Kollekten

Om du inte kan komma till kyrkan och ge din kollekt vid gudstjänsten på söndagen men ändå vill lägga kollekt, då finns på denna sida information om vart kommande kollekter går. Information om riks- och stiftskollekters ändamål fylls på efterhand.

Kollekten Swishas till 123 520 09 77 (utan mellanslag).

(F) - Församlingskollekt, (S) - Stiftskollekt, (R) - Rikskollekt

November

14 november, Söndagen före domssöndagen 
Act Svenska kyrkan (R)

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Redan idag leder klimatförändringarna till hunger och konflikter och människor tvingas på flykt från sina hem. Men i kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett unikt uppdrag att skydda och vårda jorden.
De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Act Svenska kyrkan bedriver därför ett omfattande internationellt arbete för att alla ska leva i harmoni med skapelsen och dela rättvist på jordens tillgångar.
Arbetet handlar om akuta insatser, så som mat och tak över huvudet för människor som tvingats fly från klimatrelaterade konflikter och katastrofer. Det handlar också om förebyggande insatser i klimatkänsliga delar av världen, där människor bland annat lär sig att odla grödor som klarar långvarig torka, eller bygger hus som klarar kraftiga översvämningar.
Kampen för vår gemensamma jord handlar också om att påverka världens beslutsfattare att begränsa den globala uppvärmningen. För vi lever alla under samma himmel och tillsammans kan vi göra skillnad.
Tack för din kollektgåva till Act Svenska kyrkan.

//Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan

 

21 november, Domssöndagen
Asylrättscentrum (F)

Asylrättscentrum, som bildades 1991, är en ideell förening som kostnadsfritt hjälper asylsökande och flyktingar med juridisk vägledning när det gäller asylansökningar. Behovet av juridiskt stöd är stort och kommer att fortsatt vara stort och frågorna blir allt mer komplexa.

Bakom organisationen står Rädda Barnen, Caritas och Svenska kyrkan.

 

28 november, Första söndagen i advent
Act Svenska kyrkan (R)

Advents- och jultiden är en tid av förväntan och gemenskap, ofta i den nära familjen. Bilden av det trygga och varma hemmet stämmer dock inte för alla. Statistiken visar att var tredje flicka eller kvinna i världen under sin livstid utsätts för våld. En stor del av våldet sker i hemmet.
I Centralamerika är det könsrelaterade våldet utbrett och kvinnor utnyttjas
många gånger i männens maktspel. Varje år mördas hundratals flickor i regionen, oftast av makar, exmakar eller pojkvänner. Act Svenska kyrkans samarbetspartner i Centralamerika håller kurser för unga män, så att de kan utmana den destruktiva machokulturen. Tillsammans kan vi stoppa skadliga traditioner som står i vägen för alla människors rätt till ett värdigt liv. För vi lever alla under samma himmel.
Tack för din kollektgåva till Act Svenska kyrkans julinsamling.

Erik Lysén, chef act svenska kyrkan

December

5 december, Andra söndagen i advent
Svenska Soldathemsförbundet, 50%
S:t Lukasföreningarna i SKåne, 50% (S)

Svenska Soldathemsförbundet erbjuder en avkopplande miljö för de unga soldaterna under deras plikttjänstgöring. Här finns alltid trygga vuxna att prata med om livets små och stora frågor. I Lunds stift bedriver vi lokal verksamhet vid Revingehed, Rinkaby, Karlskrona och Ronneby garnison.
Svenska män och kvinnor sänds till oroshärdar i världen, vilket också medför ansvar för att såväl soldaterna som deras anhöriga mår bra före, under & efter insats. Svenska Soldathemsförbundet ingår i ett nätverk som erbjuder stöd och trygghet för militära familjer.
Vi verkar genom en stödtelefon dit man kan ringa om man är orolig för sig själv eller nån närstående, och vi förmedlar par- och familjerådgivning över hela landet, och relationskurser för par.
Vår kristna värdegrund genomsyrar allt vårt arbete, och samarbeten med Svenska kyrkan och dess familjerådgivning, samt Vårsta diakoni och Sankt Lukas, är dagligen en del av verksamheten.

****

S:t Lukas möter människor med vitt skilda erfarenheter och behov. Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi utgår från en helhetssyn på människan där såväl känslomässiga, sociala, fysiska som existentiella behov blir en del av samtalet.
S:t Lukas vill värna om det goda samtalet som undersöker, läker och utmanar oss som individer, grupper och organisationer, så att vi i vår vardag lättare kan hantera våra känslor, relationer och livsval. S:t Lukas ser människan som en helhet och arbetar för att lyfta fram kunskap om den existentiella hälsan. S:t Lukas bärande idé är att möjliggöra för fler att få tillgång till psykoterapi.
Genom gåvor och bidrag har våra mottagningar möjlighet att subventionera psykoterapi och samtalsstöd till privatpersoner.
Mottagningar finns i
Malmö, Ystad, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Kristianstad.

Bo-Anders Nilsson
Verksamhetschef
Malmö-Ystad-Lund-Helsingborg-Ängelholm-Kristianstad

 

12 december, Tredje söndagen i advent
Svenska Kyrkans Unga (R)

Bana väg för Herren
“Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger
man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och
dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en
vän till tullindrivare och syndare.” - Matt 11:18-19a
Hur gör vi när vi aldrig ses som lyckade i andras ögon? När vi aldrig räcker till?
Johannes åt för lite, Jesus åt för mycket. Johannes var besatt och Jesus var en syndare.
Det kan vi läsa om i dagens evangelietext. Vi arbetar i Svenska Kyrkans Unga med att vända detta, och se att vi alla är Guds älskade barn. Vi vill vara en plats för gemenskap och glädje, en plats där vi får samlas kring vår tro och samtala och
utvecklas i den.
Vår tids utmaning är att, som Johannes, alltid bereda plats för Jesus i våra liv och hos vår nästa. Genom dagens kollekt så ger du oss kraften att fortsätta arbeta vidare med dessa frågor, att ge plats för barn och unga att växa i sin tro och att
bereda plats för Jesus. Ni finns alla i våra förböner, och vi ber om era förböner. Och vi ber om en generös kollekt som bidrar till vårt fortsatta viktiga arbete.

Förbundsordförande
Tova Mårtensson

 

19 december, Fjärde söndagen i advent
Act Svenska kyrkan (R)

Vi lever alla under samma himmel, men verkligheten ser olika ut.
En av coronapandemins effekter är att fler flickor tas ur skolan och gifts bort, som ett sätt för familjer i fattigdom att klara försörjningen. Flickor blir gravida och tvingas föda barn fastän de själva är barn. Ibland innebär förlossningen livshotande skador för mamman. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter i bland annat Tanzania för att förhindra barnäktenskap. Kyrkor och religiösa ledare
har en nyckelroll för att förhindra att flickor gifts bort. Kyrkan har makt och inflytande över ett samhälles normer och sedvänjor. När kyrkor tar ställning för flickors och kvinnors rättigheter, sker en förändring.
I dag tar vi upp kollekt till Act Svenska kyrkans julinsamling. Våra böner och gåvor är med varje flicka som kämpar för rätten till sitt liv och sin kropp.
Tack!

Erik Lysén, chef act svenska kyrkan

 

24 december, Julafton
Den gode herdens skola (F)

Skolan är en privatskola i Betlehem utan statligt stöd och därför beroende av frivilliga gåvor. Där går drygt 300 barn från förskola till och med gymnasiet.

Skolan är en öppning mot framtiden och omvärlden när Betlehem är instängt bakom en säkerhetsbarriär av mur och stängsel. Här får man lära sig att leva tillsammans oavsett tro och religiös övertygelse.

 

25 december, Juldagen
Skånes Stadsmission & Diakonicentralen, Lund (F)

SKÅNES STADSMISSION 
Skånes stadsmission finns tillgänglig under årets alla dagar med sin omfattande verksamhet för barn och unga som befinner sig i utsatta situationer. Man arrangerar utflykter och ger barnen ett alternativ till den svåra vardagssituation de lever i.

samt
DIAKONICENTRALEN,  LUND
Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakoncentralens öppna verksamhet har ett café, en social mötesplats där uitsatta kan duscha, få ombyte av kläder, äta, och umgås. Man har också en stor secondhand butik vid Fäladstorget.

 

26 december, Annandag jul
Act Svenska kyrkan (R)

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin och viktig inramning till våra liv, inte minst traditioner som vi förknippar med julen. Samtidigt vet vi också att traditioner kan ha en baksida. Det finns traditioner, sedvänjor och lagar, som fråntar flickor och kvinnor rätten att göra egna val i livet. Vissa traditioner innebär tvång, våld och övergrepp.
Act Svenska kyrkans partner i världen utmanar orättvisa sedvänjor, traditioner och lagar. Exempelvis har Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och Det Heliga Landet lyckats förändra lagar som tidigare gjorde att flickor giftes bort och inte fick rätt att ärva eller äga mark och egendom. I dag har kyrkan Mellanösterns mest jämställda familjelagstiftning!
Tillsammans kämpar vi för att kvinnor och flickor ska kunna ha ett fritt och värdigt liv, med respekt för deras rättigheter. Detta livsavgörande arbete får vi bidra till i årets julinsamling.
Tack för att du är med!

Erik Lysén, chef act svenska kyrkan

 

31 december, Nyårsafton
Asylrättscentrum (F)

Asylrättscentrum, som bildades 1991, är en ideell förening som kostnadsfritt hjälper asylsökande och flyktingar med juridisk vägledning när det gäller asylansökningar. Behovet av juridiskt stöd är stort och kommer att fortsatt vara stort och frågorna blir allt mer komplexa.

Bakom organisationen står Rädda Barnen, Caritas och Svenska kyrkan.

Januari

2 januari, Söndagen efter nyår
Act Svenska kyrkan (F)

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

 

6 januari, Trettondedag jul
Act Svenska kyrkan (R)

Vi lever alla under samma himmel. Men världen är fortfarande orättvis. Vår mission är att arbeta för människors andliga och sociala välbefinnande. Det finns skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning eller andra sätt att begränsa flickors liv. Dessa traditioner måste brytas! Precis som den lysande stjärnan ledde de vise männen till barnet i krubban, behöver vi lyssna till vägvisare i vår tid.
Act Svenska kyrkan stödjer partner som jobbar med bibeltolkning och utbildning för att förhindra skadliga traditioner. I exempelvis Tanzania och Etiopien anordnar kyrkorna teologisk reflektion och utbildning om de negativa effekterna av könsstympning och barnäktenskap. Tillsammans skapar de förändring inom sitt samhälle.
Ditt bidrag är viktigt. Genom din kollektgåva är du med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.
Tack!

Erik Lysén, chef act svenska kyrkan

 

9 januari, Första söndagen efter trettondedagen
SIRA-skolorna (F)

är en svensk, kristen hjälporganisation som driver två skolor för barn med inlärningssvårigheter - en i Betlehem och en i Jeriko. De anställda är alla palestinier. Avsikten är att barnen efter att ha fått hjälp med stärkt självförtroende skall kunna återvända till sin vanliga skola.

(Swedish International Relief Association)

 

16 januari, Andra söndagen efter trettondedagen
Asylrättcentrum (F)

Asylrättscentrum, som bildades 1991, är en ideell förening som kostnadsfritt hjälper asylsökande och flyktingar med juridisk vägledning när det gäller asylansökningar. Behovet av juridiskt stöd är stort och kommer att fortsatt vara stort och frågorna blir allt mer komplexa. Bakom organisationen står Rädda Barnen, Caritas och Svenska kyrkan.

 

23 januari, Tredje söndagen efter trettondedagen
Svenska Bibelsällskapet (R)

”Jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig …” (Heb 13:5)
Det är sköna ord för själen, och det är viktiga ord i världen.
Men vem kan ge ett sådant löfte och faktiskt hålla det?
Gud kan – och Gud gör det genom bibelordet.

För Georg, som med fara för sitt liv delar ut biblar i ett sargat Syrien, är Guds löfte avgörande. För Annelisse, som hjälper traumatiserade barn i Guatemala, är det en tröst. För Bogdan, som kämpar med att översätta Bibeln till modern belarusiska, ger orden handlingskraft och mod. Georg, Annelisse och Bogdan arbetar för några av de 150 bibelsällskap i världen som hjälps åt att översätta och göra Bibeln känd och använd.
I dag finns hela Bibeln översatt till 720 språk, men det talas över 7 000 språk på
vår jord! Alla som vill måste få läsa Bibeln på ett språk de förstår, och kollekten i dag går till Svenska Bibelsällskapet och bibelöversättning.
Var med och dela Bibeln vidare till alla dem som längtar, och till alla som behöver få veta att det finns någon som alltid är hos dem! Det är, bokstavligt talat, livsviktigt!
Varmt tack för din gåva! Guds välsignelse!

Anders Göranzon, Bibelsällskapets generalsekreterare
Åke Bonnier, styrelseordförande, biskop i Skara stift

 

30 januari, Fjärde söndagen efter trettondedagen
Svenska Kyrkans Unga