Utbildning för dig som möter unga i sorg

Sjukhuskyrkan vid Skånes universitetssjukhus i Malmö erbjuder en ledarutbildning i stödgrupper för barn och unga i sorg.

Lär dig möta barn och unga i sorg på bästa sätt

Varje år mister över 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Till det kommer de som förlorar syskon, andra nära anhöriga och kompisar. Inom Barn- och ungdomspsykiatrin är utrymmet för att arbeta förebyggande i dag ofta starkt begränsat. Sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos, men det är inte samma sak som att barn inte behöver stöd av utbildade vuxna i sin sorgebearbetning. Att förlora en mamma, pappa eller ett syskon när man fortfarande är barn är en svår händelse som påverkar barnet på djupet och under en lång tid.

En utbildning För dig som i ditt yrke möter barn och unga i sorg

Utbildningen vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga i sorg, företrädelsevis psykologer, kuratorer, diakoner, präster och sjuksköterskor verksamma i Malmö eller Lund med omnejd.

krav på Förkunskaper

Du bör ha en adekvat akademisk grundutbildning inom området, erfarenhet av arbete med barn, ungdomar, familjer och/eller erfarenheter av arbete med grupper, sorg och kris.

Kursens innehåll

Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper om barn och ungas sorgeprocesser och arbetet med att leda stödgrupper för barn och unga. Följande ämnen behandlas:

  • Stödgruppen som metod
  • Barn och trauma 
  • TMO - Trauma medveten omsorg
  • Hur samtalar vi med barnen? 
  • Barns utveckling 0-18 år 
  • Vad händer med barn som drabbas av att en förälder/föräldrar eller ett syskon dör?
  • Sorg hos barn och unga i jämförelse med vuxna
  • Sorgens olika uttryck

specialister på barns sorg  Föreläser

Bland föreläsarna finns barnpsykologer, sjukhuspräst och sjukhusdiakon, forskare och professorer. 

Agneta Rönn

Agneta Rönn, fil mag, handledare med familjesystemisk tvärvetenskaplig inriktning och ordförande i Stödgruppsledarnas förening Sverige. Agneta har arbetat med barn och unga i svåra livssituationer/barn som anhöriga i 30 år, såväl individuellt som i grupp och med familjer. Hon har varit samordnare och utvecklare för gruppverksamheter och skrivit handböcker om barn och ungas sorg.

Johan Melander Hagborg

Johan Melander Hagborg, leg psykolog, forskare och lärare i utvecklingspsykologi och barnklinisk verksamhet med fokus på utsatta barn. Johan har erfarenhet från Ungdomsmottagningen, BUP, BVC/MVC, Rädda Barnen och från traumabehandling av barn och unga.

Maria Stenkvist

Maria Stenkvist, barnpsykolog med erfarenhet från förskola och skola, chef för elevhälsoteam och psykologteam. Har arbetat med olika former av stöd till barn: handledning av personal, kris- och krishantering, föreläsningar om anknytningsteori och barns utveckling. Engagerad i Rädda Barnen.

Christina Thurell

Christina Thurell, barnpsykolog med 30 års erfarenhet som psykolog inom förskola och skola. Utbildad inom kris- och stödgruppsarbete och har arbetat med stödgrupper med barn i skolåldern. Föreläser om anknytningsteori, kris och TMO (trauma medveten omsorg).

Mikael Rostila

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, docent i sociologi och prefekt vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Mikael leder många olika forskningsprojekt bland andra ”Ett livsförloppsperspektiv på förlust av anhörig i barndomen och hälsa i vuxen ålder”.

Birgitta W Strelert

Birgitta W Strelert, sjukhuspräst vid Skånes universitetssjukhus i Malmö sedan 10 år tillbaka. Möter i sitt arbete både ungdomar och barn som mist föräldrar. Leder stödgrupper för familjer, barn, unga och vuxna i sorg.

Nichlas Vinsander

Nichlas Vinsander, sjukhusdiakon vid Skånes universitetssjukhus. Har arbetat med stödgrupper framförallt för ”Barn i start” och ”Barn i Väntan” genom Diakonicentralen i Lund och leder nu stödgrupper för familjer, barn, unga och vuxna i sorg.

Kursen utgörs av Föreläsningar och gruppövningar 

Varje kursdag består av föreläsningar på förmiddagen och gruppövningar på eftermiddagen.

Kursen examineras genom en uppsats

Kursen examineras genom en uppsats. För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga föreläsningar och examinationstillfälle samt godkänd uppsats. Examinatorer är Nichlas Vinsander och Birgitta W Strelert.

Kursdagar och examinationsdagar

Kursen omfattar totalt 8 dagar och ges med två sammanhängande dagar åt gången. För aktuella datum, kontakta Birgitta W Strelert. Se nedan för kontaktuppgifter. Kursdagarna börjar kl. 09.00 och avslutas kl. 17.00. Kursen hålls på Stiftsgården Åkersberg i Höör, förutom de två examinationsdagarna vilka hålls på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Antagning till kursen

Antagning görs av ansvariga examinatorer samt kursansvarig. Personlig intervju med sökande kan förekomma.

Kursavgift

5000 kr* inkl. kost och logi. 1200 kr tillkommer för obligatorisk handbok. *Starkt reducerat pris p g a stipendiedonation från Sodalitium Majus Lundense som hjälper till att finansiera kursen.

Intressanmälan och frågor

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse kontaktar du Birgitta W Strelert.  

Birgitta Westerlund Strelert

Birgitta Westerlund Strelert

Svenska kyrkan Malmö

Präst - Sjukhuskyrkan

Mer om Birgitta Westerlund Strelert

Finns på kirurgi, onkologi, barnavdelningarna. Ansvar sorgegrupper för familjer, barn, ungdomar. Utbildning stödgruppsledare för barn och unga i sorg, fortbildning psykodynamisk terapi,