Kort beskrivning

Kort karaktäristik


Lycksele kyrka är belägen vid västra sidan av älven, där en tätort vuxit fram under 1800- och 1900-talen. Kyrkan uppfördes 1795-1799 och ersatte då en äldre kyrka, uppförd 1736 på Gammplatsudden. Nuvarande kyrkan som ritats av Per Wilhelm Palmroth är en långhuskyrka med västtorn och vidbyggd sakristia i öster. Ursprungligen låg koret mitt på norra väggen och sakristian i norr. 1850 utfördes en omgestaltning som innebar att koret flyttades till östväggen och nyanskaffningar gjordes i form av ny altaruppsats, predikstol och panel. 1922-23 ombyggdes entreér och läktare, sidoläktarna försvann. Målningar i vapenhuset utfördes av Filip Månsson. 1951 utfördes takmålningar i långhuset av Gunnar Torhamn. Vid 1978 års renovering tillkom vapenhus i norr och läktaren ombyggdes. Bänkinredningen är öppen.
Bild: Krucifix från 1400-talet, återfunnet bakom panelen, uppsatt på norra väggen. Altaruppsats i form av målad skenarkitektur på östväggen.