Fredentorps begravningsplats

Fredentorps begravningsplats

Vår nyaste begravningsplats

Den nyaste begravningsplatsen Fredentorp ligger ca 4 km norr om stadens centrum mellan Kävlingevägen och järnvägen mot Stockholm. Vissa delar av området har mycket gamla anor ifråga om begravningar vilket de två gravhögarna från bronsåldern vittnar om. Förutsättningar för en vacker och naturlik begravningsplats fanns redan i terrängen med nivåskillnader och en bäck i det centrala partiet. I stadsplanen har avsatts ca 36 ha mark som dels så småningom skall inrymma en del ytor för gemensam service inom förvaltningen, dels kommer att iordningställas i etapper efter behov. 

Arkitekttävling

Projekteringen föregicks bl. a av en inbjuden arkitekttävling år 1968. Det vinnande förslaget med mottot ”Integritet” bearbetades vidare av upphovsmannen, dansken Knud Joos, som är anläggningens arkitekt. Terrängens förutsättningar med vatten i det centrala partiet har utvecklats genom att dammar anlagts omgivna av gräsklädda slänter. Nivåskillnaderna understryks av bullerskyddsvallar mot järnvägen och en planerad framtida ringväg utanför norra gränsen. Huvudlinjerna i anläggningen har markerats av lindar. Gravområden är planterade med skogsekar som så småningom skall bilda ett glest valv över gravarna.

Medeltidsgrav som flyttats

Vid projekteringen och genomförandet medverkade många framstående företag och experter samt institutioner och myndigheter. Första etappen om ca 12 ha invigdes våren 1985. En mindre del invigdes redan vintern 1983 som ett sista vilorum för ca 2 100 under medeltiden avlidna lundabor, vilka tidigare varit begravda i S:t Stefan kyrka och på kyrkogård som påträffades i nuvarande kvarteret Repslagaren. Stenarna, satta i medeltidskyrkan ursprungliga storlek och form, bildar en ram kring dem som på nytt gravsatts där. En minnestavla berättar om detta.

Gravsättningsformer och gravplatstyper

Inom Fredentorp upplåts enskilda gravplatser för både kistgravar och urngravar. Vissa delar eller gravkvarter kan efter särskild överenskommelse upplåtas för andra trosbekännare än kristna. Centralt belägen vid dammarna finns en, ofta använd gemensamhetsgravplats, minneslund med en bronsskulptur av Malmöskulptören Thure Thörn. Inom gravkvarteret under ekarna är det meningen att gravrättsinnehavarna i hög grad själv skall bestämma om storlek mm på gravvårdar och anläggning i övrigt på gravplatserna. 

Om behov av lokal för begravningsakter uppkommer i framtiden finns plats för gravkapell med bisättningsutrymmen reserverade vid dammarna.