GDPR/Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. Här finner du information om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • Begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss.
  • Begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
  • Begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs.
  • Begära att vi raderar dina personuppgifter. 
    (Observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).
  • Inge ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Dataskyddsförordningen

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Samtycke

 Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Begära ut din personuppgifter

 Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Vidare information om pastoratets behandling av personuppgifter:

Lysekils pastorats dataskyddsombud.

Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Läs mer om inTechtiry

Om oss

Välkommen till Lysekils pastorats hemsida. Här hoppas vi att du skall hitta den information du söker och förhoppningsvis ytterligare saker som kan inspirera dig.