Foto: Ikon

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakoni är ett grekiskt låneord som betyder att tjäna sin medmänniska. Diakonin är en av kyrkans absolut viktigaste grundpelare. Diakoni är uppdraget att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Orden i citatet ovan uttalas alltid när diakoner vigs till tjänst i Svenska kyrkan. Genom Svenska kyrkans diakonala arbete, grundat i Kristi kärlek, utövar diakonerna en medmänsklig omsorg om människor som befinner sig i kroppslig och själslig utsatthet. Diakoni är den kristna tron uttryckt i praktisk handling. Att utöva diakoni är en av de fyra grundläggande uppgifterna kyrkan har (mission, gudstjänst och undervisning är de övriga tre). Hur behoven ser ut beror på hur det omgivande samhället ser ut. Det är därför nödvändigt att diakonin förändras för att möta de behov som finns, och diakoni kan därför se olika ut. I vår församling hittar du olika verksamheter här.

Diakoni
Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det diakonala arbetet omfattar alla som vistas i församlingen, det vill säga oavsett om du bor, arbetar eller går i skolan här. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Den kan också beskrivas som kristen tro omsatt i handling. I dopet är vi alla kallade att tjäna varandra som Jesus gjorde. Diakoni ska därför genomsyra hela församlingens arbete.  

Vill du ha någon att prata med?
Vi finns till hands för dig när livet känns svårt och tungt, vid ensamhet, under sorg, vid din egen eller någon närståendes sjukdom, vid dödsfall, vid svårigheter i relationer, svårigheter med ekonomin eller vid missbruksproblem. Vi kan också samtala om tro och livsfrågor, men det avgör du. Inget är för stort eller för litet. 

Samtal i sorg
När man mist någon nära kan det kännas bra att samtala om sin sorg tillsammans med andra i samma situation. Lunds pastorat inbjuder till en grupp Samtal i sorg 
i Domkyrkoforum, Kyrkgatan 4.
Möjlighet till enskilda samtal med präst eller diakon finns också.

För information om tider och anmälan:
Kontakta: Ulla Frisk Hobro  046-718816

Enskilt samtal
Ibland behöver man få tala med någon om livet. Välkommen att ta kontakt med någon av våra präster eller diakoner, vi har tystnadsplikt!

Diakoniöppet
Vid tre tillfällen i veckan har våra diakoner Diakoniöppet, då är en av våra diakoner anträffbar utan att man behöver boka tid i förväg.
Dessa tider är:
Tisdagar kl 13.30-15.30 i Sankt Hans.
Onsdagar kl 10.00-12.00 i Maria Magdalena.
Torsdagar kl 13.30-15.30 i Sankt Knut.
Välkommen!
Diakonen - en medvandrare i livet

Efter tjugo år som socialarbetare i Brasilien återvände Veronika Dunér till Sverige och blev diakon i Svenska kyrkan. – Jag har varit med om många svåra och farliga situationer, men det har alltid funnits någon där för att hjälpa mig. Den personen ville jag bli för andra, säger hon. Ibland beskrivs diakonen som en medvandrare i livet, och så kan det också vara rent bokstavligt.