En kopp kaffe står på ett bord. I bakgrunden ses människor som samtalar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Skapa plats – en diakonal kraftsamling för att stötta människor i arbetslöshet

Hur skapar vi ett bättre samhälle, med trygghet och hälsa för alla, där var och en har en plats i samhällsgemenskapen och varje människas förmåga tas till vara? Det är den långsiktiga visionen bakom projektet Skapa plats i Svenska kyrkan.  

”Det offentliga rummet bör vara en rättvis plats för alla, en plats som ger lika tillträde till beslutsprocesser, som innebär trygghet också för de mest utsatta och där samverkan mellan alla grupper i samhället kan ske på ett meningsfullt sätt.”
Ärkebiskop Antje Jackelen, ur förordet till Kyrkan i det offentliga rummet, Lutherska världsförbundet 2016.   

MARY-metoden
Svenska kyrkan vill sprida MARY-metoden så att församlingar har möjlighet att ta emot människor som står långt från arbetsmarknaden. MARY är en akronym och står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering, Yrkesstolthet.  

Gemensam satsning
Projektet Skapa plats i Svenska kyrkan samlar sex stift i en gemensam satsning för att skapa fler praktik- och arbetsträningsplatser i församlingarna. Projektet leds av Svenska kyrkan på nationell nivå och finanserias av Europeiska socialfonden (ESF).   

Ständigt beredd
Diakoni är ett av kyrkans grundläggande uppdrag och har särskild fokus på människor i utsatta livssituationer. Därför behöver diakonin ständigt vara beredd på förändring och lyssna in behov som finns lokalt, nationellt och globalt.   

Vill du vet mer?
Norrfjärdens församling och Bureå församling är redan med i ESF-projektet Skapa Plats. Det finns plats för fler församlingar att vara delaktig i mobiliseringen av Svenska kyrkan som en viktig aktör i civilsamhället. Om du vill vet mer om projektet kontakta någon av oss.