Vår värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden. På denna sida kan du läsa mer om hur vi arbetar med vår värdegrund.

Svenska kyrkans värdegrund genomsyrar hela vår organisation och verksamhet i Sverige och internationellt. Den är vägledande i arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnets bästa, en hållbar värld och emot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering.

Svenska kyrkan ser varje människa som en avbild av Gud, med rätt till ett liv i värdighet. Till grund för vårt arbete ligger varje människas grundläggande mänskliga rättigheter, så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi motsätter oss alla former av förtryck eller ojämlikhet som hindrar människor att leva i säkerhet och frihet.

Enligt Kyrkoordningen har barnen en särställning och ska därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkan verksamhet. För att bedöma vilka konsekvenser som uppstår för barnet av de beslut som fattas gör vi barnkonsekvensanalyser. Till grund för dessa ligger FN:s deklaration om barnets rättigheter – Barnkonventionen.

Svenska kyrkan arbetar aktivt emot sexuella trakasserier och övergrepp. Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer till den som blivit utsatt för övergrepp. Det gäller barn och ungdomar såväl som vuxna.

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom, sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt.

Att arbeta för fred i världen är ett av Svenska kyrkans allra viktigaste uppdrag. Fredsarbetet går ut på att verka för försoning, respekt för mänskliga rättigheter och påverka beslutsfattare i Sverige, EU och FN.

Vi tar tydligt ställning mot diskriminering, våld och förtryck mot kvinnor och flickor, samt mot orättvisor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Vi verkar för genusrättvisa och jämställdhet tillsammans med de kyrkor och organisationer vi samverkar med, i de nätverk och arenor där vi finns och verkar.