Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär att ge stöd i livet olika skeden när vi går genom svårigheter eller kriser.

Diakoni är alla döptas uppdrag och en av församlingens fyra grundläggande uppgifter tillsammans med mission, undervisning och gudstjänst. Diakoni syftar till att värna om medmänniskan och att hålla människovärdet högt. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Ibland kallas det kyrkans sociala arbete. Det övergipande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen, och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i församlingen och i samhället.

Vad gör en diakon?

En diakon har ett särskilt uppdrag att leda och utveckla församlingens diakoni utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Vid diakonvigningen lovar diakonen att hen ska uppsöka, stödja och hjälpa de som är i kroppslig och själslig nöd samt försvara människors rätt rätt och stå på de förtrycktas sida. Det kan exempelvis handla om att ge stöd åt personer som har relationsproblem, som har det svårt ekonomiskt, eller som är sjuka eller ensamma. I enskilda möten ger diakonen ofta samhällsinformation, hjälper till i myndighetskontakter och erbjuder själavård (enskilda samtal). Gruppverksamheter är ofta riktade mot människor som befinner sig i utsatta situationer. Hit hör exempelvis sorgegrupper. En del av arbetet kan även vara av mer förebyggande karaktär såsom samverkan med lokalsamhället och gemenskapsfrämjande mötesplatser.

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

maskrosor

Samtal i sorg

För den som mist någon nära kan det kännas bra att samtala om sin sorg tillsammans med andra i samma situation.