Foto: Alex & Martin/IKON

Upplåtelser och arrenden

Eftersom kyrkans mark ofta är belägen tätortsnära, finns ett behov att få nyttja marken för olika, allmänna, ändamål.

Några av användningsområdena för marken som förvaltas nära tätorter är elljusspår, master för telekommunikation, skidanläggningar, raststugor och tomtmark för fritidshus. Dessutom upplåts rätt till jakt och fiske, mark för biltestverksamhet, försvarsändamål, rengärden med mera.

Prästlönetillgångarna i Luleå stift administrerar cirka 300 markarrenden (bostads-, lägenhets- och anläggningsarrenden), cirka 130 jakträttsupplåtelser, ett 20-tal jordbruksarrenden och cirka 10 fiskerättsupplåtelser. Totalt ger arrenden och upplåtelser mer än 1 miljon kronor per år i intäkter.

Avkastningen från prästlönetillgångarna fördelas lika mellan stiftets församlingar/pastorat och Luleå stift. Fördelning görs enligt fastställda andelstal.