Foto: Couleur, Pixabay

Miljödiplomering av Lunds pastorat

En skrivelse till Kyrkorådet i Lunds pastorat resulterade i att det 2017 fattades beslut om att påbörja en process för miljödiplomering av Lunds pastorat. Initiativtagare till skrivelsen var pastoratets proaktiva Samverkansgrupp för Fairtrade och Hållbar utveckling. Som utgångspunkt i miljödiplomeringsprocessen används Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem för hållbar utveckling publicerad i en Diplomeringshandbok. Miljödiplomeringsprocessen omfattar tre faser - startfas, genomförandefas och diplomeringsfas. Miljödiplomeringen i Helgeands församling innebär att vi är med i en process till allt större medvetenhet om hur val i vardag och helg påverkar vår planet, lokalt och globalt, och vad vi i praktiken kan göra för att medverka till en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och existentiellt hållbar utveckling.

Startfasen
Startfasen innebar att en miljögrupp/miljödiplomeringsgrupp utsågs i var och en av Lunds pastorats sju församlingar samt i pastoratets kansli, fastighetsenhet, kyrkogårdsavdelning och diakonicentral. I församlingarnas miljögrupper ingår miljöengagerade representanter för församlingsrådet, arbetslaget och församlingsmedlemmar. Miljögruppen i Helgeands församling ansvarar för att följa upp tidigare mål och åtgärdsprogram för respektive verksamhetsområde samt att formulera nya mål för senare uppföljning.

Miljögruppen i Helgeands församling
Jonatan Forkman, arbetslaget, vaktmästare
Anne Ekberg, arbetslaget, diakon
Gerd Hackberg, församlingsrådet
Nilla Bolding, församlingsmedlem
Elsa Christersson, församlingsråd
Eva Svederberg, församlingsmedlem

Utbildningsinsatser genomfördes i startfasens inledning för pastoratets anställda och aktiva i miljögrupperna. Fortsatta utbildningsinsatser och påminnelser om vårt gemensamma ansvar för planeten jorden, exempelvis i förböner, införlivas i gudstjänstlivet i Helgeand. En lång process har inletts. Det kommer att ta tid, och det får ta tid, innan hela Lunds pastorats verksamheter genomsyras av tankar, omsorg och konkreta handlingar som leder till en både kortsiktigt och långsiktigt hållbar utveckling, såväl socialt, ekologiskt, ekonomiskt som existentiellt.

Genomförandefas - Församlingsnivå
I genomförandefasen ingår att varje församling och enhet gör en Nulägesbeskrivning utifrån en checklista i den ovan nämnda Diplomeringshandboken. Helgeands församling och övriga församlingar i Lunds pastorat genomförde nulägesbeskrivningar för följande verksamhetsområden under 2018:

1. Pastoral verksamhet (Gudstjänst, Diakoni, Barn- och ungdomsverksamhet, Mission, Arbetsmiljö)
2. Kyrkogårdar och markanläggningar (Växtval, Markskötsel mm)
3. Varor och tjänster (Generella inköpskrav, Livsmedel, Möbler och textil, Kontorsmaskiner, Kontorsmaterial)
4. Kemikalier och avfall (Kemikaliehantering, Avfall, Restprodukter, Farligt avfall)

I Helgeands församling ansvarade Gerd Hackberg, Nilla Bolding, Elsa Christersson och Eva Svederberg för nulägesbeskrivningens genomförande, vilket skedde i form av intervjuer med ansvarig personal inom respektive verksamhetsområde.

Nulägesbeskrivningarnas resultat sammanfattades för respektive verksamhetsområde. Därefter formulerades under hösten 2018 ett konkret program för förändringsarbete inom respektive verksamhetsområde uifrån följande rubriker:

1. Övergripande mål
2. Utväderingsbara delmål
3. Åtgärdsprogram
4. Ansvarig befattningshavare
5. Tidsplan
6. Uppföljning/utvädering

Under hösten 2020 har en uppföljning och utvädering av det konkreta programmet genomförts. Med utgångspunkt från resultatet av uppföljningen och utvärderingen står vi just nu i begrepp att formulera nya mål och åtgärdsprogram. Uppföljning och utvädering kommer hädanefter att ske en gång per år.

Genomförandefas - Pastoratsnivå
Lunds pastorats sju församlingar - Helgeands, Sankt Peters Klosters, Torns, Norra Nöbbelövs, Allhelgonas, Domkyrkans och Lunds Östras - samt de fyra enheterna pastoratets kansli, fastighetsenheten, kyrkogårdsavdelningen och Diakonicentralen skall miljödiplomeras tillsammans. Det är en stor uppgift att organisera och entusiasmera församlingar och enheter mot ett gemensamt mål - miljödiplomering och mottagande av Svenska kyrkans Miljö Diplom. Av den anledningen bildades våren 2019 en pastoratsgemensam miljögrupp med representanter för arbetslagen i församlingarna och enheterna. Helgeands församling representeras av Jonatan Forkman och Anne Ekberg (ersättare).

Den pastoratsgemensamma miljögruppen leds av pastorates miljösamordnare Sofie Ask. Svenska kyrkan i Lund har formulerat en Miljöpolicy och Energipolicy samt Hållbarhetsmål för kyrkans alla verksamheter som publicerats i dokumentet ”Hållbarhetsmål Svenska kyrkan i Lund”. Församlingarna och enheterna har att förhålla sig till innehållet i dokumentet vid formulering av mål och åtgärdsprogram i de egna verksamheterna.

Diplomeringsfas
Diplomeringsfasen genomförs av Lunds stift genom Anna Boo, stiftskonsulent, hållbar utveckling. Lunds pastorat beräknas bli miljödiplomerade i oktober 2021.

Att läsa
Svenska kyrkans färdplan för klimatet
Ett biskopsbrev om klimatet

Om man har frågor kring processen eller någon del av pastoratets miljöarbete så får man gärna kontakta Robert Backe som är miljöexpert i hållbarhetsarbetet.
Det går att nå honom på 046-71 88 64 och på Robert.Backe@svenskakyrkan.se.