Konfirmationsgudstjänstens ordning

Konfirmationsgudstjänsten utgår från ordningen nedan och anpassas i samråd mellan konfirmanderna och ansvariga ledare.


P=Präst K=Konfirmand/-er (P)=Någon annan än prästen kan läsa/Be detta
Procession. Konfirmanderna går in i procession under sång eller musik.
Inledning och bön

P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
I dag är vi samlade omkring er konfirmander, i era hem och här i församlingen.
Vi vill ge er vårt stöd och ber nu med er
i Jesu namn:

K Herre, vår Gud, vi tackar dig för denna dag.
Tack för konfirmandtiden, för vänskap och gemenskap,
för samtal om livet och tron.
Vi har sett fram mot denna gudstjänst.
Låt oss med öppna sinnen ta emot vad du vill ge oss i dag.
Kom oss nära med din helige Andes kraft
och hjälp oss att leva i tro på dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla- Amen.

Bibelläsning

P Låt oss höra Guds ord om dopet och tron:

(P) Lärjungarna begav sig till Galileen
till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå.
När de fick se honom där föll de ner
och hyllade honom, men några tvivlade.
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:
"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut."
(Matt 28:16--20)

(P) Så lyder det heliga evangeliet.

Alla- Lovad vare du, Kristus.

Redovisning

Psalm/Sång Konfirmanderna samlas vid altaret.

Trosbekännelsen

P Tillsammans med församlingen bekänner vi vår kristna tro.

Alla- Vi tror på Gud,
allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, världsvida kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

P Detta är den tro som ni är döpta till.
Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro
och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?
K Ja.

Bön med handpåläggning

P Låt oss bedja. Konfirmanderna knäfaller.

P Gud vi tackar dig för att du i dopet
har kallat oss alla att följa dig.
Sänd din gode Ande
att hjälpa dessa konfirmander.
Ge dem styrka och mod
att leva som kristna.
Led dem på dina vägar.
Var dem nära.
Uppfyll dem med tillit och glädje.
Amen.
Präst och medhjälpare lägger handen på varje konfirmands huvud.

P NN, må Guds gode Ande leda dig på alla dina vägar.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Konfirmanderna reser sig.

Sändning

P Kära vänner. Ni tillhör Jesus Kristus.
Ni är kallade till den stora uppgiften
att göra hans kärlek och rättfärdighet kända i världen.
Han skall inte överge er.
Han är med er genom Guds ord, nattvarden och bönen.
Gå ut i livet omslutna av Guds frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
Amen.

Eller

P Kära vänner. Ni tillhör Jesus Kristus.
Han kallar er att vara medarbetare i Guds rike
och göra hans vilja synlig i världen.
Inför en okänd framtid är ni omslutna av Kristi kärlek
och församlingens förböner.
Gud sviker aldrig.
I Guds ord, bönen och nattvarden
får ni stöd på er livsvandring.
Lev öppna för Guds Ande,
så att ni varje dag,
hur ni än har det,
tar emot vägledning och hopp.
Amen.

Psalm/Sång Konfirmanderna går tillbaka till sina platser.

Förbön Förbönen bör om möjligt förberedas i konfirmandgruppen.

Eljest används en av följande böner, varvid den första kan
bedjas av konfirmand/er.

P Låt oss bedja.

K Gud, vår Fader, du är med oss
i skola och arbete,
i hem och församling,
i allt det som väntar.
Hjälp oss att förstå och respektera varandra,
och lär oss att tjäna varandra med våra olika gåvor.
Gör oss varsamma med allt det som är sårbart
och värnlöst.
Ge oss vilja och förstånd
så att vi inte missbrukar din skapelse.
Låt fred och rättvisa bli verklighet
och ge oss en framtid och ett hopp.
Herre, visa oss din väg
du som i dopet lovat att vara med oss alla dagar
till tidens slut.
Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre.
Alla Amen.

Eller

(P) Vi vänder oss med frimodighet till dig, vår Gud,
och tackar dig för våra liv.
Underbart har du skapat allt som finns på jorden
och lagt omsorgen om det i människornas händer.
Vi önskar att jorden blir en plats,
där alla människor kan bo utan fruktan
och leva i harmoni med varandra och hela skapelsen.
Särskilt ber vi för våra konfirmander:
Bli kvar hos dem med din Ande
och bevara dem i kärleken.
Ge dem nåden att vara ljus i en mörk värld,
människor som sprider fred och godhet.
Led dem till meningsfulla arbetsuppgifter,
så att deras liv blir till glädje för dem själva
och för andra.
Låt dem i församlingen finna stöd och kamratskap
och låt oss som församling bli vad vi är ämnade att vara:
En gemenskap att återvända till,
där vi känner oss hemma
och där vi kan möta dig i varandra,
i ordet och sången,
i bönen och sakramenten.
Alla Amen.

Herrens bön
Alla Vår Fader,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd
det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Psalm

Välsignelsen

P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
Alla Amen.

Sändningsord

P Låt oss gå i frid

Alla i vår Herres Jesu Kristi namn.

Recession

Konfirmandgruppen går med präst och
medhjälpare ut under sång och/eller orgelmusik.