Gudstjänstfirande i Limhamns kyrka 1940.

Limhamns kyrkas historia

Limhamns röda tegelkyrka, med korsarmar i norr och söder och det vackra mönstrade skiffertaket, invigdes på Tacksägelsedagen i oktober 1890.

Limhamns kyrkas byggnadshistoria

Limhamns Limhamns kyrka är ung i jämförelse med sin föregångare, den vita 1200-talskyrkan som låg i Hyllie by och revs när den nya kyrkan byggdes. Då hette församlingen Hyllie och var inte eget pastorat utan annexförsamling till Bunkeflo.

Limhamn växer

På Limhamn fanns sedan århundraden fiskeläget, som vuxit och 1886 fått status som municipalsamhälle. Hela Hyllie socken blev efter ytterligare sammanslagningar 1901 köping tills allt 1915 införlivades med Malmö stad. I kyrkligt anseende blev Limhamn eget pastorat samma år och fick då sin förste kyrkoherde, Karl Sandegård.

Den gamla kyrkan i Hyllie by hade naturligtvis blivit alldeles för liten till en växande församling, som år 1813 hade 813 invånare och 1890 bestod av 3244 personer. Den var dessutom i mycket dåligt skick efter många års eftersatt underhåll på grund av bristande ekonomiska resurser.

Diskussionerna i kyrkoråd och kyrkostämma var många och långa om en ny kyrka. Placering, storlek, material och priser stöttes och blöttes i det oändliga. Man gick dock i författning om att riva 1200-talskyrkan och vid kyrkostämman 1876 hade man fått in två förslag med prisoffert till en ny kyrka. Man stannade för en korskyrka med slagna valv, men hade dessförinnan som alternativ trots allt diskuterat att reparera och bygga till den gamla kyrkan i Hyllie by!

Ekonomin var fortsatt bekymmersam. Man hade byggt en ny skola, spruthuset skulle underhållas och lärarna ville ha påökt. Man ansåg dem dock inte göra skäl för mer än de 600 kronorna, som de nu hade i årslön!

Ingenjör R.F. Berg var en drivande kraft i kyrkobyggnadskommittén och föreslog, att man inte skulle bygga den nya kyrkan på den gamlas plats, utan på ”en mera centralt belägen plats”. Detta skulle emellertid bli dyrare, och vid varje kyrkostämma de följande åren behandlades kyrkobygget och varje gång sköts det upp ”till nästföljande år”. En period ville man bygga en kyrka i Hyllie by och en i Limhamn.

Kyrkan byggs och invigs

Men år 1886 beslöts att bygga den nya kyrkan och att förlägga den till ”församlingens mitt”. I augusti fick man rivningstillstånd för den gamla kyrkan och i november samma år fastställde Kungl. Majt. ritningarna till den nya kyrkan. Bakom ritningarna stod de två Malmöarkitekterna August Lindvall (1862–1935) och Johan Theodor Cronsiö (1861–1893).

Den 19 oktober 1890 invigdes alltså Limhamns kyrka, och från kyrktornet ringde då – som nu – de två 1500-talsklockorna, som i nästan 400 år ringt samman i Hyllie by.

Genomgripande renovering 2009

Limhamns kyrka genomgick en genomgripande renovering 2009. I fokus för denna renovering var att skapa nya utrymningsvägar, handikappanpassa kyrkan, skapa plats och rymd i sidoskeppen, omkalkning, restaurering av kyrktornet, omläggning av elen med mera.

Kyrkan fick på detta sätt en ny karaktär som också gjorde kyrkan mer spatiös. Kyrkorummet frigjordes från ett antal bänkrader i båda sidoskeppet men även längst fram så att musiken skulle få en mer framträdande plats.

De nya utrymningsdörrarna i sidoskeppen är i samma stil som övriga kyrkdörrar utifrån detaljer och former - något man anlitade Limhamnssnickare för att utföra.

På utsidan var det viktigt att det röda teglet kring de nya dörrarna stämde överens med ursprungsteglet vad gäller nyans och patena, och beställdes därför från England.

Koret som präglas av vackert målade mönster fräschades upp med största noggrannhet av kunniga hantverkare från Malmö museum.

Ny orgel

Våren 2019 fick Limhamns kyrka en ny orgel installerad. Den nya läktarorgeln byggdes ursprungligen 1867 av P L Åkerman & Lund Orgelfabrik i Stockholm och har genomgått ombyggnad vid ett flertal tillfällen under åren. Den har stått på Musikaliska Akademien i Stockholm och tjänat som undervisningsinstrument åt ett flertal kända organister, bland andra Gustav Hägg och Otto Olsson! Rolig fakta: Orgeln omnämns av August Strindberg i Den romantiske klockaren på Rånö.

Kyrkorum med vita valv, bruna träbänkar, svävande moderna ljuskronor i taket.
I Limhamns kyrka hänger sju vackra ringkronor, designade av den danske professorn Vilhelm Wohlert. Foto: Malin Åkerskog

Sevärdheter i kyrkan

Se hur Limhamns kyrka ser ut inuti med Google View 360.

Ringkronor i valven

I valven i Limhamns kyrka hänger sju ringkronor, tillverkade av firman Louis Poulsen & Co A/S i Köpenhamn och installerade år 2000. Förlagan är framtagen av professor Vilhelm Wohlert för Vejleaakirken i Ishøj. Ringkronorna ersatte de tidigare amplarna från 1930.

Votivskeppet Calmare Nyckel, grönt med beige segel,  fotograferat mot vitt tak
Besättningar, som var i sjönöd, bad till Gud och lovade skänka en gåva om de undgick katastrofen. Ofta donerades en modell av det skepp man seglat med, ett så kallat votivskepp. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Votivskepp i taket

Votivskeppet i Limhamns kyrka är en modell av fregatten Calmare Nyckel och har utförts av Ture Hall och skänktes 1962 av Enar Nilsson-Neglén.

Altaruppsatsen

Altaruppsatsen  av målat och förgyllt trä är tillverkad 1890 efter ritningar av kyrkans arkitekt August Lindvall.

Dopfunt i trä med detaljer i guld med dopskål i mässing.
Dopfatet i hamrad mässing är från 1600-talet och tillhörde Hyllie medeltida kyrka. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Dopfunten

Dopfunten i brunt målat trä är tillverkad 1890. Nedtill finns en åttakantig hög fot med utskjutande delar. På fotplattan står fyra kolonner med detaljer i guld. Den åttakantiga cuppan är försedd med sköldlika flikar med huggen dekor av blommor och blad. Överst sitter en åttakantig platta med ett hål i mitten. På plattans kant finns en huggen dekor med en bård av blommönster. Dopfatet i hamrad mässing är från 1600-talet och tillhörde Hyllie medeltida kyrka.

 

Dekorerade fönster och takmålningar i koret

I kyrkans kor finns tre fönster med blyinfattade glasmålningar. Målningarna är gjorda av konstnären Anders Nilsson åren 1916-1917 efter skisser av August Ewe. Arbetet bekostades av kyrkvärden Pålsson-Castner.

Mittfönstret visar Jesus som välsignar familjen. I bakgrunden ses blå himmel, ett vitt hus, grönt gräs och träd. Överst sitter ett fyrpassfönster med det allseende ögat i mitten. Till vänster ses Matteus med sitt attribut ängeln nedtill och Markus med lejonet. I fyrpassfönstret ses en duva med blomdekor. Till höger ses Lukas med oxen nedtill och Johannes med örnen. 

Takmålningarna i koret är från 1920 och har utförts av Jöns Månsson från Lund.

Predikstolen

Predikstolen i Limhamns kyrka är från 1890. I korgens fält ses oljemålningar: Jesu dop, Den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn, Bergspredikan, Änkans son i Nain och Jesu uppståndelse. Målningarna är utförda av Gunnar Theander 1935. De stals 1976, fyra av dem återfanns och sattes tillbaka. Den nuvarande femte målningen är gjord av S. Håfström. Över predikstolen hänger en åttakantig baldakin i samma färg som predikstolen.

Tre tavlor i gröna toner med gulddetaljer föreställande män i fotsida klädnader.
1700-talstavlorna i södra korsarmen föreställer Kristus och tretton apostlar grupperade två och två på tavlorna. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Föremål från medeltidskyrkan

Krucifix och tavlor från 1700-talet

I södra korsarmen hänger ett krucifix och sju tavlor från 1700-talet. Föremålen fanns ursprungligen i Hyllie medeltida kyrka. Tavlorna föreställer Kristus och tretton apostlar grupperade två och två på tavlorna. Alla figurer är klädda i olikfärgade tunikor och mantlar. Kristus håller i ett klot med kors. Apostlarna håller sina attribut. Tavlan med Kristus är signerad av Pehr Hellbech 1777.

Röd mässhake 

En röd mässhake med guldkors är också ett värdefullt arv från gamla kyrkan. 

Altartavla från Hyllie gamla kyrka

Över dörren till dopväntrummet hänger den sista altartavlan från Hyllie medeltida kyrka. Tavlan som troligtvis är från 1600-talet visar nattvardens instiftande. Målningen och det ovan nämna krucifixet prydde fram till mitten av 1800-talet den medeltida kyrkans altare. 

 

Vävd bonad i mjuka toner med inslag av guld. Typiska Limhamnsmotiv som båt, fisk, fåglar och fiskare.
Den stora bildvävnaden har typiska Limhamnsmotiv som fiskare, fiskebåt och fåglar. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Stor bildvävnad med Limhamnsmotiv

Norra korsarmen domineras av en stor bildvävnad på nordväggen. Den är komponerad av textilkonstnärinnan Anna-Lisa Odelqvist Kruse och har vävts på Libraria 1977. Man ser flera Limhamnsmotiv som fisk, fiskare, fåglar och en fiskebåt.

Den lilla kyrkklockan sedd från sidan med ingjuten text; 1843
Den mindre av de två kyrkklockorna i Limhamns kyrka. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Kyrkklockorna

I Limhamns kyrkas torn hänger två klockor bredvid varandra. Storklockan, en Fiss1-klocka i malm är gjuten 1512. Klockan pryds av en relief av Maria och Jesus. Klockans byglar är försedda med dekor av grovt huggna manshuvuden. På klockan finns följande inskription:

ALPHA. ET+O. DEUS. ET HOMO O+REX GLORIE. IHESVS+NAZAREVS REX+IUDEORUM XPE VENI CUM PACE MARIA HEDER. IAG IAG ER STOFT QWD TYL. LOF OC HEDER VERDIGHE HERRE STE LAURIS OC STE IOST ANNO DOMINI M D XII HER NIELS MATSEN.

Lillklockan, en Giss1-klocka i malm göts om 1843 av F Seipel och J P Liljedahl, Stockholm. Klockan är dekorerade av änglahuvuden och festonger, det vill säga slingrande band av sammanflätade blommor, löv, frukter och liknande. På klockan finns följande text:

År 1843 i konung Carl XIV Johans 26te regerings år då grefve Fredrik Posse var landshöfding i Malmöhus län Wilhelm Fax biskop öfver Lunds stift Anders P Gullander  kyrkoherde vid Malmö St Petri och Hyllie församlingar Lars Jönsson på no. 23 och Josef Larsson på no. 11 kyrkovärdar bleef denna klocka omgjuten i Stockholm af Fred. Seipel & J.P. Liljedal. Från solens uppgång allt intill nedergången vare Herrans namn lofvadt. Psalm 113:v3. 

Limhamns kyrka

Se hur Limhamns kyrka ser ut inuti med Google View 360.

Öppettider 

Kyrkan är öppen på eftermiddagen onsdagar - se Kalendern för aktuella dagar och tider. Kyrkan är också öppen i samband med söndagens gudstjänst. Har du inte möjlighet att komma under dessa tider, kontakta Limhamns kyrka. 

Antal platser

I Limhamns kyrka får 300 personer förutom tjänstgörande vistas samtidigt.

Antal bänkvaser/bänkljus

I kyrkan finns 16 bänkrader med lika många bänkvaser och bänkljus. 

Barnhörna

Ja, framme i vänstra sidoskeppet. Det finns också lekpåsar att ta med sig till bänken samt pysselblad och aktivitetsböcker.

Tillgänglighet

Ramp vid huvudingången. Hörslinga. Handikapparkering på gatumark. Toaletter finns i kyrkan.

Hundar

I Limhamns kyrka råder hundförbud. Endast ledarhundar är välkomna.

Wifi

Anslut till "Svenska kyrkan Gäst". Starta din webbläsare. Logga in. Anslut med dina inloggningsuppgifter. Har du inte något konto väljer du "Skapa konto" och följer instruktionerna. OBS! Du måste verifiera din e-post inom 10 minuter första gången du ansluter. 

Hitta hit

Norra Hyllievägen 25, Limhamn (länk till Google Maps)