Foto: Kristin Lidell/Ikon

Kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är vackra platser att besöka. Välkomna alla församlingsbor och alla andra att besöka våra kyrkogårdar.

Kyrkogården är inte bara vara en plats där vi lämnar den som har avlidit. Den är också en plats för eftertanke och rekreation. Därför vill vi skapa en miljö dit man gärna återvänder, om man befinner sig i sorg och saknad efter någon kär man mist, eller bara för att man vill njuta av de blommor som växer eller att lyssna till fågelsången.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården anlades år 1924 och omgärdades med granhäck. De gravar och vissa grusvägar som anlades de första åren såddes igen på 1960-talet. Gravplatsen har utvidgats genom åren, första gången 1947, och sedan 1983 då granhäcken byttes ut mot vitt staket med granitstolpar. Skogskyrkogården har ca 1580 st gravrätter och 3000 kända gravsatta. Här finns tre allmänningar med ett okänt antal gravsatta. Alla nya gravsättningar för kistor sker på Skogskyrkogråden och marken beräknas räcka minst fram till år 2040.

Adak kyrkogård

Adak kyrkogård invigdes år 1969, sju år efter att Adak kyrka byggts. På kyrkogården finns ca 85 st gravrättsgravar och 130 personer gravsatta. Här finns stor areal outnyttjad framtida gravmark.

Gamla kyrkogården

Minneslunden

Gamla kyrkogården invid Malå kyrka började användas efter att kyrkan byggts klar år 1852. Från början var kyrkogården oplanerad och vildvuxen. Under tidigt 1900-tal anlades grusgravar med häckinramning och granhäck runt området. Från 1950-talet såddes grusgravarna igen och granhäcken byttes mot mur och smidesstaket. År 1998 anlades minneslund och urngravfält på kyrkogården och år 2011 påbörjades ett område för askgravplatser. Gamla kyrkogården har ca 140 gravrättsgravar och 550 kända gravsatta. Dessutom finns tre stora områden med allmänna gravar utan gravrätt, ett gravskick som upphördes år 1960. De gravsattas identitet och gravplats kan därför inte säkert fastställas idag. Numera kan endast urnor och aska gravsättas på Gamla kyrkogården.
   

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren kan beställa gravskötsel genom Malå församling på Malås och Adaks kyrkogårdar

Gravbrev

Gravrätt

En gravplats upplåts i samband med en gravsättning utan kostnad i 25 år.