Stiftsfullmäktige 20 november 2021 (nyvalda)

Lördag den 20 november 2021 sammanträdde nyvalda stiftsfullmäktige i Luleå stift. Här finns handlingarna och protokollet.

Dag och tid: Lördagen den 20 november 2021 kl. 09.15–cirka 15.00

Plats: Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå

Sammanträdet är offentligt.

Ärenden

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop
 3. Val av justerare (tillika rösträknare)
 4. Godkännande av kallelse och kungörelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Information om de val som ska förrättas
 7. Val av valberedning samt ordförande och vice ordföranden i valberedningen för mandatperioden 2022-2025

  Sammanträdet ajourneras. Sammanträdet återupptas efter gruppmöten.

 8. Val av ordförande samt vice ordföranden i stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022-2025
 9. Val av ordinarie ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025
 10. Val av vice ordföranden i stiftsstyrelsen för mandatperioden 2022-2025
 11. Val av revisorer och ersättare för mandatperioden 2022-2025
 12. Val av ledamöter och ersättare i domkapitlet för mandatperioden 2022-2025
 13. Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations (SKAO) arbetsgivarkonferens i Luleå stift 2022-2025
 14. Inkallelseordning för ersättare i stiftsstyrelsen, domkapitlet och SKAOs arbetsgivarkonferens
 15. Information inför stiftsfullmäktiges sammanträden 2022
 16. Sammanträdet avslutas

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Kungörelsen anslås på Luleå stifts officiella anslagstavla den 4 november 2021 och distribueras samma dag till stiftsfullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare.


Umeå den 4 november 2021,

Roland Samuelsson
stiftsfullmäktiges ålderspresident

Kallelse till stiftsfullmäktige

Onsdag den 13 oktober mailades kallelser till ledamöter och ersättare inför kommande stiftsfullmäktige.

Kallelse till nyvalda stiftsfullmäktige, 20 november

Stiftsfullmäktige har mötts i Luleå

Fredag den 19 november och lördag den 20 november sammanträdde stiftsfullmäktige. Mandatperiodens sista möte antog Luleå stifts verksamhetsplan och budget för 2022–2024 innan det nya stiftsfullmäktige, som valdes vid kyrkovalet i september, bland annat valde ny stiftsstyrelse och ledamöter till domkapitlet.