Foto: Anders Berholt

Lyse kyrka

Lagd i natursköna Lyse, nära till havet & klipporna.

Lyse kyrka färdigställdes år 1912 och arkitektoniskt är kyrkan grundad på studier av gamla Svenska kyrkor i den romanska grundformen med rundbågar, välvt kor och absid. Omkring dörrarna finns ristningar efter gamla mönster. Det mäktiga taket vilar på stenkonsoler. Dessa är utförda av stenhuggare i församlingen och föreställer människo- och djurfigurer. Kyrkan är 24 m lång och 14 m hög invändigt till takås. Det spetsiga tornet mäter en höjd på 50 m.

Sigfrid Ericsson, välkänd kyrkobyggnadsarkitekt från Göteborg, erhöll uppdraget att rita kyrkan och som byggnadsentreprenör utsågs byggmästare J. L. Johansson från Ulricehamn.

Med stort intresse och berömvärd offervillighet har församlingen gått till verket att uppföra sin nya kyrka, måtte den nu och i kommande dagar bliva för Lyse församling dyrbar och flitigt begagnad.

komminister Ernst August Rhedin 1912

Vid en högtidlighet hållen den 14 maj 1911, med kontraktsprost Sven Fredrik Wetterberg, inmurades den sista grundstenen. Invigningen av kyrkan ägde rum fredagen den 20 december 1912 och förrättades av biskop Edvard Herman Rodhe.

Omdisponering av kyrkorummet företogs år 1979 efter ritningar av arkitekt Carl-Anders Hernek, Uddevalla. Mitt- och tvärgångar breddades och under läktaren inreddes rum på ömse sidor av mittgången. I bänkkvarteren insattes gavlarna och ursprungligt golv ersattes med nytt.

Lyse kyrkor genom tiden

Medeltidskyrkan

I omgivning till den kulle varpå en liten kyrka av gråsten blev byggd finns flertalet brons- och järnåldersgravar. Detta tyder på att kyrkan uppfördes i närhet till en fornnordisk kult- och mötesplats.

SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS DEUS. ANNO 1613 - Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss.

Rom. 8:31

Kanske redan på 1100-talet

Medeltidskyrkan i Lyse är för första gången omnämnd i biskop Eysteins jordebok från 1391. Vid den tiden löd Bohuslän, (Viken) i kyrkligt avseende under biskop med säte i Oslo. Inne i Ruinen finns en skadad kalksten med form av ett kistlock. Riksantikvarieämbetet har daterat stenen till 1100-1200-talet. Sannolikt har kyrkan redan då funnits.

Kyrkans utformning

Invändigt var kyrkan ca 19 m lång och ca 7 m bred med ett rödmålat trätorn vid västra gaveln. I tornet hängde en klocka med inskriften: ”SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS DEUS. ANNO 1613” (Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss – Rom. 8:31). Detta bibelcitat är även ingjutet i den nuvarande kyrkans lillklocka. Klockans årtal antyder den tidpunkt då kyrkans torn uppförts. Kyrkan hade endast tre små fönster åt söder. Taket var tunnvälvt och uppdelat med bibliska scener. Koret och storkyrkan var åtskilda av ett valv, triumfbåge, och målat med bibliska motiv. Läktare både mot tornsidan och sidoläktare utmed norra långsidan. Läktarbarriärerna var målade ”på gammalt manér”. Vid flera tillfällen, 1709-1734, utförde den kände dekorationsmålaren Christian von Schönfeldt förskönande målningsuppdrag.

Trots påkostade underhållsarbeten undgick ej, den av tjocka stenmurar uppförda, kyrkan ett tilltagande förfall. Detta förhållande, i förening med befolkningsökning, har om- och tillbyggnad ej sett möjligt varpå beslut fattades om rivning och uppförande av en ny kyrka.

 

Lyse kyrkoruin

Den år 1851 färdiga kyrkan uppfördes på samma plats och i samband med nedrivningen av medeltidskyrkan. Efter ett flertal turer med Kongliga Öfver Intendentsämbetet erhöll byggmästare Sven Johansson uppdraget om att uppföra kyrkan. Byggnadskostnaderna uppgick till dryga 3 000 riksdaler. På grund av markförhållandena nödgades man bibehålla den tidigare kyrkans tornbyggnad av trä. Mittpartiet av västra gaveln är en återstod av medeltidskyrkan.

Söndagen, Sexagesima den 14 februari 1909 ödelades kyrkan av brand. Efter branden höjdes röster om rivning av ruinen. Tack vare insatser av riksantikvarie Sigurd Curman och församlingens kyrkoherde, Ernst August Rhedin och senare insatser har ruinen blivit bevarad och är idag väldigt populär för vigslar, dop och gudstjänster på sommarhalvåret.

Lyse kyrkoruin - Bild tagen framme från altaret Foto: Anders Berholt

Livets skeden

En bebis i dopklänning vilar i någons famn.

Dop

Dopet är startpunkten på vår vandring genom livet tillsammans med Gud. Dopets välsignelse påminner oss om att vi alltid är sedda och älskade,

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vigsel

Går ni i bröllopstankar och vill ni gifta er i kyrkan? Oavsett om ni väljer stor fest eller en högtid i all enkelhet blir bröllopet ett minne för livet. Boka er dag i en av våra vackra kyrkor.

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?