Meny

Uppdrag och vision

Ledorden för Svenska kyrkan i Lund är närvarande, bedjande och försonande.

Kyrkans har en grundläggande uppgift; gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Dessa måste betraktas som en helhet. Uppgifterna går i och förutsätter varandra.

gudstjänst

Svenska kyrkan i Lund arbetar för ett rikt och varierat gudstjänstliv. Här finns både katedralen, stadskyrkorna och sockenkyrkorna. Kyrkan är en bedjande gemenskap som strävar efter att vara närvarande och relevant i det nutida livet. 

diakoni

Diakoni innebär att gestalta Guds kärlek och är en uppgift för hela församlingen. En viktig uppgift är att bereda rum  för alla som av olika skäl hamnar utanför de vanliga sociala skyddsnäten. 

undervisning

Undervisningen rör hela livet. I undervisningen om kristen tro och praktik ska människor i alla åldrar kunna finna språk för tro, andlighet, sökande och få kunskap om kristna traditioner. Till undervisningen hör även dialog med dem som tänker och tror på andra sätt.

mission

Missionen för Svenska kyrkan i Lund är dess vision: Närvarande, bedjande och försonande. Dessa tre är ledord i kyrkans arbete. Missionen är att skapa en andlig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Missionen är även att människor genom tro ska kunna känna livsmod och hopp.

Församlingsinstruktion

Varje församling i Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Lunds pastorat har en gemensam där alla församlingar finns med. Församlingsinstruktionen tydliggör vad församlingen är och gör och är också ett verktyg i verksamhetsplaneringen. Här finns programförklaringen, visioner och prioriteringar. En omvärldsanalys finns med och en barnkonsekvensanalys har gjorts. Just nu pågår arbetet med en ny församlingsinstruktion för den nya mandatperioden fram till och med 2022. Inom kort kommer du att kunna läsa den här på vår hemsida.