En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Hållbarhetsmål för Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö arbetar med hållbarhetsmål inom sju olika verksamhetsområden: den pastorala verksamheten, förvaltning och ekonomi, byggnader, markanläggningar, varor och tjänster, transporter och kommunikation samt kemikalier och avfall. Här kan du läsa om de olika långsiktiga hållbarhetsmålen.

All verksamhet ska utformas med respekt och vördnad för skapelsen

Omsorg om allt skapat är en omistlig del av kristen tro. Därför vill vi, Guds skapade medskapare, utforma alla våra verksamheter i respekt och vördnad för skapelses egenvärde, vars mål är fred och försoning på och med jorden.

Etisk och hållbar förvaltning och ekonomi 

Svenska kyrkan Malmös finansiella placeringar ska ge önskad avkastning och tryggad värdesäkring och samtidigt medverka till en hållbar utveckling genom ett etiskt ansvarstagande. Svenska kyrkan Malmö ska i sin ekonomiska förvaltning stötta etiska och samhällssödjande funktioner och långsiktigt hållbart församlingsbygge.

Minskad energianvändning och hållbara byggprocesser

Svenska kyrkan Malmö vill minska energianvändningen med 25 %  fram till 2035 jämfört med år 2015 utan hänsyn tagen till avyttrad area, och bli oljebränslefria. Vid om- och nybyggnation strävar vi efter hållbara byggprocesser utifrån ett livscykelperspektiv.

Skötsel av grönytor ska främja biologisk mångfald

Malmö pastorat vill vid grönyteskötseln främja den biologiska mångfalden genom bra växtval, faunadepåer och att anlägga slåtterängar. Vi vill använda maskiner med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Etiska och hållbara varor och tjänster

Inhandlandet av varor och tjänster ska ske på ett sådant sätt att Svenska kyrkan i Malmö bidrar till att en hållbar samhällsförändring sker så att man blir en etisk röst i samhället.

Miljövänliga transporter

All nödvändig transport inom Svenska kyrkan Malmö ska ske så miljövänligt som möjligt och därmed minska koldioxidutsläppen. Detta skall även gälla för anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor. Vid nyanskaffning av maskiner ska fossilfritt bränsle t.ex. biobränsle och el, prioriteras.

Avfallshantering i slutna kretslopp och restriktiv kemikalieanvändning  

All verksamhet inom Svenska kyrkan Malmö ska eftersträva slutna kretslopp och att kemikalieanvändningen är säker och restriktiv.