Foto: Linda Mickelsson/IKON

Skogscertifiering

Luleå stift har under lång tid bedrivit aktiv naturvård inom sitt skogsbruk och miljöfrågorna har funnits med på agendan långt innan dagens skogscertifieringssystem utvecklades.

Skogscertifiering handlar om att ställa långtgående krav på naturvårdsåtgärder och socialt ansvar i skogsbruket. I Sverige är det framför allt två system som tillämpas och båda uppfyller dessa långtgående krav.

PEFC-systemet

Inför beslutet om certifiering gjorde Luleå stift en utvärdering av de befintliga systemen. Det svenska PEFC-systemet visade sig uppfylla de högt ställda krav vi formulerat.
  • Systemet bygger på tredjepartscertifiering genom ackrediterade revisorer. Det säkerställer en helt oberoende uppföljning av efterlevnaden.
  • Systemet värnar om den lokala anknytningen samt om landsbygdsutveckling.
  • Systemet är målinriktat istället för detaljstyrande. Det innebär inte att kraven är lägre eller mindre tydliga.
  • PEFC är ett globalt certifieringssystem som omfattar 247 miljoner ha (2013) varav cirka 11 miljoner ha i Sverige.
  • PEFC kräver att skogsägaren respekterar alla nationella hälso- och säkerhetskrav samt alla internationella konventioner till vilka landet är bundna. Ett antal centrala ILO-konventioner måste respekteras oavsett om det egna landet har ratificerat dem eller ej.

Ursprungsbefolkningar

Svenska kyrkans värdegrund står att finna i omvårdnaden om skapelsen. Kyrkan vill värna om människors välbefinnande och tar ofta aktivt ställning för de svaga i samhället.

Luleå stift önskar att konflikter mellan folkgrupper ska kunna lösas i samförstånd, i Sverige liksom i andra länder. När det gäller ursprungsbefolkningars, eller annan befolknings rättigheter, anser vi att det är viktigt att konfliktskapande frågor blir sakligt utredda innan vi själva tar ställning. Denna hållning delar vi med ett flertal myndigheter vilket framkom i samband med yttrandena över utredningen "Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige" (SOU 1999:25). Risken är annars att nya konflikter skapas mellan samisk renskötsel och markägare.

Mångfaldens möjligheter

Certifieringen fyller en viktig funktion, samtidigt som resultatet av naturvårdsarbetet är överordnat frågan om vilket certifieringssystem man väljer.

I Sverige har det, under de dryga tio år som skogscertifiering förekommit, blivit i princip samma krav oavsett vilken standard som valts av företagen. Många stora skogsägare är också anslutna till båda certifieringssystemen.

Vi tror på mångfald även inom skogscertifieringen. Det ökar möjligheterna för alla skogsägare att hitta "sitt" system, vilket leder till att vi snabbare få igång en process som leder till utveckling av miljöarbetet inom all skogsmark i Sverige. Vi tror också att det egna engagemanget stimuleras mer av valfrihet än av enkelriktning.