En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Våra övergripande hållbarhetsmål till 2030

Svenska kyrkan Malmö arbetar med hållbarhetsmål inom åtta olika verksamhetsområden. Målen gäller fram till 2030. Här kan du läsa om våra långsiktiga mål.

Målområde 1: Kompetens och ledarskap

Övergripande mål: Svenska kyrkan Malmös hållbarhetsarbete präglas av stor kunskap, brett engagemang och ett tydligt ledarskap. Alla tar ansvar för att driva hållbarhetsarbetet framåt och viktiga steg i hållbarhetsarbetet kommuniceras på ett transparent sätt. 

Målområde 2: Pastoral verksamhet

Övergripande mål: Svenska kyrkan Malmös arbete med gudstjänster, diakoni, undervisning och mission genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv, samt uppmärksammar helandets och hoppets kraft.

Målområde 3: God ekonomisk hushållning  

Övergripande mål: Svenska kyrkan Malmös finansiella placeringar ger önskad avkastning och tryggad värdesäkring och samtidigt medverkar till en hållbar utveckling genom ett etiskt ansvarstagande. Pastoratets ekonomiska förvaltning stöttar proaktiva, etiska och samhällsstödjande funktioner och långsiktigt hållbart församlingsbygge. 

Målområde 4: Inköp

Övergripande mål: Svenska kyrkan Malmös konsumtion av varor och tjänster är resurssnål och har ett lågt klimatavtryck. Vid inköp och upphandling väljer vi i första hand alltid återbrukat, ekologiskt, miljömärkt, lokalproducerat och rättvisemärkt. När dessa inte finns att tillgå överväger vi att inte göra inköp.

Målområde 5: Byggnader och energianvändning

Övergripande mål: Klimatpåverkan från energianvändningen har minskat genom lägre förbrukning och våra fastigheter utvecklas och förvaltas på ett hållbart sätt. 
Senast år 2035 ska all använd energi vara förnybar, gäller el och fjärrvärme. När gas används som uppvärmning, ska vi påverka leverantören, till att minst 50% ska vara biogas. 

Målområde 6: Transporter  

Övergripande mål: Alla nödvändiga resor som sker på uppdrag av Svenska kyrkan Malmö görs med största möjliga miljöhänsyn och antal antalet personresor med bil och varutransporter har minskats och effektiviseras, jämfört med 2024. De resor som görs är fossilfria.  

För kortare resor ska resor ske med tjänstecykel eller buss. Vid längre resor tåg och buss, undantagsvis flygresor efter separat beslut. 

Målområde 7: Kyrkogårdar och markanläggning 

Övergripande mål: Svenska kyrkan Malmös kyrkogårdar och grönytor utvecklas och underhålls på ett resurseffektivt, klimatsmart och fossilfritt sätt som bidrar till ökad biologisk mångfald och värnar om kulturarv vid växtval. De är vackra platser för rekreation och reflektion, tillgängliga för alla och bidrar till att vara en grön oas i Malmö. 

Målområde 8: Avfall och kemikalier 

Övergripande mål: Svenska kyrkan Malmö förebygger avfall genom mer hållbar konsumtion och källsorterar allt avfall där det är möjligt. Vi har reducerat antalet miljö- och hälsofarliga kemikalier samt eftersträvar att använda kemikalier som gör minimal skada på miljö och hälsa.