Om Biskopsgårdens kyrka

Biskopsgårdens kyrka var färdigbyggd 1961 och ansågs då den byggdes ha ett djärvt och okonventionellt yttre och utgör fortfarande en speciell del av stadsbilden kring området kring Vårväderstorget.

Biskopsgårdens kyrka var färdigbyggd 1961 efter ritningar av arkitekt Johannes Olivegren och invigdes av dåvarande biskop Bo Giertz den 26 februari samma år.  Verksamheten hade fram tills dess bedrivits i förhyrda lokaler i ett par av de nybyggda bostadshusen. 

Med åren växte församlingen och bostäder byggdes även i Länsmansgården. I mitten av sextiotalet sattes det därför upp en vandringskyrka i Länsmansgården. På 70-talet var församlingen som störst och ytterligare lokaler och en ny kyrka behövdes. 1970 stod Norra Biskopsgårdens kyrka och församlingshem klar för invigning. Denna kyrka användes fram till år 2004 då den avlystes. 

Södra Biskopsgårdens kyrka ansågs då den byggdes ha ett djärvt och okonventionellt yttre och utgör fortfarande en speciell del av stadsbilden kring området kring Vårväderstorget. Kyrkans byggnadskonstruktion och materialsammansättning var för tiden mycket avancerad. 

Församlingsdelen med en öppen atriumgård, uppfördes ursprungligen med ett svagt lutande tak klätt med kopparplåt, vilken fortsatte som plåtgesims ned till fönstrens överkant. 1989-93 skedde en om- och tillbyggnad med flera exteriöra förändringar. Taket fick en brantare lutning och takfoten drogs ut över en panelklädd gesims. Atriumgården övertäcktes vid samma ombyggnad med en förhöjd ljuslanternin. Vissa för byggnaden karaktäristiska förskjutningar i fasaden försvann genom lokala tillbyggnader.

I november 2004 återinvigdes Södra Biskopsgårdens kyrka efter ännu en om- och nybyggnation då man förlade en större del av församlingsverksamheten här samtidigt som Norra Biskopsgårdens kyrka avlyses.

Kyrkorummets rymd speglas i den färggranna glasmosaiken som är altartavlan - livets träd. I en del av kyrkorummet finns en stor sten som är omtyckt av många, här finns ett lugn när vattnet porlar och man kan tända sitt eget ljus. Rummet påminner om hur vi kan uppleva Gud som en stark klippa och som det levande vattnet.

Biskopsgården är idag en mångkulturell stadsdel där människor med olika bakgrund lever tillsammans. Integration och möten över gränserna är viktiga ledord för oss i kyrkan. Biskopsgårdens kyrka vill vara en öppen och trygg plats som inbjuder till fördjupade möten med dig själv, med andra, och med Gud. 

KÄLLA: Riksantikvarieämbetet och Lundby församling

Besöksadress Biskopsgårdens kyrka

Biskopsgårdens kyrka (länk till karta)
Vårvädersgatan 8, 418 31 Göteborg
Hållplats: Vårväderstorget 

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Biskopsgårdens kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!