Biskopsvisitation i Lundby församling 5-11 oktober 2020

5-11 oktober besökte biskop Susanne Rappmann Lundby församling. Under besöket mötte biskopen bland annat församlingens personal, förtroendevalda samt stadsdelsföreträdare i Lundby. Biskopen deltog i både morgonbön och kvällsmässa, och visitationsveckan avslutades med en högmässa med visitationsstämma i Lundby nya kyrka där kontraktsprost Maria Ottensten, kyrkoherde Annika Larsson samt kyrkorådet medverkade.

En biskopsvisitation är egentligen uppdelad i tre dagar. Den första dagen kallas prostens dag, då kontraktsprosten på biskopens uppdrag för samtal om den omvärldsanalys pastoratet gjort genom sin församlingsinstruktion. Under biskopens dag blir det samtal och överläggningar kring församlingens grundläggande uppgift, att göra Jesus Kristus känd för människor genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och själavård samt att utöva diakoni och mission. Samtalen förs med såväl personal, ideella som förtroendevalda. På den avslutande tredje dagen, firas gemensam högmässa som leds av kontraktsprosten.

Samtalen som har förts har rört sig kring de utmaningar som finns och satsningar som görs i församlingsarbetet.  

Programmet för biskopsvisitationen 5-11 oktober

MÅNDAG 5 OKTOBER
Kl. 18.00 Biskopens visitationsvecka inleddes med att biskopen träffade kyrkorådet i Lundby församling.

ONSDAG 7 OKTOBER
Kl. 08.30–09.45 Biskop Susanne medverkade i morgonbön i Biskopsgårdens kyrka. Fika efteråt med möjlighet att ställa frågor till biskopen. 

Kl. 19.00–21.00 Biskop Susanne medverkade i kvällsmässa med efterföljande samtal i Brämaregårdens kyrka.

SÖNDAG 11 OKTOBER
Kl. 11.00 Högmässa med visitationsstämma i Lundby nya kyrka. Kontraktsprost Maria Ottensten samt kyrkoherden och kyrkorådet i Lundby församling deltog.

BAKGRUND

Ända sedan det första århundradet har kyrkans gemenskap manifesterats genom besök och utbyten. Också dagens visitationer i Svenska kyrkan och Göteborgs stift, vill vara ett uttryck för att kyrkans tro, lära och liv hänger samman och manifesteras både lokalt och i den världsvida kyrkan. Visitationens syfte är att i första hand ge stöd och uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning. Göteborgs stifts nuvarande biskop Susanne Rappmann vigdes till biskop i mars 2018.

 

Vår Gud bär sår.

Biskop Susannes valspråk är hämtat från Ylva Eggehorns diktsamling Till en ny jord.

Mer om biskop Susanne och om biskopsvisitationer:

Kontraktsprostens besök - en del av biskopsvisitationen