S:t Petri kyrka genom evangeliet om Jesus Kristus sprida hopp och tro – tro på framtiden, sig själv, sin medmänniska och Gud.

RELATERAD INFORMATION

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.