En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Vision och policy för vårt hållbarhetsarbete

Svenska kyrkan Malmös vision och policy för miljö- och hållbarhetsarbetet antogs den 6 april 2016 och håller på att revideras under 2023. Här kan du ta del visionen och policyn.

Svenska kyrkan Malmö ska genom ett aktivt miljöarbete ta del i förvaltarskapet av jorden och arbeta för ett hållbart samhälle.

Svenska kyrkan Malmös församlingsinstruktion 2016. Församlingsinstruktionen styr arbetet i kyrkorna.

Vision för hållbarhetsarbetet i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmös övergripande vision är att verka för en värld i fred. Att bidra till världens fred innebär också att värna människors och skapelsens hälsa och miljö.

Gud sade: Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns
på jorden. (1 Mos 1:26-28)

Uppdraget vi människor fick av Gud innebär att vi tillsammans ska leda världen och allt som finns där, med Gud som föredöme. 

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och
vårda den. (1 Mos 2:15.)

Vi har fått Skapelsen av Gud att förvalta och bruka den så Gud blir ärad och att kommande generationer får möjlighet att leva i en värld där de kan tillgodose sina behov. 

Som Jesus säger: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. (Matt 25:40)

Policy för miljö- och hållbarhetsarbetet i Svenska kyrkan Malmö

Detta innebär policyn

 • Låta miljöarbete och strävan mot att ständigt minimera kyrkans ekologiska fotavtryck genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i samtliga beslut som fattas.
 • Vid inköp värna miljön och möjliggöra en hållbar utveckling och en jämn global resursfördelning genom att exempelvis välja ekologiskt, närproducerat, fair trade, m m.
 • Kyrkan ska i form av att sätta ambitiösa mål och visa goda resultat fungera som en inspirationskälla som skapar hopp och framtidstro.
 • Genom sitt välkomnande vara en plats som inbjuder till samtal och kunskapsspridning
  kring miljöfrågor.
 • Arbeta aktivt med utbildning för att säkerställa att samtliga inom organisationen har
  den kunskap som krävs för att värna miljön i det dagliga arbetet.
 • I samtligt arbete inom organisationen vill vi effektivisera energianvändningen och minska påverkan på klimatet.
 • Svenska kyrkan Malmö ska uppnå Green Building- och Miljöbyggnadsstatus (www.miljostatus.se) för sina byggnader.
 • Att skapa goda psykosociala och fysiska miljöer i våra möten, kyrkor och församlingslokaler. Goda ambassadörer föds i trygga arbetsmiljöer och ger en god bild av för Svenska kyrkan i stort.
 • Låta de krav som lagstiftningen ställer fungera som ett minimikrav.

Policyn revideras vart fjärde år

Policyn ska ses över vart fjärde år (varje mandatperiod) och tillsammans med miljögruppen i Svenska kyrkan Malmö revideras.