Kollekten

Om du inte kan komma till kyrkan och ge din kollekt vid gudstjänsten på söndagen men ändå vill lägga kollekt, då finns på denna sida information om vart kommande kollekter går. Information om riks- och stiftskollekters ändamål fylls på efterhand.

Kollekten Swishas till 123 520 09 77 (utan mellanslag).

(F) - Församlingskollekt, (S) - Stiftskollekt, (R) - Rikskollekt

Maj

7 maj, 5 söndagen i påsktiden
Sveriges kristna råd (R)

Stöd kyrkornas arbete med migration och integration
Dagens kollekt går till Sveriges kristna råds arbete med migration, flyktingfrågor och integration. Antalet människor som befinner sig på flykt i världen har under det senaste årtiondet fördubblats. Cirka 100 miljoner människor är nu på flykt och behovet av stöd är mycket stort.
Kyrkornas engagemang för flyktingen och främlingen anknyter till en lång tradition i kyrkans historia. I en av dagens textläsningar hör vi profeten Jesajas ord: ”Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft” (Jes 57:15). Genom dagens kollekt kan den hälsningen konkretiseras i stöd för människor som tvingats lämna sina hem på flykt från krig, förföljelse och omöjliga livsvillkor.
Med hjälp av de insamlade medlen kan Sveriges kristna råd bidra till den världsvida kyrkans arbete till stöd för människor på flykt. Genom Kyrkornas världsråds och de europeiska kyrkornas migrantarbete är vi med och försvarar rättssäkerhet och humanitet för människor på flykt. Därtill bedriver Sveriges kristna råd ett eget arbete med migrant-, flykting- och integrationsfrågor.
Genom dina förböner och din gåva bidrar du till detta arbete
Tack för din gåva!

Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

 

14 maj, Bönsöndagen
Killans bönegård (S)

Det finns en törst i vår tid efter tystnad, bön och andlig fördjupning. Killans bönegård på Österlen finns till för att möta denna längtan. Killan bjuder in till andlig vägledning, tillfälligt kommunitetsliv, reträtter, pilgrimsvandring och fördjupande samtal. Verksamheten drivs huvudsakligen ideellt.
Killan vill vara en resurs för stiftet och dess församlingar, och Killan har under de 19 år Bönegården funnits kommit att betyda mycket för många i vårt stift. Vi hoppas att många nu vill visa delaktighet i detta arbete genom en riklig kollekt.

Tobias Berg, ordförande i Killan
Anna Alebokaplan på Killans bönegård

 

18 maj, Kristi himmelsfärdsdag
Svenska Kyrkans Unga (50%), SALT, barn och unga i EFS (50%) (R)

Idag bär många barn och unga på existentiell oro och på frågor om livets mening. Unga behöver få utrymme till att brottas med livets stora frågor och att det tas på allvar. Men I Sverige finns många tankar om hur en modern människa ska tänka kring religion och om livet, och där passar inte alltid en tro på Gud in. Många unga idag har aldrig fått höra talas om den kristna trons budskap - och de som är troende vågar inte alltid öppna upp och berätta om det budskapet. För i den kristna tron finns liv! Det vill vi att alla ska få möjlighet att upptäcka.
Svenska Kyrkans Unga och Salt - barn och unga i EFS är nätverk för unga kristna i Svenska kyrkan över hela landet. Här kan vi hitta en fristad där vi kan fördjupa oss i vår tro, lära oss om demokrati och träffa vänner för livet. Vi behövs i Sverige men vi är beroende av ett vuxet stöd i det och av gåvor som möjliggör våra ambitioner, så att barn och unga får förutsättningar för att på sina egna villkor kan få upptäcka Jesus Kristus och den enda sanna Guden.
Därför ber vi idag om era förböner för den unga generationen och om en generös kollekt. Tack för din gåva!

Tova Mårtensson
Förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga
Rebecca Stighem
Generalsekreterare för Salt barn och Unga i EFS

 

21 maj, Söndagen före pingst
ACT Svenska kyrkan (R)

I dagens gudstjänst får vi höra att hjälparen kommer genom den Heliga Anden. Genom anden får vi alla del av Guds hopp, styrka och tro. Vi får även möjligheten att sprida detta vidare, att sprida hopp, att bli hjälpare. I dag kan du vara hjälpare för dem som behöver dig. Du kan genom din gåva ge hopp till en människa på flykt. Just nu är över 100 miljoner människor flykt på grund av krig, svält och naturkatastrofer. Bakom varje siffra finns en människa, som har rätt till ett värdigt liv. Din gåva till Act Svenska kyrkan går bland annat till mat, rent vatten, sjukvård och psykosocialt stöd. Genom dagens kollekt kan vi tillsammans göra skillnad för dem som lever på flykt.
Tack för din gåva!
/Act Svenska kyrkan

 

28 maj, Pingstdagen
Lui-stiftet i Sydsudan (S)

Sedan 1995 har Lunds stift varit vänner med Lui stiftet i Sydsudan. Pengarna som kommit in genom stiftskollekten har använt till skola, till sjukhuset i Lui, till
jordbruksprojekt, till hus till stiftets biskop mm. Denna gång vill vi att pengarna
huvudsakligen används till skolan i Lui, Lunjini Girl Scool. På grund av pandemin har elever inte kunnat gå i skolan men nu ber man om hjälp att få skolarbetet att
fungera efter pandemin. Sydsudan är en av världens fattigaste länder och på grund av torka och missväxt har läget förvärrats.
Skolan i Lui, som vårt stift har stöttat från början behöver nu din och min hjälp! Vi ber om en riklig stiftskollekt.
Anders Nihlgård, ordförande i
Luinätverket

Juni

4 juni, Heliga Trefaldighetsdag
Act Svenska kyrkan (R)

Guds mission handlar om att hela världen. Jesus började sitt liv på flykt, han förkunnade för de utstötta och han korsfästes som en förbrytare. Det är vårt uppdrag som kristna att upprätta mänsklig värdighet och vara en del av Guds mission.
I dag är 300 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd. Över 100 miljoner människor har tvingats på flykt på grund av krig, svält och naturkatastrofer. Du kan genom din gåva till Act Svenska kyrkan göra skillnad. En gåva på 180 kronor räcker till ett hygienpaket för människor som flytt från Ukraina. Vi lever under samma himmel och tillsammans för vi en kamp för alla människor rätt till ett värdigt liv.
Tack!
/Act Svenska kyrkan

 

11 juni, 1 söndag efter trefaldighet
Stiftsgården Södra Hoka (S)

Stiftsgården Södra Hoka ligger norr om Karlshamn inbäddad Blekinges vackra natur. Ekar, bokar, enar och sjöar ger en känsla av harmoni, lugn och ro.
Södra Hoka är en mötesplats. Många barn, ungdomar och konfirmander har genom tiderna njutit av lägervistelser, gemenskap och härliga upplevelser med varandra och med Gud. Fortfarande är det ungdomar som till största delen intar stiftsgården. Familjeläger, församlingar, organisationer, företag och privatpersoner använder sig också av Södra Hoka som mötesplats.
Med ditt stöd och medverkan kan vi göra det möjligt för fler barn och ungdomar att åka på läger!
Varmt välkomna med ert stöd!

Din Stiftsgårdschef
Pelle Sundelin

 

18 juni, 2 söndag efter trefaldighet
S:t Lukas terapeuter (F)

S:t Lukas är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige. Man erbjuder tjänster till både privatpersoner och anställda. Deras välutbildade personal hjälper dig må och fungera bättre samt utvecklas i ditt yrke. S:t Lukas vill värna om det goda samtalet som undersöker, läker och utmanar oss som individer, grupper och organisationer, så att vi i vår vardag lättare kan hantera våra känslor, relationer och livsval. S:t Lukas ser människan som en helhet och arbetar för att lyfta fram kunskap om den existentiella hälsan.

 

25 juni, Den Helige Johannes döparens dag
Act Svenska kyrkan - Tro och lärande (F)

I många kontexter har religiösa aktörer befolkningens högsta förtroende och kan därför påverka normer och strukturer inom ett samhälle. Människor lyssnar ofta mer på sina religiösa ledare än på politiker och myndigheter. Teologisk utbildning som uppmuntrar till kritiskt tänkande, motverkar religiös extremism och polarisering samt bidrar till att människor fördjupas i sin tro, är avgörande för att kyrkans anställda och ideella ska kunna fullfölja sitt samhällsansvar.  

Act Svenska kyrkans vision är liv i Guds rike – en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Teologisk utbildning stärker människor att anta uppdraget som medhjälpare i Guds mission för en helad värld. Det sker genom högskoleutbildningar, forskningsstudier, kurser och workshoppar för anställda och ideella inom olika samfund samt församlingsutveckling och utbyten med andra kyrkor och aktörer.  

Juli

2 juli, 4 söndag efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan (R)

”Ge, så skall ni få” säger Jesus. Texterna idag talar om att visa barmhärtighet,
om att bära varandras bördor. I världen befinner sig just nu över 100 miljoner människor på flykt på grund av krig, svält och naturkatastrofer. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv.
Du får genom en gåva till Act Svenska kyrkan vara med och bistå med mat, vatten och skydd till drabbade människor. Tillsammans med partner på flera platser i världen är du med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.
Tack för din gåva!
/Act Svenska kyrkan

 

9 juli, Apostladagen
Svenska Bibelsällskapet (F)

En söndag om året får Bibeln en speciell plats i församlingen – Bibelns dag. Det sker både i Sverige och runt om i välden. På Bibelns dag placerar vi Bibeln i centrum och gläds åt att den finns på vårt eget språk. Vi sätter också fokus på att Bibeln verkligen ska bli läst och få beröra, att varje dag ska få bli en bibeldag. Det är då orden kan bli levande i vår vardag.

Vi vänder även blicken mot människor i andra länder som önskar sig biblar men inte kan få tag på några. Det kan vi ändra på om vi hjälps åt. Målet för Bibelsällskapets arbete är att människor, var de än befinner sig, ska kunna få tag på en bibel på sitt språk. Med din generösa gåva kan detta förverkligas.

Svenska Bibelsällskapet är ett av 149 bibelsällskap som verkar tillsammans i över 240 länder och territorier för att förverkliga drömmen om Bibeln till alla! I dag finns hela Bibeln översatt till 704 språk, men det talas 7 351 språk i världen, inklusive 244 teckenspråk! Med din gåva är du med och gör Bibeln översatt, känd, spridd och använd. Det är bokstavligen livsviktigt!

Varmt tack för kollekten och Guds välsignelse!

 

16 juli, 6 söndag efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan - Fred och demokrati (F)

Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred. Våld och inskränkandet av mänskliga rättigheter är ett stort problem i hela världen. Människor hindras från att göra sina röster hörda både genom direkt fysiskt våld och genom orättvisa strukturer. Överallt inskränks människors rättigheter på grund av deras kön, etnicitet, religion eller på andra grunder. De senaste åren har antalet länder som anses vara helt demokratiska minskat och coronapandemin har på många platser använts som ursäkt för att begränsa civilsamhället ytterligare.  

Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rättigheter. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för att försvara människors rättigheter. Detta kräver ett grundläggande arbete för fred, försoning, jämställdhet och inkludering. Det kan till exempel handla om utbildningar för att förhindra våld i hemmet, att stötta människor i att utkräva sina rättigheter gentemot myndigheterna och att skydda hotade människorättsförsvarare.  

 

23 juli, Kristi förklaringsdag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

 

30 juli, 8 söndag efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan - Tro och lärande (F)

I många kontexter har religiösa aktörer befolkningens högsta förtroende och kan därför påverka normer och strukturer inom ett samhälle. Människor lyssnar ofta mer på sina religiösa ledare än på politiker och myndigheter. Teologisk utbildning som uppmuntrar till kritiskt tänkande, motverkar religiös extremism och polarisering samt bidrar till att människor fördjupas i sin tro, är avgörande för att kyrkans anställda och ideella ska kunna fullfölja sitt samhällsansvar.  

Act Svenska kyrkans vision är liv i Guds rike – en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Teologisk utbildning stärker människor att anta uppdraget som medhjälpare i Guds mission för en helad värld. Det sker genom högskoleutbildningar, forskningsstudier, kurser och workshoppar för anställda och ideella inom olika samfund samt församlingsutveckling och utbyten med andra kyrkor och aktörer.  

 

Augusti

6 augusti, 9 söndag efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan (R)

Över 100 miljoner människor är i dag på flykt runtom i världen. De som flyr förlorar sina hem, sina ägodelar och sina sociala sammanhang. Men de förlorar aldrig sina mänskliga rättigheter. Gud vet hur det är att vara människa på flykt. Jesus var själv på flykt som nyfött barn. Act Svenska kyrkan arbetar för att stötta människor som drabbats av krig och katastrofer. Din gåva används just nu bland annat till ekonomiskt stöd för familjer som flytt från Ukraina, skolgång och fritidsaktiviteter för barn på flykt från Syrien samt nya grödor för etiopiska bönder som förlorat sina skördar i torkan.
Vi lever alla under samma himmel. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Tack för din gåva!
/Act Svenska kyrkan

 

13 augusti, 10 söndag efter trefaldighet
Clownronden (F)

Clownrondens besök har sedan starten 2001 varit ett regelbundet inslag på sjukhusen runt om i Skåne. Våra professionella och specialutbildade sjukhusclowner möter årligen tusentals barn och anhöriga på barnklinikerna i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. 
Sjukhusclownerna skapar stunder av glädje i den sterila och ibland lite skrämmande sjukhusmiljön. Världen stannar plötsligt upp i vård- och väntrum och sjukhuskorridorer, och med humor och en stor portion respekt bejakas och väcks det friska i barnet. Varje möte är unikt och våra clowner arbetar alltid improviserat utifrån den situation som uppstår, 
Sjukhusclownerna är en integrerad del av vårdprocessen. De kan ge distraktion under provtagningar, uppmuntra barnet att äta, att ta medicin, eller bara ge en stunds avlastning under sjukhusvistelsen. Fokus ligger alltid på att se, lyssna och känna in stämningen i rummet för att på så vis hitta vägar för att skapa kontakt och förtroende. Vi påskyndar aldrig möten, det är alltid barnets behov som får styra. Det viktiga är att vi känner att luften känns lite lättare att andas när vi lämnar vårdrummet. Vårt jobb är att förskriva viktiga doser av glädje och värme när barnen, deras familjer och till och med vårdpersonalen behöver det som allra mest. 
Efter alla år har Clownrondens arbete blivit ett naturligt och uppskattat inslag bland patienter, anhöriga och personal på de sjukhus vi besöker. Och även om barnens glädje är den bästa belöningen vi kan få, går det inte att driva vår verksamhet med det. 
Med vänliga hälsningar  
Anna Jägnefält 
Producent, if verksamhets ledare

 

20 augusti, 11 söndag efter trefaldighet
Hela Människan (R)

 

27 augusti, 12 söndag efter trefaldighet
Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift, 25%     (R)
Syföreningarna i Lunds stift, 25%
Lekmannaförbundet i Lunds stift, 50%

Halva kollekten idag delas mellan Syföreningar i Lunds stift och Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift.
Syföreningar i Lunds stift bildar ett nätverk för syföreningar, arbetskretsar och stick-kaféer, vilkas arbete stöder både den egna och den världsvida kyrkan och har många sociala band och kontakter, en verksamhet skapad av kvinnorna själva utifrån deras egna behov. Varje år anordnas trivseldagar i olika delar av stiftet.
Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift arbetar för att uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter genom att stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle. Vi stödjer utsatta kvinnor i Sverige och i världen och anordnar mötesplatser såsom temadagar, studieresor, studiecirklar, frukostmöten och dagar för stillhet och eftertanke. Liksom Lunds stift arbetar vi med vänrelationer i Tyskland, Sydsudan, Tanzania och Palestina. Dessutom har vi kontakter med kvinnor i Danmark.
Tillsammans vill vi ge uttryck för omsorg om kvinnor på flykt.
Tack för ert stöd!

Kerstin Andersson, ordförande Syföreningar i Lunds stift
Gunilla Åkesson, ordförande Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift