Det här är vår hållbarhetspolicy

Svenska kyrkan Malmös hållbarhetspolicy gäller från 1 januari 2024. Här kan du ta del vår policy.

Om policyn

Svenska kyrkan Malmös hållbarhetspolicy knyter an till Agenda 2030 och de 17 globala målen. Vi har ett ansvar att implementera Agenda 2030 i verksamheten för att bidra till en hållbar utveckling och den omställning som krävs. 

Med denna hållbarhetspolicy åtar sig Malmö pastorat att följa Svenska kyrkans färdplan för klimatet och arbeta för att nå de gemensamma nationella målen. Det görs genom att arbeta med ständiga förbättringar inom åtta övergripande hållbarhetsmål. 

Hållbarhetspolicyn bygger på Svenska kyrkan Malmös vision ”ett enda bröd – en enda mänsklighet” och den övergripande uppdragsbeskrivningen att verka för försonad mångfald. 

Vision för hållbarhetsarbetet

Visionen för Svenska kyrkan Malmös hållbarhetsarbete är densamma som den gemensamma och övergripande vision: “Ett enda bröd – en enda mänsklighet”.

Världen och skapelsen är en, liksom mänskligheten är en och hör samman i Gud. Visionens uppdragsbeskrivning är att verka för försonad mångfald, vilket innebär att kärleken, friden och freden behöver utbredas i vår stad. Genom visionen visar kyrkan omsorg och respekt för skapelsen, och att alla våra handlingar behöver genomsyras av solidaritet, medmänsklighet och vördnad inför allt liv på jorden.

Människan ingår i Guds Skapelse och livet utanför människan har ett egenvärde som vi har att respektera och möta med vördnad. Vi ska vara skapade medskapare vilket gör oss ansvariga för vårt handlande samtidigt som det ger oss stora möjligheter att påverka. Genom att ta ansvar och bidra till kärlek och fred och inte åsamka skada på de ekosystem vi är beroende av och andra levande varelser vi delar jorden med, kan världen utvecklas och skapelsen leva.

Svenska kyrkan Malmös arbete, liv och tro genomsyras av hållbarhetsperspektiven (andlig, social, ekonomisk, ekologisk). Strategiska beslut ska föregås av hållbarhetsanalyser och i kyrkans praktiska arbete kopplas visionen till den grundläggande uppgiften: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. I mötet med människor, i uppdraget att stå i Guds mission möter vi varandra med omsorg, undervisar om Guds skapelse, befrielsen i Jesus Kristus och det levande livet i den heliga Anden. Samt att kyrkan firar livet, ber om återupprättelse och verkar för försoning, fred och rättvisa i Guds tjänst.

Hållbarhetspolicy

I Svenska kyrkan Malmös hållbarhetsarbete har vi ambitionen att förverkliga visionen genom att förmedla framtidshopp, ge möjlighet till gestaltande uttryck för samhällets människor och lämna positiva avtryck i Malmö och i världen

FÖRMEDLA FRAMTIDSHOPP genom att vara välkomnande och skapa platser och forum som inbjuder till samtal kring alla dimensioner av hållbarhet och att förmedla framtidstro och hopp i handling.  

GE MÖJLIGHET TILL UTTRYCK genom att uppmuntra, tillvarata och stärka anställda, ideellas och förtroendevaldas engagemang och kompetens inom hållbarhetsområdet samt uppmuntra alla att tänka brett inom hållbarhetens olika aspekter och dimensioner. 

LÄMNA POSITIVA AVTRYCK genom att i alla beslut beakta ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i vilka finns en andlig dimension av hållbarhet, samt verka för en rättvis fördelning av jordens resurser. Följa den lagstiftning Svenska kyrkan Malmö berörs av, inklusive försiktighetsprincipen, och arbeta med ständig förbättring av pastoratets hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetspolicyn ska vara känd och förstådd, samt tillämpas i verksamheten och gäller alla anställda, förtroendevalda och även den som tillfälligt representerar Svenska kyrkan Malmö, exempelvis som konsult, när detta finansieras av pastoratet. Policyn ska revideras en gång per mandatperiod av strategigruppen Hållbarhet.