Begravningsombud

Begravningsombud

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som ordnar gravplatser åt dem som bor i Karlskrona kommun. För dem som inte tillhör Svenska kyrkan finns begravningsombud. Det är Länsstyrelsen i Skåne som på förslag från kommunen, förordnar begravningsombud.

 Vad gör ett begravningsombud?
Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 
 Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten. 
 Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten. 
 Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten. 
  Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift. 
 Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.
 Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

 Jag Ann-Charlotte Svensson, är utsedd att vara begravningsombud i Karlskrona. Det är min andra period som börjat i år. En period är fyra år. Jag nås på telefon 0709 94 31 81 eller ann_charlotte.svensson@comhem.se