Kallelse till kyrkofullmäktige 8:e november

Mer information här

KALLELSE DATUM 2022-10-27 BLAD 1 av 1
KYRKOFULLMÄKTIGE
_______________________________________________________________________________________________________________________
MARIAGÅRDEN
ADRESS: Riksvägen 46, 371 62 LYCKEBY 
TELEFON 0455- 30 28 80
E-post lycka.forsamling@svenskakyrkan.se
HEMSIDA:www.svenskakyrkan.se/lycka
KALLELSE
DATUM FÖR MÖTET STARTTID Gruppmöte
2022-11-08 tisdag 18.00 17.30
PLATS
Mariagården, stora salen

Ärenden:
1. Sammanträdet öppnas
2. Upprop
3. Val för justering
4. Godkännande av dagordningen
Beslutsärenden 
5. Riktlinjer för begravningsverksamheten, bilaga
KR 2022-10-25 § 168. 
Kyrkorådet beslutade enhälligt
att kyrkofullmäktige fastställer det framlagda förslaget som Lyckå församlings riktlinjer för 
begravningsverksamheten.
6. Lokalförsörjningsplan, bilaga
KR 2022-10-25 § 169. 
Kyrkorådet beslutade enhälligt
att föreslå att kyrkofullmäktige fastställer den framlagda förslaget som Lyckå församlings 
Lokalförsörjningsplan.
7. Budget 2023, bilaga
KR 2022-10-25 § 170.
Kyrkorådet föreslår till kyrkofullmäktige
att verksamhetsbudgeten för 2023 fastställs.
att personalbudgeten för år 2023 fastställs.
att investeringsbudgeten för år 2023 fastställs.
att framlagda förslag för större reparationer och underhåll under 2023 fastställs.
att Lyckå församlings kyrkoavgift fastställs till 0,91 %.
att fastställa det framlagda budgetförslaget som församlingens budget för år 2023.
Information och rapporter
8. Informationsärenden och rapporter
9. Avslutning


Efter sammanträdet bjuds det på smörgåstårta.
Berit Tronäss Eckerdal, ordförande