Personuppgifter

Lundby församlings ambition är att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vars syfte är att stärka varje människas personliga integritet.

Lundby församling vill vårda det förtroende som du i egenskap av till exempel medlem, ideell medarbetare eller deltagare i någon av församlingens verksamheter visar oss, genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Lundby församlings ambition är att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill informera om varifrån vi fått eller hämtat dina personuppgifter, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) f.d. Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Annika Larsson, kyrkoherde, 031-731 68 43, 
e-post: annika.larsson@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till vårt dataskyddsombud.

Lundby församlings dataskyddsombud:
Erika Malmberg, inTechrity
Tfn: 072-549 64 34
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se

  

Mer detaljerad information

Via dessa länkar får du mer detaljerad information om hur Lundby församling behandlar personuppgifter i ett antal olika situationer. Om du inte får svar på dina frågor utifrån denna information, är du självklart välkommen att kontakta oss.

 

Information från integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Länk till information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, "För dig som privatperson".