Kyrkorum med vita väggar med tegeldekorationer, svartvit viktoriagolv och ett rosettfönster längst fram i koret.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Bunkeflo kyrkas historia

Bunkeflo kyrka i sydvästra Malmö ligger naturskönt omgiven av fält och hästhagar. På håll syns Hyllie och köpcentrat Emporia. Kyrkan som stod klar 1898 är byggd i nygotisk stil av rött tegel från Minnesbergs tegelbruk. Tyvärr är både tegel och fogar idag i så dåligt skick att kyrkan inte längre kan hållas öppen.

Bunkeflo kyrkas byggnadshistoria

Stavkyrka och medeltida kalkstenskyrka föregångare

Nuvarande Bunkeflo kyrka är inte den första kyrkan i församlingen. Det har troligen funnits en stavkyrka i Bunkeflo redan på 1000-talet. På 1100-talet ersattes denna av en liten kalkstenskyrka som låg där kyrkogården nu ligger.

Bunkeflo var under medeltiden en betydelsefull församling, intressant för både adeln och kyrkan. På 1200-talet fanns en kanik i Lund vid namn herr Niels Bunkeflo. Han var, som namnet säger, uppvuxen i Bunkeflo. Vid sin död donerade han allt sitt fasta och lösa arvegods i Bunkeflo till sina sanna arvingar för att de skulle se till att mässor i evig tid skulle läsas i Bunkeflo kyrka för hans och hans föräldrars själar. Att läsa själamässor var på den tiden prästernas nära nog viktigaste uppgift.

Medeltidskyrkan revs för den ansågs för liten och mörk

År 1888 begärde Bunkeflo församling hos Kongliga Vitterhets-, Historie- och Antiquitetsakademien att få riva den medeltida Bunkeflo kyrka som man ansåg vara för mörk och för liten för församlingen. Inte förrän 1894 kom rivningstillståndet. Följande år, 1895 fick arkitekterna August Lindvall och Harald Boklund  i uppdrag att rita Bunkeflo nya kyrka.

Den nygotiska tegelkyrkan invigdes 1898

Byggmästare P Pettersson från Mellan Grevie anlitades för att bygga den nygotiska treskeppiga tegelkyrkan i Bunkeflo. Teglet hämtades från Minnesbergs Tegelbruk utanför Svedala. Söndagen den 11 september 1898 kl.12. invigdes den nya kyrkan av kontraktsprosten och kyrkoherden S F Fredlund i Tygelsjö församling.

En del större och mindre reparationer har genomförts genom åren. En av dessa i början på 1950-talet var ganska genomgripande.

Det mesta invändigt är från när kyrkan byggdes, till exempel bänkar, altaruppsats, orgelfasad och predikstol. Även det tidstypiska golvet av viktoriaplattor är kvar. 

Bunkeflo kyrka är stängd på grund av rasrisk

Underhållet av Bunkeflo kyrka har länge varit eftersatt. Endast provisoriska  åtgärder har gjorts under åren. År 2017 stängdes Bunkeflo kyrka efter att fastighetsförvaltningen upptäckt att kyrkans tegelstenar och fog håller på att vittra sönder. En renovering beräknas bli mycket kostsam. Möjligheten att riva kyrkan har också diskuterats, men även det beräknas bli kostsamt. Många boende runt kyrkan motsätter sig en rivning och vill att Bunkeflo kyrka bevaras. Inget beslut är än så länge fattat. 

Sevärdheter i Bunkeflo kyrka

Dopfunt i trä från 1600-talet

Dopfunten i Bunkeflo kyrka är snidad ek i mitten av 1600-talet och stod tidigare i den medeltida kyrkan. Den åttakantiga skålen, den så kallade cuppan, bärs upp av åtta kvinnofigurer med djurfötter. I fälten mellan kvinnofigurerna sitter utskurna reliefer som visar olika scener: Bebådelsen, Jesu dop, Omskärelsen, Frambärandet i templet, Noaks ark samt Naamans dop i Jordan.

Till dopfunten hör ett dopfat i mässing

Dopfatet i mässing är också det från 1600-talet. Fatet har en rund botten dekorerad med  Adam och Eva (syndafallet). Bakgrunden består av blommor och olika bladformer. Samma blom- och bladdekor bildar en bred fris på det 8-kantiga breda brättet. Där finns även fyra hjortar som symboliserar pånyttfödelse (Psaltaren 42 ”Såsom hjorten…”) och fyra hundar som symboliserar trohet.

Korfönstret visar Kristus som världshärskare

Korfönstret, rosettfönster, och övriga glasfönster i kyrkan har skänkts av kyrkoherde Hallengren och änkefru Elna Qvittberg. De är utförda i s k katedralglas, är blyinfattade och har levererats av en glasmästare i Helsingborg. Rakt fram över altaret ser vi Kristus med korsgloria som världshärskaren med den korsmärkta globen i vänster hand och välsignande med höger hand. ”Han håller hela världen i sin hand 26 26 26”. Kol 1:15-20, Fil 2:9-11.

Runt Kristusbilden finns 6 fönster som innehåller musselskal med blå vindruvor och runt dessa en ring med gröna sädeskorn vilket för tankarna till nattvardens vin och bröd. I ytterkanten på detta fönster liksom på de övriga finns små runda fönster med en blomma som för tankarna till ”Lutherrosen.”

Altaruppsatsens tavla föreställer Kristus med segerfanan

Altaruppsatsen i målat trä är från 1898. Den är arkitektoniskt uppbyggd med gotiska stilelement. I mitten finns en rund målning på duk som föreställer lammet, en urgammal symbol för Kristus med korsfanan stående på grönt gräs på en guldbakgrund. Målningen omges av en rund ram samt en spetsig trifoliebåge. Nedanför tavlan ses följande text: Kommen; ty allt är nu redo.

På predikstolen syns de fyra evangelisterna

Predikstolen i Bunkeflo kyrka är tillverkad i trä 1898. På den fyrkantiga korgen syns de fyra  evangelisterna med tillhörande symboler.

Krucifixet är tillverkat i Malmö 1696

Krucifixet är snidat i trä av bildsnidaren Andréas Weijland i Malmö år 1696. Det deponerades på Kulturhistoriska Museet i Lund då gamla kyrkan revs. Vid den stora restaureringen av Domkyrkan i Lund på 1960-talet användes krucifixet som altarprydnad vid det provisoriska altaret som stod nedanför den stora kortrappan. I slutet av mars månad 1980 kom det tillbaka till Bunkeflo. Konservator Albert Eriksson i Arlöv tog fram de ursprungliga färgerna och gjorde en del reparationer på Kristusfiguren. Längst ner på korset finns en hylla där det ligger en dödsskalle, symbol för Kristi seger över döden, han har lagt döden under sina fötter. Före medeltiden framställdes Kristus som den segrande, triumferande Kristus iförd kungakrona och kungamantel, därav namnet triumfkrucifix och triumfbåge. Ett sådant krucifix finns i Strandkyrkans sakristia. Senare under medeltiden framställdes Kristus som den lidande Kristus hängande på korset med spikar i händer och fötter och sår i sidan samt blod som droppar, vilket vi ser på vårt krucifix. Under Jesu fötter står: Wij wete intet utan Jesum Christum och honom korsfästan. 1 Kor 2:2. I Bibel 2000 heter det:” Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.”

Votivskeppet kom tillbaka till kyrkans 100-årsjubileum 

I Bunkeflo kyrka hänger ett votivskepp snidat i björkträ från början av 1600-talet. Skeppet är tremastat med segel och har ett kanonbatteri under däck. Galjonsbilden är ett lejon. I aktern syns utskärningar som visar en man med brinnande hjärta och en man med hundar. Det hängde i den gamla kyrkan och deponerades på Kulturen i Lund när den medeltida kyrkan revs och hängdes där upp i Bosebo kyrka. Efter tjugo års försök återbördades skeppet till Bunkeflo kyrkas hundraårsjubiléum år 1998.

Kyrkklockorna har hängt i den tidigare medeltidskyrkan

Bunkeflo kyrka har två kyrkklockor, båda har funnits i den gamla kyrkan som revs 1896. De har var sin historia.

Storklockan

Den stora klockan, en Fiss1-klocka, är gjuten i Malmö och skänktes år 1615 till kyrkan av länsherren på Malmöhus, Sigvardus Grubbe. Vid arbetet med Citytunneln hittades en s k klockgjutningsgrop ungefär där Bunkeflovägen korsar Lorensborgsgatan. Det fanns rester av brons i gjutformen och vid analys av klockans brons visar det sig, att legeringen är identisk med provet från gjutformen. Stora klockan saknar dekor med undantag av gubbhuvud på byglarna. Däremot har den inskription på latin, där donators namn finns samt året då den blev ”stöbt af mig ratgieter Malmoe anno CHRISTI DEI : MDCXV”.

Lillklockan

Den lilla klockan är troligen omgjuten när klockorna år 1775 flyttades från klockstapel till kyrktornet. Den har kedjeornamentik upptill och nertill. På ena sidan finns Gustav III:s namnskiffer. På motstående sida läser man:”Min Christen god! Hvar droppa blodMå i din ådror rörasTill bön och sångTill kyrkogång När ljudet mitt får höras”.

”Giuten i Malmö År 1787 af Magnus Fre. Kiellström”. Inskription kring halsen: ”Soli Deo Gloria in exelcis”. Klockans mått: höjd 77 cm, diam 80 cm.

Orgel från 1970-talet inbyggd i ursprunglig orgelfasad

Orgeln i Bunkeflo kyrka har synliga pipor, 18 stämmor, 3 manualverk samt pedal. Den byggdes av A Mårtenssons Orgelfabrik och invigdes 1973. Orgeln är inbyggd i den ursprungliga vitmålade fasaden från 1898 med detaljer i blått, rött och guld.