Stiftsfullmäktige 12–13 maj 2023

Fredag–lördag den 12–13 maj 2023 sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift på stiftskansliet i Luleå. Här finns kungörelsen, programmet och handlingarna.

Dag och tid: Fredag den 12 maj kl. 13.00–cirka 15.00, lördag den 13 maj kl. 10.30–cirka 12.00.

Plats: Stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40

Sammanträdet är offentligt.

Ärenden

 1. Sammanträdet öppnas fredagen den 12 maj 2023 kl. 13.00
 2. Upprop
 3. Val av justerare (tillika rösträknare)
 4. Godkännande av kallelse och kungörelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Anmälan av inkomna motioner
 7. Ärendena 11-16 föredras under fredagens sammanträde, varefter sammanträdet ajourneras. 
  När sammanträdet återupptas under lördagen fattas beslut i nämnda ärenden.
 8. Sammanträdet ajourneras fredagen den 12 maj 2023
 9. Sammanträdet återupptas lördagen den 13 maj 2023 kl. 10.30
 10. Upprop
 11. Luleå stift: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022
 12. Prästlönetillgångarna i Luleå stift: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022
 13. Ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2022
 14. Prästlönetillgångarna i Luleå stift: Plan för verksamhet och ekonomi 2024–2026
 15. Fyllnadsval av ersättare till stiftsstyrelsen samt revisor
 16. Behandling av motionen: En uppdaterad omvärldsanalys
 17. Fastställande av datum för stiftsfullmäktiges sammanträden 2024–2025
 18. Sammanträdet avslutas

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Kungörelsen anslås på Luleå stifts officiella anslagstavla den 5 maj 2023 och distribueras samma dag till stiftsfullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare.


Skellefteå den 5 maj 2023,

Elisabeth Engberg
stiftsfullmäktiges ordförande

Kallelse till stiftsfullmäktige

Fredag den 2 mars 2023 mailades kallelser till ledamöter inför kommande stiftsfullmäktige. Ordinarie ledamot anmäler deltagande senast den 18 april. Förhinder meddelas snarast.

Kallelse till stiftsfullmäktige (pdf)

Stiftsfullmäktige sammanträdde i ett soligt Luleå

Fredag 12 maj–lördag 13 maj sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift. Utöver sina beslutspunkter fördjupade sig ledamöterna också i utmaningar kopplat till energifrågor, byggnader och mark, samt det kyrkliga kulturarvet.