Foto: Daniel Andersson

Norra Nöbbelövs kyrka

Norra Nöbbelövs kyrka är öppen varje dag mellan kl 10-15. Läs mer om kyrkan här!

öppettider

Norra Nöbbelövs kyrka är öppen varje dag kl 10-15.

dagens kyrka

Den nuvarande kyrkan invigdes 1901 på Allhelgonadagen. Kyrkan är uppförd i nygotisk stil, vars främsta företrädare var domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall. Arkitektfirman Lundwall & Boklund i Malmö ritade Norra Nöbbelövs kyrka. Predikstolen med evangelisterna och deras symboler i relief går i stil med kyrkans interiör. I västra delen av kyrkan finns en orgelläktare som bärs upp av två pelare. Kyrkan fick sin nuvarande orgel 1971, byggd av A Mårtenssons Orgelfabrik. Golvet under bänkarna är av trä medan golvet i övrigt är av svarta och vita s k Viktoriaplattor.

historia

Slaget vid Lund

Fyndplatsen ligger vid trappan som leder ner till Nöbbelövsgården mellan kyrkan och församlingshemmet. Det har antagits att massgraven följer den västra gränsen för den gamla kyrkogården, det vill säga att hela massgraven ligger inom Norra Nöbbelövs nuvarande kyrkogård. detta kan dock inte bekräftas då andra gravar inte får störas.

Flera skildringar finns av slaget, men fram till 1995 fanns inga uppgifter om var de döda begravts. Vid arbetet med att dra in vatten till Norra Nöbbelövs kyrka påträffades delar av en massgrav som arkeologer daterat som härrörande från slaget vid Lund. Att det var en massgrav framgår bland annat av att kropparna jordats huller om buller. Alla var män i vapenför ålder. Flera skelett uppvisade typiska krigsskador, och fynd av uniformsdetaljer i massgraven visar att graven kan knytas till slaget vid Lund.

Vid arbetet att dra in vatten till kyrkan 1995 påträffades delar av en massgrav som arkeologer daterat som härrörande från slaget vid Lund år 1676, det blodigaste slag som Sverige deltagit i. Detta skedde alldeles norr om Lund. Slutstriden stod i området nära Norra Nöbbelöv och Vallkärra. Vid slaget stupade ca 8 000 soldater från Danmark, Holland (på danska sidan) och Sverige. I slaget vid Lund deltog både den danske och svenske kungen. Kung Carl XI avgick med segern och befäste därmed Skåne som en svensk provins. Begravningen av de stupade kunde inte ske omedelbart på grund av kylan som rådde i mitten av december.

Kyrkogårdens historia
Trots relativt stora ingrepp bevarades många gravplatser knutna till respektive gårdar ”gårdsgravar”, som är typiska för gamla lantkyrkogårdar. På en del av dessa finns också kvar konstnärligt intressanta utsmyckningar oftast utförda i kalksten. Genom inskriptionerna på gravvårdarna kan besökaren utan svårighet få en uppfattning om hur de gamla nöbbelövsborna levat och verkat. Kyrkogården är fortfarande typisk i sitt slag även om församlingen utvecklats till en stor stadsförsamling. Vidare har i anslutning till kyrkan funnits ett fattighus (revs 1965) och en korprals bostad.

Mot slutet av 1800-talet medförde folkökningen och viss ökning av de ekonomiska resurserna att församlingen ersatte den gamla och delvis förfallna medeltidskyrkan med den nuvarande. Detta genomfördes kring sekelskiftet och i samband därmed utfördes en del ändringar på kyrkogården. Några år senare utvidgades denna åt norr sedan den gamla skolan rivits.

Gårdarna låg samlade kring kyrkan och kyrkogården med dess murar av gråsten. Liksom i andra lantförsamlingar medförde enskiftet en stor omställning med bl.a. flyttning och uppförande av nya byggnader ofta ganska långt från kyrkan.

Norra Nöbbelöv var tydligen i äldre tider en tämligen välmående lantförsamling där flertalet invånare i varje fall före mitten av 1800-talet hade det klart bättre än sina grannar i S:t Peters klosters församling i samma pastorat.

Under 1995-96 genomfördes en om- och tillbyggnad av kyrkan. Interiört syns detta främst genom att altarrunden tagits bort. Genom tillbyggnaden tillkom samlingsrum, kapprum, toaletter och bättre förrådsutrymme.

Att ge gåvor till kyrkan var i äldre tid ett sätt att visa omsorg om och uppskattning av sin församlingskyrka. Flera av inventarierna i Norra Nöbbelövs kyrka är sådana gåvor av församlingsbor. De äldsta, förutom dopfunten, är en nattvardskalk och en patén som härstammar från den danska tiden. Dessa har skänkts av en församlingspräst. Kyrkans första orgel var också en gåva. Även under senare tid har kyrkan mottagit aktningsvärda gåvor t ex ljuskronorna och de silverljusstakar och silvervaser som används vid församlingens gudstjänster.

Triumfkrucifixet, som har sin plats på altaret är skuret i trä av konstnären Eva Spångberg. Hon har även gjort figurerna till församlingens julkrubba. Församlingens påsklandskap togs fram till 1991, figurerna i terrakotta är gjorda av Gunnel Gillberg.

Till Historiska museet i Lund flyttades en tid före rivningen ett helgonskåp, "Jungfru Maria från Nöbbelöv". På skåpets två flyglar har antagligen funnits helgonbilder. "Den urblekta ansiktsfärgen har blivit av profana penslar överkluddad" skrev Olof Gustafsson 1849. Helgonskåpet som stod på norra sidan i kyrkan har daterats till sent 1300-tal. Ytterligare två Mariafigurer med samma ursprung finns i Brågarps kyrka, Staffanstorp och S:t Gertruds i Falsterbo. En kopia av Jungfru Maria med Jesusbarnet finns i Norra Nöbbelövs kyrka. Maria och barnet är klädda i veckrika förgyllda kläder, som är röda på insidan. Maria bär en krona med krabbtaggar. Kopian är gjord 1965 i gips av bildhuggaren Birger Videlius. Även triumfkrucifixet flyttades och finns nu bland Kulturens samlingar.
 
 

I samband med visitationer i slutet på 1800-talet hade biskopen pekat på bristerna i den gamla medeltidskyrkan. Kyrkoherde S G Cavallin instämde. "Liten, oprydlig och ruskig" var hans omdöme. Han framhöll också, att den endast rymde 120 sittplatser, medan församlingen med sina 304 invånare hade 205 kommunikanter (nattvardsgäster). När kyrkan revs 1899, användes stenarna för att bygga skolan som idag fungerar som församlingsgård. Av den gamla kyrkans medeltida inventarier återfinns i den nya kyrkan en klocka av malm, dopfunten och en ljuskrona.
 
Inventarierna
Kyrkan är utrustad med två kyrkklockor. Den äldre och större som kommer från den gamla kyrkan bär inskriptionen "+ hylf + got + myt + dynir + genade + dat + my + dyn + verk + vol + gerade" texten är skriven på plattyska. Översatt betyder det "Hjälp Gud, med din nåd, att mig ditt verk väl lyckas".
Dopfunten, från 1100-talet, kyrkans äldsta inventarium, är av sandsten med rund, timglasformad fot försedd med en vulst. Funten vilar på en nytillverkad platta av sandsten. Dopfunten har ett fat i mässing från tidigt 1500-tal.

I de gamla förteckningarna kan vi läsa att det i slutet på 1800-talet var 304 sockenbor i denna landsbygdsförsamling. I mitten av 1960-talet ändrades församlingsgränserna i Lund. Oscarshems området kom då att tillföras Norra Nöbbelövs församling. I början av 1970-talet påbörjades en omfattande bebyggelse av Nöbbelövs området. Under 1980-talet byggdes Gunnesbo området. Förändringen från att ha varit en typisk liten landbygdsförsamling till att bli en stadsförsamling var genomförd.
 
Kyrkan från 1100-talet
Den gamla kyrkan, byggd i romansk stil, var liten och saknade både torn och absid. Byggnadsmaterialet var sandsten. Koret var byggt av tegel och bör ha tillkommit senare, liksom ett torn med överbyggnad av trä. Hur den gamla kyrkan såg ut kan du se på A Hedlunds oljemålningar. Interiörmålningen finns i den år 1995 uppförda tillbyggnaden av kyrkan. Målningen visar koret med triumfkrucifix och predikstol, den andra visar utsidan av kyrkan med sitt klocktorn av trä och kan ses i kyrkans kor.

Kyrktaket renoveras

Under 2022 renoveras taket på Norra Nöbbelövs kyrka.