Meny

Kollekten

Om du inte kan komma till kyrkan och ge din kollekt vid gudstjänsten på söndagen men ändå vill lägga kollekt, då finns på denna sida information om vart kommande kollekter går. Information om riks- och stiftskollekters ändamål fylls på efterhand.

Kollekten Swishas till 123 520 09 77 (utan mellanslag).

(F) - Församlingskollekt, (S) - Stiftskollekt, (R) - Rikskollekt

 

September

6 september, 13 sönd efter trefaldighet
Diakoniinstitutionerna (R)

Rikskollekt till de fem diakoniinstitutionerna i Svenska kyrkan (Samariterhemmet, Stora Sköndal, Bräcke diakoni, Ersta diakoni och Vårsta diakoni).
De fem diakoniinstitutionera har i mer än hundra år verkat för ett mänskligare samhälle i Jesu efterföljd. Som kyrkans utsträckta hand bedriver de fem diakoniinstitutionerna verksamheter för människor i utsatta livsstituationer. Arbetet bedrivs med medmänniskan i fokus och utan vinssyfte. Vi bedriver diakonal verksamhet och diakonalt utvecklingsarbete i samhället utifrån kristen människosyn och grund med syftet att ge enskilda människor stöd, omsorg och bidra till utveckling och forskning inom området.
SAMARITERHEMMET bedriver verksamheter inom äldreomsorg, social hjälpverksamhet, själavård och utbildning.
ERSTA DIAKONI bedriver verksamheter inom sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.
VÅRSTA DIAKONI ger stöd i kriskommunikation och hantering, driver familjerådgivning och grön rehabilitering.
STORA SKÖNDAL har verksamhet inom äldreomsorg, neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri, boende för personer inom LSS samt daglig verksamhet.
BRÄCKE DIAKONI bedriver verksamhet inom hälsovård, äldreomsorg, funktionshinder och utbildning.

Vi vädjar denna medmänniskans söndag om en rik kollekt för att kunna hjälpa fler människor i utsatta livssituationer, till en trygg och värdig ålderdom, att människor får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få vård, omtanke och möjlighet till personlig utveckling och professionellt bemötande, eller möjligheten att finna vägen till ett arbete genom utbidlning och integration. 
Genom din gåva hjälper du diakoniinstitutionerna att göra mer för fler och därigenom bygga Guds rike och ett medmänskligare samhälle i Jesu efterföljd.
Tack för din gåva!
Uppsala 1 september 2020
Erik Eckerdal, direktor
Diakonistiftelsen Samariterhemmet och å övriga diakoniinstitutioners vägnar 

 

13 september, 14 sönd efter trefaldighet
Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (R)

Kyrkornas världsråd bildades i Amsterdam 1948 och är en världsvid ekumenisk gemenskap av 350 medlemskyrkor från 110 länder. Svenska kyrkan är en av de medlemskyrkor som har varit med från allra första början.
Enheten i Kristus medför respekt för olikheter och en öppenhet för mångfalden i Kristus. Den tar sig uttryck i bön och gudstjänst, kyrkoliv och kyrkogemenskap, i arbetet för mänskliga rättigheter, för barns och kvinnors värdighet och rätt, för solidaritet med världens flyktingar, för hållbarhet och hälsa. Genom Kyrkornas världsråd uppmanas alla kyrkor och regeringar, FN och EU, att i pandemins och klimatförändringens spår ta ett helhetsansvar för jorden och mänskligheten.
Antje Jackelén, ärkebiskop

20 september, 15 sönd efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan Katastrofinsatser (F)

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar
Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

 

27 september, 16 sönd efter trefaldighet
Hela Människan (R)

Vem hade trott att temat döden och livet skulle ha den innebörd det har år 2020?
Alla har på något sätt drabbats av pandemin, men samhällets mest utsatta har ingenstans att isolera sig eller tvätta händerna om det inte vore för hos organisationer som Hela Människan.
Varje vecka möter Hela Människan – kyrkornas gemensamma sociala arbete – tusentals medmänniskor som varken har mat för dagen eller tak över huvudet.
I och med Corona har organisationen i vissa delar av sin verksamhet fått utöka till dubbel arbetsinsats, trots volontärbrist på grund av smittrisk.
Hela Människan möter de som befinner sig allra längst bort från det etablerade samhället.
Det finns inte så många platser i samhället idag, dit du kan komma som du är – nykter eller ej – så länge du inte stör. Välkommen till Hela Människan.
Din gåva bidrar till att rädda liv och till att fler medmänniskor känner tillit att vilja
leva – inte bara överleva. Tack.

Oktober

4 oktober, Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

 Kollekten idag går till diakoni i Svenska kyrkan i utlandet, en trygghet för många svenskar utomlands.
År 2020 har varit ett tufft år för Svenska kyrkans församlingar i utlandet, som själva bekostar en stor del av sin verksamhet. Intäkterna har minskat drastiskt på grund av coronapandemin.
Pamela Garpefors är kyrkoherde i Berlin. Hon berättar att telefonkontakterna och samtalen har ökat i år:
– Det är viktigt att få samtala om livets utmaningar på sitt eget språk. Skolorna var helt stängda i två månader och vardagsrutiner sattes ur spel. Människor är varslade, en del har inget jobb alls. Vi har kunnat möta människor som verkligen inte mår bra.
Familjer erbjuds stöd på olika sätt.
– Vi har firat gudstjänst i församlingens park och dessutom sänt digitalt. Öppna
förskolan och syföreningen har mötts i parken. Telefonkedjor fortsätter och omsorgen om varandra är mycket stor.
– Vi har förlorat drygt 500 000 kronor i inkomster från caféet och på inställda besök från exempelvis konfirmandgrupper, och på företagsevenemang. Vi har gjort allt för att minska på utgifterna. Vi är mycket tacksamma för de gåvor vi erhållit, det betyder oerhört mycket!
Varmt tack för din gåva i dagens kollekt! 

 

11 oktober, Tacksägelsedagen
Sveriges Kyrkosångsförbund (R)

 Idag tas kollekt upp till Sveriges Kyrkosångsförbund - Sveriges i särklass största
körförbund för barn, unga och vuxna.
Sjuttiotusen körsångare i alla åldrar i Svenska kyrkans församlingar över hela
landet tillhör Sveriges Kyrkosångsförbund genom sina körer. Förutom körverksamhet har Kyrkosångsförbundet också som uppgift att initiera nyskapande inom kyrkomusiken och vårda det kyrkomusikaliska arvet.
Som så många andra har också Kyrkosångsförbundet påverkats av den speciella
tid vi lever i nu. Verksamhet har behövt ställas in, bland annat de körfester förbundet anordnar för att ge församlingarnas körer inspiration och stöd till utveckling. Men tillsammans med Folkhälsomyndigheten och andra körförbund har vi under sensommaren arbetat fram råd och tips till körsångare och körledare, så
att körverksamheten i Svenska kyrkans församlingar kan ske på ett säkert sätt
och fortsätta berika gudstjänst- och församlingslivet.
Dagens rikskollekt är Kyrkosångsförbundets huvudsakliga inkomstkälla.
Den utgör förutsättningen för vår fortsatta verksamhet.
I år är den viktigare än någonsin då kollektsituationen är så annorlunda.

 

18 oktober, 19 sönd efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan Katastrofinsatser (F)

När coroinaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem och i flyktingläger är ditt bidrag särskilt viktigt. Dagens kollekt går via Act Svenska kyrkan till lokala  samarbetspartners i fattiga länder där man arbetar för att begränsa smittspridningen.

 

25 oktober, 20 sönd efter trefaldighet
Lunds stifts flyktingkollekt (S)

 LUNDS STIFTS FLYKTINGKOLLEKT
Många människor har kommit för att söka skydd i Sverige. De har kommit med eller utan familj, från våld och krig till ett nytt liv i Sverige. Sedan 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyloch flyktingpolitik. Det är inte bara lagarna utan även myndigheternas tillämpningar som stramats åt.
För många nyanlända har kyrkan blivit en bas och självklar plats att vända sig till för stöd och gemenskap. Det är viktigt att vi som kyrka fortsätter stå upp för våra medmänniskor.
Medkänsla och viljan att engagera sig för andra är grundläggande mänskliga egenskaper. Detta är en grundsten i kristen tro, att vi människor är skapade för att leva tillsammans. Som medmänniskor är vi alltid varandras angelägenheter.
Som kristna har vi ett ansvar att möta alla människor som vistas i våra församlingar, även flyktingen och den asylsökande. Som det står i 3 Mosebokens 19e kapitel: Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Vi kan inte alltid påverka besluten men vi kan finnas där för att lyssna på människors berättelser och i
vissa fall ge ekonomisk hjälp.
Flyktingkollekten i Lunds stift finns som en resurs för församlingar och pastorat, att söka ekonomiskt bidrag till asylsökande och flyktingar som vistas i församlingen. I första hand för att hjälpa människor att återförenas med sina familjer men också för att hjälpa flyktingbarn i utsatta situationer.
Vi ser ett ökat behov av ekonomisk hjälp till Svenska kyrkans flyktingarbete och vädjar därför om en generös kollekt så att vi kan göra skillnad i människors liv.

 

31 oktober, Alla helgons dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

Kollekten idag går till diakoni i Svenska kyrkan i utlandet, en trygghet för många svenskar utomlands.
År 2020 har varit ett tufft år för Svenska kyrkans församlingar i utlandet, som själva bekostar en stor del av sin verksamhet. Intäkterna har minskat drastiskt på grund av coronapandemin. 
Björn Kling, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Aten berättar:
- Varje söndagskväll är det gudstjänst och därefter äter vi tillsammans. När det inte är coronatider finns en barngrupp, sopplunch, program på onsdagskvällar, körsång, bokcirkel och stickcafé.
- Vi har en otroligt god församlingsgemenskap, en närhet till varandra, en enkelhet. Det finns en anda i församlingen av att: ’Här får jag vara den jag är. Jag behöver inte vara lyckad.’ Björn reser även regelbundet till bland annat Kreta och Rhodos för att fira gudstjänst och för samtal. Han berättar att alla församlingens inkomstkällor påverkats. De brukar till exempel alltid ha en stor vårbasar, i år var det förbjudet. De som brukat hyra lokaler av kyrkan har det också svårt. Arbetslösheten är väldigt hög i Grekland.
- Vi stöder också insatser för utsatta barn och ungdomar. Jag tror inte man kan vara församling på något annat sätt än att ge till andra.
Varmt tack för din gåva i dagens kollekt!