De tre föreläsarna Daniel Lindmark, Therese Tamm Selander och LarsOlov Eriksson
Foto: Privat

Symposium i Ånäset om kretsen kring Rosenius

Den 14 augusti 2021 genomförde Luleå stiftshistoriska sällskap tillsammans med föreningen Roseniusgårdens vänner ett symposium i Ånäset. Temat var ”Kretsen kring Rosenius: Släkten, vännerna och breven”.

Symposiet fungerade som officiellt boksläpp för den nyutkomna antologin med samma titel. De tre föreläsarna (se bild), Daniel Lindmark, Therese Tamm Selander och LarsOlov Eriksson presenterade delar av innehållet i sina respektive artiklar i boken.

Symposiet inleddes och avslutades av ordföranden i föreningen Roseniusgårdens vänner, Lars Olov Sjöström, som också fungerade som mötesvärd. Den första föreläsningen hölls av Therese Tamm Selander, doktorand i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Under rubriken ”Kvinnor i kretsen kring Rosenius” lyfte hon fram två kvinnor i Stockholm som bjöd in till möten i sina hem med Carl Olof Rosenius som predikant, Clara Strömberg (sedermera gift med Oscar Ahnfelt) och Sara Catharina Norstedt. Föredraget utmynnade i slutsatsen att kvinnorna inom den nyevangeliska väckelsen i Sverige ägnade sig åt samma aktiviteter som kvinnorna i den internationella evangelikala väckelsen vid samma tid: diakoni, mission och söndagsskola.

Efter kaffepaus höll LarsOlov Eriksson, ordförande i Carl Olof Rosenius-sällskapet och tidigare högskolelektor vid Johannelunds högskola, ett föredrag om några rosenianska familjebrev. Han presenterade ett antal brev som nyligen ställts till forskningens förfogande, ”Ånäsetsamlingen”. De flesta breven är adresserade till bonden och garvaren Claes Rosenius i Mjödvattstjärn (numera Tjärn, Burträsk socken), yngre bror till Carl Olof Rosenius. Eriksson visade att flera av breven hade tillkommit med anledning av dödsfall i familjen. Han lyfte särskilt fram de många breven från Carl Olofs dotter Eliana Rosenius, som förefaller ha varit något av familjens ”sambandscentral” som förmedlade nyheter mellan familjens olika medlemmar.

Det tredje och sista föredraget hölls av Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet och ordförande i Luleå stiftshistoriska sällskap. Med utgångspunkt i ett antal brev skrivna av Carl Olof Rosenius, särskilt de 20 breven till rådman Lars Petter Wåhlin i Piteå, lyfte han fram de resor som Rosenius företog från Stockholm till övre Norrland, ibland ensam, ibland tillsammans med familjen. Resorna bidrog till att upprätthålla och utvidga Rosenius kontaktnät, men de var också betydelsefulla för att sprida väckelsen vidare. På de platser där Rosenius stannade, samlades nämligen stora skaror människor som ville höra honom predika.

Symposiet samlade ett 40-tal personer, och föredragen väckte många intresserade frågor och kommentarer. Det finansierades av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och studieförbundet Sensus. Arrangemanget var ursprungligen planerat att genomföras i Roseniusgården i augusti 2020, men på grund av pandemin fick det skjutas upp ett år och förläggas till EFS bönhus, som erbjuder större möjligheter än Roseniusgården att upprätthålla nödvändig distans.