Meny

Diakoni

Diakoni betyder tjänst - och innebär att ge stöd i livet olika skeden när vi går genom svårigheter eller kriser.

Diakoni är alla döptas uppdrag och en av församlingens fyra grundläggande uppgifter tillsammans med mission, undervisning och gudstjänst. Diakoni syftar till att värna om medmänniskan och att hålla människovärdet högt. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Ibland kallas det kyrkans sociala arbete. Det övergipande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen, och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i församlingen och i samhället.

Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben Bild: Madelen Zander

Vad gör en diakon?

En diakon har ett särskilt uppdrag att leda och utveckla församlingens diakoni utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Vid diakonvigningen lovar diakonen att hen ska uppsöka, stödja och hjälpa de som är i kroppslig och själslig nöd samt försvara människors rätt rätt och stå på de förtrycktas sida. Det kan exempelvis handla om att ge stöd åt personer som har relationsproblem, som har det svårt ekonomiskt, eller som är sjuka eller ensamma. I enskilda möten ger diakonen ofta samhällsinformation, hjälper till i myndighetskontakter och erbjuder själavård (enskilda samtal). Gruppverksamheter är ofta riktade mot människor som befinner sig i utsatta situationer. Hit hör exempelvis sorgegrupper. En del av arbetet kan även vara av mer förebyggande karaktär såsom samverkan med lokalsamhället och gemenskapsfrämjande mötesplatser.

Anne Ekberg

Helgeands församling

Diakon

Mer om Anne Ekberg

Vikarierande diakon