Foto: Anders Berholt

Dalskogens kapell

Omgiven av Dalskogens begravningsplats och klockstapel.

Dalskogens kapell

Dalskogens kapell ligger omgiven av sin begravningsplats, med gravar
på samtliga sidor. Gravplatsen avgränsas mot söder och öster av klippta
häckar och trådstängsel. Gravplatsens huvudentré i sydväst utgörs av ett
parti stenmur med flera svartmålade järngrindar på stenstolpar. En bred,
rak grusväg kantad av en oxelallé leder fram till kapellets huvudentré i väster.
Närmast kyrkan avslutas allén av några större lövträd. På ömse sidor om
vägen finns områden med äldre, ramförsedda gravar och helt omslutna av
grusade ytor.

Borglig begravning

Dalskogens kapell är anpassad för och anvisad som borgerligt begravningsrum i Lysekils pastorat. Det finns också möjlighet att använda Röds kapell på Skaftö. Dock är denna lokal inte avskalad från kyrkans symboler och kan inte heller så göras då detta är ett gudstjänstrum i bruk.

Dalskogens klockstapel