Stiftsfullmäktige 27 maj 2021

Torsdag den 27 maj sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift. På grund av rådande pandemi skedde mötet digitalt. Här finns handlingarna och protokollet.

Dag och tid: Torsdag den 27 maj 2021 kl. 18.00–21.30

Plats: Digitalt

Sammanträdet är offentligt genom digital livesändning.

Ärenden

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Sammanträdet ajourneras – Fördjupning: Gudstjänst att längta till
 3. Sammanträdet återupptas
 4. Upprop
 5. Val av justerare (tillika rösträknare)
 6. Godkännande av kallelse och kungörelse
 7. Fastställande av dagordning
 8. Anmälan av inkomna motioner
 9. Luleå stift: Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020
 10. Prästlönetillgångarna: Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020
 11. Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2020
 12. Revidering av arvodesreglemente: Information från arbetsgruppen
 13. Stiftsfullmäktiges sammanträden 2022
 14. Andakt
 15. Sammanträdet avslutas

Sammanträdeshandlingar

Handlingar (pdf)

Sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Kungörelsen anslås på Luleå stift officiella anslagstavla den 12 maj 2021 och distribueras samma dag till stiftsfullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare.

Skellefteå den 12 maj 2021,

Elisabeth Engberg
stiftsfullmäktiges ordförande