Vad är Svenska kyrkans viktigaste uppgift i Malmö?

Läs vad nomineringsgrupperna i valet till kyrkofullmäktige anser vara kyrkans viktigaste uppgift i Malmö.

CLAES BLOCK
Arbetarpartiet Socialdemokraterna Malmö

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

- Svenska kyrkan skapar trygghet och finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap.

Vi vill främja kyrkans roll i civilsamhället och stärka frivilligarbetet. I det mångreligiösa Malmö är det viktigt att främja en aktiv dialog mellan olika trossamfund.

MARCUS ROMEDAHL
Borgerlig allians i Malmö (Ba, Fisk, Kr)

Borgerlig allians i Malmö pastorat

- Kyrkan måste fortsätta vara en öppen kyrka i hela Malmö för alla Malmöbor. Kyrkan måste dra nytta av sin stora bredd och hålla portarna öppna. Låt kyrkan synas och höras.

LEIF ARUHN-SOLÉN
Centerpartiet i Svenska kyrkan

Centerpartiet

- Att fortsatt vara en öppen folkkyrka där alla, oavsett ekonomisk lott i livet, nationalitet, funktionsvariation, etnicitet eller sexuell läggning kan känna sig trygga och välkomna. Jesus kärlek omfattar alla människor, vilket fortsatt ska speglas i Svenska kyrkans arbete.

BERTH LÖNDAHL
Frimodig kyrka

Frimodig kyrka

- Samma som för kyrkan överallt och i alla tider. Att vara närvarande lokalt, fira gudstjänst, vara öppen för alla som söker, vittna om den kristna tron i en splittrad tid och bidra till försoning och förståelse där det finns motsättningar. Visa på det heliga i tillvaron.

INGRID PETERSSON
POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

- Att vara en plats där människor på olika sätt kan mötas för att samtala om tro, liv och längtan. Att på ett ansvarsfullt sätt utveckla och förvalta förtroende och resurser med Kristus i centrum och dopet som grund. Att genom att göra evangeliet känt erbjuda befrielse, hopp och livsmod.

NIMA GHOLAM ALI POUR
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

- Svenska kyrkans viktigaste uppgift är att sprida det kristna budskapet. Sedan finns det andra uppgifter som Svenska kyrkan har med tanke på dess storlek och det kulturarv som den förvaltar. Bland annat är det viktigt att Svenska kyrkan inkluderar alla sina medlemmar, oavsett politisk åsikt.

 

PER HÅKANSSON
Visk i Malmö - Vänstern i Svenska kyrkan

VISK - Vänstern i Svenska kyrkan

- För att vara en trovärdig kyrka måste Malmö pastorat vara ett föredöme i fråga om arbetsmiljö och organisation. En ny organisation är nödvändig för att möta de utmaningar kyrkan står inför i Malmö.