Kollekter

Om du inte kan komma till kyrkan och ge din kollekt vid gudstjänsten på söndagen men ändå vill lägga kollekt, då finns på denna sida information om vart kommande kollekter går. Information om riks- och stiftskollekters ändamål fylls på efterhand.

Kollekten Swishas till 123 520 09 77 (utan mellanslag).

(F) - Församlingskollekt, (S) - Stiftskollekt, (R) - Rikskollekt

April

1 april - Annandag påsk
Act Svenska kyrkan (R)

Jesus vandrar med lärjungarna längs vägen mot Emmaus. De såg inte vem han var förrän han delade brödet med dem. Där och då insåg de vem de vandrat med. Han var Gud - han är Gud. Vår Gud har kallat oss till att leva tillsammans i harmoni och kärlek här och nu på jorden, liksom sedan i himmelrikets överflöd. 
Jesus delade brödet med lärjungarna och utgav sig själv för vår skull. Vi får på liknande sätt ge av våra medel och dela lika med våra syskon. Vi lever alla under samma himmel, och när vi delar vårt bröd med vår nästa så kan vi få dela en himmelsk stund här på jorden. Det är nämligen i kärleken och i kärlekens tecken som vi lär känna Guds innersta väsen. 
Act Svenska kyrkan jobbar tillsammans med partner för att fler människor ska ha bröd för dagen. Många världen över lever fortfarande i fattigdom och hungersnöd. Klimatförändringarna förvärrar deras redan ansträngda situation. Men med rätt kunskap och metoder kan vi tillsammans vända utvecklingen. Tillgången till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Genom en gåva på 110 kronor till Act Svenska kyrkan är du med och bidrar till en "matkasse" för en familj i Filippinerna. 
Gud är kärlek. Det visar sig när Jesus övervann döden på korset för vår skull. Vi som kristna är kallade att dela denna kärlek vidare. Därför ber vi om era förböner och om en riklig kollekt. 
Tack för din gåva! 

 

7 april - Andra söndagen i påsktiden
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (S)

Svenska Kyrkans Unga i lunds stift (SKUL) vill genom sin verksamhet och sina mötesplatser skapa förutsättningar för unga människor att hitta sammanhang där de får växa i tro och ansvar.
SKUL jobbar bland annat med identitetsfrågor, demokratiska frågor och lägerverksamhet. Identitetsfrågorna har fått vara med och genomlysa alla de mötesplatser som skapats, där den enskilde medlemmen får vara i centrum.
De demokratiska frågorna syns i organisationens struktur med sina styrelser på både lokal och distriktsnivå, där unga människor får vara med och påverka nutidens och framtidens kyrka. Vår lägerverksamhet där barn och ungdomar från hela vårt stift får träffas och dela trosfrågor, andakter och gemenskap är en viktig del av vår organisation.
Att ge ett barn på låg och mellanstadiet som åker på sitt första barnläger möjlighet att hitta nya vänner och fundera kring nya saker som har med Gud och livet att göra, och att ge den nykonfirmerade mötesplatser som skapar förutsättningar att får växa i tro och ansvar, det är det som gör att organisationen inspireras till att utvecklas ännu mer.
SKUL vill växa både i antal medlemmar och i de antal mötesplatser vi kan erbjuda, men för att vi ska kunna ge fler möjlighet att vara med i våra sammanhang behöver vi ditt bidrag, därför ber vi om en riklig kollekt!

 

14 april - Tredje söndagen i påsktiden
Sveriges kristna råd (R)

Stöd kyrkornas arbete med migration och integration
Dagens kollekt går till Sveriges kristna råds arbete med migration, flyktingfrågor och integration. Antalet människor som befinner sig på flykt i världen har under det senaste årtiondet fördubblats. Mer än 100 miljoner människor är nu på flykt och behovet av stöd är mycket stort. 
Kyrkornas engagemang för flyktingen och främlingen anknyter till en lång tradition i kyrkans historia. Idag på herdesöndagen samlas vi kring Jesus som den gode herden – han som inte vill att något enda får ska gå förlorat. Med dagens kollekt kan vi konkret medverka till det, genom stöd till människor som tvingats lämna sina hem på flykt från krig, förföljelse och omöjliga livsvillkor. 
Med hjälp av de insamlade medlen bidrar Sveriges kristna råd till Kyrkornas världsråds och de europeiska kyrkornas arbete för att försvara rättssäkerhet och humanitet för människor på flykt. Därtill bedriver Sveriges kristna råd ett eget arbete med migrant-, flykting- och integrationsfrågor i Sverige. 
Genom dina förböner och din gåva bidrar du till detta arbete. 
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd. 

 

21 april - Fjärde söndagen i påsktiden
Act Svenska kyrkan - Försörjning och klimaträttvisa (F)

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.
Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i klimatnödläge. Det kan handla om utbildningar i hållbart jordbruk, distribution av tåligare grödor och skapandet av spargrupper som ger deltagarna större ekonomisk frihet. Arbetet genomförs tillsammans med lokala kyrkor och samarbetspartner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning. Samtidigt ställer 
Act Svenska kyrkan krav på makthavare att förverkliga rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt. 

 

28 april - Femte söndagen i påsktiden
EFS (R)

Älska din nästa
Added Isaac förlorade allt när han tvingades fly tillsammans med sin familj. Utblottade kom de som flyktingar till norra Irak, där de fick hjälp av en kristen organisation. 
– De gav oss livet tillbaka. Nu är det min tur att hjälpa andra och lindra deras nöd, säger Added.
I dagens Episteltext läser vi hur Guds kärlek når sin fullhet i oss när vi älskar varandra (1 Joh 4). Men vem är min nästa? Jesus svarar med en liknelse, inte helt olik Addeds berättelse, om en man som blivit överfallen och förlorat allt. Budskapet är radikalt. Vi är kallade att visa barmhärtighet och kärlek, även när vi möter främlingar. 
Med visionen ”människor och samhällen förvandlade av Jesus” arbetar EFS med evangelisation, diakoni och utbildning både i Sverige och internationellt. Vi samarbetar med ett tiotal systerkyrkor och partners i Afrika och Asien, och stöttar bland annat arbete för barns rättigheter, teologisk utbildning, nödhjälp, 
sjukvård och bibelöversättning. En av dessa partners är Capni, där Added Isaac idag arbetar som läkare bland landsmän på flykt. 
EFS är helt beroende av enskilda personers engagemang och gåvor. Genom dina förböner och din gåva kan EFS fortsätta bära sitt uppdrag som missionsrörelse inom Svenska kyrkan och genom våra systerkyrkor i andra länder.
Tack för ditt bidrag till EFS!
Martin Modéus, Ärkebiskop
Kerstin Oderhem, Missionsföreståndare EFS

 

Maj

5 maj - Bönsöndagen
Killans bönegård (S)

Det finns en törst i vår tid efter tystnad, bön och andlig fördjupning. Killans bönegård på Österlen finns till för att möta denna längtan. Killan bjuder in till andlig vägledning, tillfälligt kommunitetsliv, reträtter, pilgrimsvandring och fördjupande samtal. Verksamheten drivs huvudsakligen ideellt.
Killan vill vara en resurs för stiftet och dess församlingar, och Killan har under de 20 år Bönegården funnits kommit att betyda mycket för många i vårt stift. Vi hoppas att många nu vill visa delaktighet i detta arbete genom en riklig kollekt.

Katarina Byström, ordförande i Killan
Anna Alebo, kaplan på Killans bönegård

 

9 maj - Kristi himmelfärdsdag
Svenska Kyrkans Unga, 50%, SALT, barn och unga i EFS, 50% (R)

 

12 maj - Söndagen före pingst
Den gode herdens skola (F)

Skolan är en privatskola i Betlehem utan statligt stöd och därför beroende av frivilliga gåvor. Där går drygt 300 barn från förskola till och med gymnasiet.

Skolan är en öppning mot framtiden och omvärlden när Betlehem är instängt bakom en säkerhetsbarriär av mur och stängsel. Här får man lära sig att leva tillsammans oavsett tro och religiös övertygelse.

19 maj - Pingstdagen
Lui-stiftet i Sydsudan (S)

Sedan 1995 har Lunds stift varit vänstift med Lui stiftet i Sydsudan. Från början var det vänförsamlingar i och utanför Kartoum, Sudans huvudstad.
2011 blev Sydsudan ett eget land efter ett långt inbördeskrig mellan syd och nord i Sudan.
Sydsudan är ett av världens fattigaste länder. Vänförsamlingarna i Lund har hjälp till med bl.a att inköpa teakplantor, då teak är det enda trädslaget som termiterna inte rår på, inköpa en kvarn, inköpa en ambulans till stiftets förfogande, med att stödja ett projekt på Lui sjukhuset så att små barn kan få den näring de behöver, med att bygga en skola, Lunjini girl scool, som vi fortfarande stöder, med att ge stiftsledningen möjligheter att få kontor, köpa symaskiner och bygga ett hus så att biskopen har möjlighet att bo permanent i stiftet med mera, med mera.
Nu vill vi stödja människorna i Lui, morufolket, som fördrivits från sina bostäder. Människor svälter och är traumatiserade. Vi vill fortsätta att hjälpa sjukhuset i Lui som drivs av en italiensk läkarorganisation och se till att skolan får resurser och lärarna någon lön. Mycket har genom inbördes kriget i Sydsudan förstörts så behoven är oändliga. Din gåva gör skillnad! Därför vädjar Lunds stifts Luinätverk om en riklig kollekt.

Anders Nihlgård, ordförande i Lunds stifts Luinätverk

 

26 maj - Heliga Trefaldighetdag
Act Svenska kyrkan (R)