SKKB – Samarbete i Barentsregionen

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB, består av nio stift från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Nordkalottens kyrkliga nätverk bildat

I mitten av september bildades Nordkalottens kyrkliga nätverk vid ett seminarium i Torneå. Nätverket är ett resultat av att de kristna kyrkornas ordinarie samarbetet inom Barentsområdet pausats, då kontakten med den ryska ortodoxa kyrkan frusit med anledning av kriget i Ukraina.

Nord-nordiska biskopar fördömer den ryska invasionen i Ukraina

De fem biskoparna i norra Finland, Sverige och Norge har tillsammans skrivit ett uttalande med anledning av kriget i Ukraina.

Sedan flera årtionden tillbaka har präster från de tre nordliga lutherska stiften träffats till nord-nordiska prästmöten vartannat år och många församlingar har haft nära kontakter med församlingar i de nordiska grannländerna. SKKB har också en observatörsstatus i Barents Regional Council, ett samarbetsforum för de 14 länen inom Barentsregionen.

NIO STIFT ÄR MEDLEMMAR I SKKB

 • Ryssland: Murmansk & Montsjegorsk stift av den Ryska ortodoxa kyrkan (från 1996)
 • Ryssland: Arkhangelsk & Kholmogory stift av den Ryska ortodoxa kyrkan (från 1996)
 • Ryssland: Petrosavodsk & Karelen stift av den Ryska ortodoxa kyrkan (från 1999)
 • Ryssland: Ingermanlands lutherska kyrka (från 1999)
 • Norge: Norska kyrkan; Nord-Hålogaland bispedømme (från 1996)
 • Norge: Norska kyrkan; Sør-Hålogaland bispedømme, (från 2008)
 • Sverige: Svenska kyrkan Luleå stift (från 1996)
 • Finland: Finska ortodoxa kyrkan, Oulu stift (från 1999)
 • Finland: Evangeliskt lutherska kyrkan i Finland, Oulu stift (från 1996)  

SKKB samlas en gång per år till ett rådsmöte. I rådsmöte deltar biskoparna och representanter för varje stift. Rådet leds av biskop Olav Øygard, Nord-Hålogaland  bispedømme och styrelsen leds av Niilo Pesonen, Uleåborg. I styrelsen finns valda representanter från medlemsstiften.

Fem prioriterade områden

 • Kontakt och utbyte: Barn- och ungdomsläger, deltagande i varandras kyrkliga högtider, vänförsamlingskontakter.
 • Miljöfrågor: Seminarier om klimatförändringar i Arktis, skapelseteologi, kyrkans miljöansvar.
 • Diakoni: Seminarier om diakoni, kyrkans samhällsansvar och analys av sociala situationen. 
 • Ursprungsbefolkningar: SKKB medverkar bland annat i Samiska kyrkodagar. 
 • Undervisning och forskning.

Viktiga principer i SKKB:s arbete är respekt, vänskap, öppenhet, samarbete, ömsesidighet, kärlek och "att inte blanda sig i det inre kyrkolivet" i varandras kyrkor.

Historik

SKKB bildades 1996 i Alta, Nordnorge vid en tvärkyrklig konferens på inbjudan och initiativ av Nord-Hålogaland bispedømme, Norge. Bildandet föregicks av stadigt växande kontakter kors och tvärs inom regionen, särskilt efter 1989 då gränsen till Ryssland åter öppnades.

För Luleå stifts del inleddes kontakterna med den Ryska ortodoxa kyrkan på Kolahalvön genom deltagande i en fredskonferens i Murmansk och genom att dåvarande biskop Gunnar Weman inbjöd en kör från Murmansk till Luleå stift i början av 1990-talet.