Interiör Stora Råby kyrka
Foto: Kennet Ruona

Stora Råby kyrka

Kyrkan ligger mitt i den oskiftade byn Stora Råby som är känd sedan 1100-talet. Förleden Rå – betyder gräns eller gränsmark. Den ålderdomliga radbyn ligger i sydvästra delen av Torna härad. Stora Råby kyrka är idag en liten, intim kyrka, populär som vigsel- och dopkyrka. Under 1000-1100-talet uppfördes eventuellt en träkyrka som en föregångare till den nuvarande kyrkan som uppfördes i slutet av 1200-talet.

Kyrkans saknade valv och hade brädade innertak eller öppna taklag med bly- eller tegeltäckta yttertak. Vid medeltidens slut slogs kyrkans valv.

Stora Råby kyrka
Foto: Kennet Ruona

Under 14-1500-talet uppfördes vapenhuset och tornet. Tornets eventuella tunnvälvda bottenvåning hade under en tid två stora portaler åt norr och söder, som en form av arkad. Omkring år 1519 då storklockan göts kan tornet ha färdigställts. Vid 1400-talets slut utfördes kalkmålningar av Vittskövlemästarens skola, bl. a den framtagna nådastolsbilden på triumfbågens norra sida. Korets tegelvalv slogs troligen under 1400-talet, långhusets stjärnvalvsliknande traveer omkring 1528, årtalet finns inristat i den östra valvkappan. Långhusvalven liksom tornbågen från samma period är enklare kopior av samtidiga förändringar i Lunds domkyrka. Långhusvalven fick från början enkel kalkmålningsutsmyckning och i valvbågen mellan de två valvtraveerna fästes ett litet tegelansikte med stickande träkolsögon. Något senare slogs kryssvalvet av tegel över tornets bottenvåning, och de stora tornportalerna sattes igen.

År 1909 byggdes ett nytt vapenhus mellan strävpelarna.
Kyrkan står idag med kalkavfärgad spritputs och med slätputs i blinderingar samt i omfattningar kring fönster och dörrar. Trappgavlarna och strävbågarna ger kyrkan dess karakteristiska prägel. Yttertaken är täckta med blyplåt, medan det gamla vapenhuset har enkupigt rött tegel. Över dörren till sistnämnda vapenhus sitter sedan 1817 ett solur, som har tillverkats av skiffer från Fågelsång.

Interiör dopfunt Stora Råby kyrka
Foto: Kennet Ruona

Interiören med sina vitkalkade, väggar och valv samt stora fönster ger ett ljust kyrkorum. Valven fördelar sig så att långhuset har två stjärnvalv, koret kryssvalv, tornrummet kryssvalv, det nya vapenhuset tunnvalv samt det medeltida vapenhuset platt tak. Triumfbågsöppningen är stor med en svag spetsbåge.

Även bänkinredningens färgsättning med laserade gavlar i röd kulör med blå omfattning tillkom vid denna tid. Henning Åkerman gjorde 1937 en trärelief föreställande Henric Schartau, en gång kyrkoherde i Stora Råby. I kyrkan finns även en madonnabild från Oberammergau.